HCL nr. 252 din 05.11.2018

  0
  1298

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 252 din 05.11.2018

  privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Fundația Umanitară„Pacea”

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 20333 din 02.11.2018 înaintată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 20334 din 02.11.2018 întocmit de către Direcția de Asistență Socială și Biroul Juridic-Contencios;

  Văzând avizul favorabil nr. 49 din 05.11.2018 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, avizul nr. 253 din 05.11.2018 al Comisiei juridice precum şi avizul pentru legalitate nr. 20384 din 05.11.2018 al Secretarului Municipiului Roman;

  Luând în considerare adresa Fundației Umanitare „Pacea” înregistrată la Primăria Municipiului Roman cu nr. 20280/02.11.2018;

  Având în vedere prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi ale alin. 6, lit. „a”, pct. 2 din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  În temeiul art. 45 alin. 1, lit. „a” şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din același act normativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat cu Fundația Umanitară „Pacea”, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre;

  Art. 2 Primarul Municipiului Roman, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

  Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Iulia HAVRICI TOMȘA

  Contrasemnează,
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU