HCL nr. 227 din 13.10.2022

0
HCL nr. 227 din 13.10.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

 

Nr. 227 din 13.10.2022

PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI:

„Mobilitate urbană durabilă în municipiul Roman prin extinderea sistemului de supraveghere video stradal și dotarea cu mobilier urban smart” în vederea finanțării în cadrul PNRR/Componenta C10 Fondul Local, Obiectivul I.1.2. Mobilitatea urbană verde – ITS/alte infrastructuri TIC

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Analizând referatul de aprobare nr. 71233 din 11.10.2022 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 71490 din 12.10.2022 al Serviciului Managementul Proiectelor,

Văzând avizul de legalitate nr. 72037 din 12.10.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 131 din 13.102022 al Comisiei pentru buget – finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 249 din 13.10.2022 al Comisiei juridice.

Având în vedere următoarele:

  • prevederile Regulamentului (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 și ale Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență,
  • prevederile O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;
  • prevederile H.G. nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;
  • Ghidul Specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență, în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, Componenta 10-Fondul local, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 999/2022;

Luând în considerare Ordinul pentru modificarea și completarea Ghidului Specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență, în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, Componenta 10-Fondul local, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 999/2022.

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

În baza prevederilor art. 129, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 7, lit. “n”, ale art. 139, alin. 3, lit. „d”, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă proiectul „Mobilitate urbană durabilă în municipiul Roman prin extinderea sistemului de supraveghere video stradal și dotarea cu mobilier urban smart” în vederea finanțării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul IV – Coeziune socială, Componenta 10 – Fondul Local, Obiectivul de investiții I.1.2. Mobilitatea urbană verde – ITS/alte infrastructuri TIC.

Art. 2. Se aprobă depunerea proiectului: „Mobilitate urbană durabilă în municipiul Roman prin extinderea sistemului de supraveghere video stradal și dotarea cu mobilier urban smart”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Apelului de proiecte din COMPONENTA 10 – Fondul Local „a doua rundă de atragere de fonduri” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR),

Art. 3. Se aprobă Nota de fundamentare a investiției aferente proiectului „Mobilitate urbană durabilă în municipiul Roman prin extinderea sistemului de supraveghere video stradal și dotarea cu mobilier urban smart” conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă descrierea sumară a investiției aferente proiectului „Mobilitate urbană durabilă în municipiul Roman prin extinderea sistemului de supraveghere video stradal și dotarea cu mobilier urban smart” conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă valoarea totală eligibilă a proiectului în cuantum de 416.000 euro (fără TVA) respectiv 2.047.843,20 lei (fără TVA), la cursul Inforeuro aferent lunii mai a anului 2021, 1 euro = 4,9227 lei, reprezentând finanțare nerambursabilă în procent de 100% a cheltuielilor eligibile. Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi asigurată de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme și/sau investiții pentru Componenta 10 – Fondul Local – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 6. Sumele reprezentând cheltuielile neeligibile și/sau conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Mobilitate urbană durabilă în municipiul Roman prin extinderea sistemului de supraveghere video stradal și dotarea cu mobilier urban smart” vor fi susținute din bugetul local al UAT Municipiul Roman.

Art. 7. Se împuterniceşte domnul Leonard ACHIRILOAEI, Primarul Municipiului Roman, Judeţul Neamţ, să semneze în numele și pentru Municipiul Roman, toate documentele necesare depunerii, precontractării şi contractării proiectului.

Art. 8. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Municipiului Roman, Județul Neamț și publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ.

Art. 9. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

  • Primarului Municipiului Roman, Judeţul Neamţ – dnul Leonard Achiriloaei;
  • Direcției tehnice și de investiții – Serviciul Managementul Proiectelor Municipiul Roman;
  • Direcţiei Economice – Municipiul Roman;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ioana Roxana IORGA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 14
Nr. total al aleșilor locali prezenți 14 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 7 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0