HCL nr. 251 din 22.12.2020

  0
  231

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 251 din 22.12.2020

  privind rectificarea bugetului local consolidat și a listei de investiții la Clubul Sportiv Municipal Roman pe anul 2020

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând referatul de aprobare nr. 25103 din 16.12.2020 iniţiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 25204 din 17.12.2020 întocmit de către Direcţia Economică;

  Văzând avizul de legalitate nr. 25454 din 21.12.2020 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 97 din 22.12.2020 al Comisiei pentru buget finanţe, precum și avizul favorabil nr. 251 din 22.12.2020 al Comisiei juridice;

  În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2020, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor și activităților integral sau parțial din venituri proprii și subvenții, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 3 Se aprobă rectificarea Listei de investiţii la Clubul Sportiv Municipal Roman, conform anexei nr. 3 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 4 Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Teodora BACIU

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU