HCL nr. 252 din 25.11.2021

0
HCL nr. 252 din 25.11.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 252 din 25.11.2021

privind aprobarea unor documentații de atribuire terenuri în concesiune prin licitație publică

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 87003 din 09.11.2021 înaintat de către Primar – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 87153 din 10.11.2021 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul de legalitate nr. 90539 din 19.11.2021 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 102 din 23.11.2021 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 276 din 23.11.2021 al Comisiei juridice;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 202 din 30.09.2021;

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R modificată şi completată, ale art. 39, art. 48, alin. 3, art. 56, alin. 1 şi anexei 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

În temeiul dispozițiilor art. 302-331, art. 108, alin. 1, lit. „b” și „c”, art. 129, alin. 2, lit. “c” și alin. 6, lit. „a” şi „b”, ale art. 139, alin. 3, ale art. 140, alin. 1, ale art. art. 362, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă Documentația de atribuire a contractului de concesiune, pentru terenurile intravilane în suprafață de câte 2000,00 mp, pentru o perioadă de 49 de ani, situate în municipiul Roman, str. Islazului nr. 101 I și str. Islazului nr. 101 B, având numerele cadastrale 60492, respectiv 60480, înscrise în Cartea Funciară nr. 60492, respectiv 60480 UAT Roman, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prezenta hotărâre, în conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru concesionarea imobilelor (terenuri, clădiri) aflate în proprietatea publică și privată a Municipiului Roman.

Art. 3 Dreptul de concesiune se înscrie în Cartea Funciară de către concesionari.

Art. 4 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț CORBU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU