HCL nr. 225 din 05.10.2022

0
HCL nr. 225 din 05.10.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

 

Nr. 225 din 05.10.2022

PRIVIND APROBAREA DEPUNERII PROIECTULUI:
„RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN – ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI EMINESCU” în cadrul Apelului de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/B.2.1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Analizând referatul de aprobare nr. 68586 din 03.10.2022 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 68906 din 04.10.2022 al Serviciului Managementul Proiectelor;

Văzând avizul de legalitate nr. 69339 din 05.10.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 129 din 05.10.2022 al Comisiei pentru buget-finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 247 din 05.10.2022 al Comisiei juridice.

Având în vedere ”a doua rundă de atragere de fonduri” a Apelului de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice prin PNRR, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2.1: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice,

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

În baza prevederilor art. 129, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 7, lit. “n”, ale art. 139, alin. 3, lit. „d”, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului Roman la Apelul de proiecte PNRR/2022/C5/B.2.1/1, Componenta C5- Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2.1:

Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, care are ca scop îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului construit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor.

Art. 2. Se aprobă depunerea proiectului: „RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN – ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI EMINESCU” în vederea finanțării în cadrul Apelului de proiecte PNRR/2022/C5/B.2.1, Componenta C5- Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2.1: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.

Art. 3. Se aprobă descrierea investiției propuse a fi realizată prin proiectul „RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN – ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI EMINESCU”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă valoarea maximă eligibilă (calculată în conformitate cu precizările din ghidul specific) a proiectului: „RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI EMINESCU” în cuantum de 1.543.300 euro (fără TVA), respectiv 7.597.202,91 lei (fără TVA) pentru clădire + 25 000 euro (fără TVA), respectiv 123.067,50 lei (fără TVA) pentru stația de încărcare obligatorie în cadrul fiecărei finanțări, la cursul Inforeuro aferent lunii mai a anului 2021, 1 euro = 4,9227 lei, reprezentând finanțare nerambursabilă în procent de 100% a cheltuielilor eligibile;

Art. 5. Se aprobă susținerea din bugetul local a tuturor cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea proiectului „RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI EMINESCU”, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări, solicitate în etapa de implementare.

Art. 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile (fără TVA) din PNRR și a TVA aferent cheltuielilor eligibile din bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme și/sau investiții pentru Componenta 5 – Valul Renovării – MDLPA, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 7. Se împuterniceşte domnul Leonard ACHIRILOAEI, Primarul Municipiului Roman, Judeţul Neamţ, să semneze în numele și pentru Municipiul Roman, toate documentele necesare depunerii cererii de finanțare, contractării și implementării proiectului.

Art. 8. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Municipiului Roman, Județul Neamț și publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ.

Art. 9. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

  • Primarului Municipiului Roman, Judeţul Neamţ – dnul Leonard Achiriloaei;
  • Direcției tehnice și de investiții – Serviciul Managementul proiectelor Municipiul Roman;
  • Direcţiei Economică – Municipiul Roman;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ioana Roxana IORGA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 16
Nr. total al aleșilor locali prezenți 16 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 5 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0