HCL nr. 221 din 29.09.2022

0
HCL nr. 221 din 29.09.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 221 din 29.09.2022
privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2022

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 65301 din 20.09.2022 iniţiat de către dl. Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, raportul de specialitate nr. 66253 din 22.09.2022 inițiat de Direcția Economică.

Văzând avizul de legalitate nr. 66535 din 23.09.2022 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 125 din 28.09.2022 al Comisiei pentru buget finanțe, precum şi avizul favorabil nr. 243 din 27.09.2022 al Comisiei juridice;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, alin. 3, lit. ,,a” , al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2022, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul de dezvoltare al bugetului local pe anul 2022, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă rectificarea Listei de studii și proiecte, conform anexei nr. 3 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul de dezvoltare al bugetului local pe anul 2022 – Proiecte FEN, conform anexei nr. 4 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă rectificarea bugetului local la unitățile de învățământ pe anul 2022, conform anexei nr. 5 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Se aprobă rectificarea bugetului local la Direcția de Asistență Socială Roman pe anul 2022, conform anexei nr. 6 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. Se aprobă rectificarea bugetului local la Clubul Sportiv Municipal Roman pe anul 2022, conform anexei nr. 7 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la Clubul Sportiv Municipal Roman pe anul 2022, conform anexei nr. 8 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9. Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la Direcția Municipal Locato Roman pe anul 2022, conform anexei nr. 9 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. Se aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiții la Direcția Municipal Locato Roman pe anul 2022, conform anexei nr. 10 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11. Se aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiții la Spitalul Municipal de Urgență Roman pe anul 2022, conform anexei nr. 11 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12. Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 13. Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ioana Roxana IORGA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 16
Nr. total al aleșilor locali prezenți 16 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 5 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0