HCL nr. 245 din 16.10.2019

0
HCL nr. 245 din 16.10.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 245 din 16.10.2019

privind îndreptarea unei erori materiale strecurate în H.C.L. nr. 221/2019

Examinând referatul de aprobare nr. 19809/15.10.2019 înaintat de către dnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 19810 din 15.10.2019 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Administrativă;

Văzând avizul favorabil nr. 100 din 16.10.2019 al Comisiei pentru Urbanism şi Administrarea Teritoriului, avizul favorabil nr. 246 din 16.10.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 19923 din 16.10.2019 dat de către Secretarul general al municipiului Roman;

Luând în considerare referatul nr. 19777 din 15.10.2019 înaintat de către Direcția Administrativa prin care se solicita îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul H.C.L. nr. 221/219;

Având în vedere prevederile art. 1270, alin. 2 Cod civil, precum și cele ale art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, alin. 1, al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. 1, lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se îndreaptă eroarea materială strecurată în art. 1, alin. 1 din H.C.L. nr. 221/2019, în sensul ca se va trece „de la 128 mp la 144 mp” în loc de „de la 50 m.p. la 66 m.p”, cum în mod greșit s-a trecut.

Art. 2 Se împuterniceşte Primarul municipiului Roman prin serviciile de specialitate să încheie actul adițional la contractul de închiriere nr. 682 din 16.01.2013.

Art. 3 Secretarul general al Municipiului Roman va aduce la cunoştinţa celor interesaţi prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU