HCL nr. 240 din 02.11.2021

0
HCL nr. 240 din 02.11.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 240 din 02.11.2021

privind modificarea H.C.L. nr. 212/30.09.2021 privind transmiterea unui teren către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – prin Compania Națională de Investiții

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 83560 din 01.11.2021 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 83713 din 01.11.2021 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Tehnică și de Investiții;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 83810 din 01.11.2021 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman avizul favorabil nr. 98 din 02.11.2021 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 264 din 02.11.2021 al Comisiei juridice;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. ”b” şi alin. 7, lit. ”a”, ale art. 297 alin. (1) lit. „d”, ale 349, art. 139, alin. 1, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea titulului H.C.L. nr. 212/30.09.2021, care va avea următorul cuprins „ Hotărârea nr. 212 din 30.09.2021 privind transmiterea unui teren către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrațieiprin Compania Națională de Investiții în vederea realizării obiectivului „PROIECT TIP – CONSTRUIRE CRESA MARE” , în municipiul Roman, str. Renașterii , jud. Neamț, cu finanțare asigurată de Minister, din bugetul propriu”.

Art. 2 Se aprobă modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 212/2021, care va avea următorul conținut:
„Se aprobă transmiterea în folosința gratuită, pe bază de protocol, a lotului nr. 1 din schița anexă la prezenta hotărâre, în suprafață de 7797 mp, situate în mun. Roman, str. Renașterii, jud. Neamț, înscris în Cartea Funciară a municipiului Roman nr. 60677, având nr. cadastral 60677 și o valoare de inventar de 3186634,00 lei, provenit din dezmembrarea numărului cadastral 53332, aferent suprafeței de 18.505 mp situată în mun. Roman, str. Renașterii, cu o valoare totală de inventar de 7.562.994,00lei, către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației- prin Compania Națională de Investiții, în vederea realizării obiectivului „PROIECT TIP – CONSTRUIRE CRESA MARE”.

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 212/2021 rămân neschimbate.

Art. 4 Primarul municipiului Roman, prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Secretarul general al Municipiului Roman va asigura, conform legii, comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț CORBU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU