HCL nr. 217 din 15.10.2021

0
HCL nr. 217 din 15.10.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 217 din 15.10.2021

privind aprobarea rectificării bugetului local, a listei obiectivelor de investiții finanțate din bugetul de dezvoltare al bugetului local și a listei de studii și proiecte pe anul 2021

Examinând referatul de aprobare nr. 77473 din 14.10.2021 iniţiat de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, raportul de specialitate nr. 77610 din 14.10.2021 întocmit de Direcția Economică.

Văzând avizul de legalitate nr. 77709 din 14.10.2021 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 106 din 15.10.2021 al Comisiei pentru buget finanțe, precum şi avizul favorabil nr. 237 din 15.10.2021 al Comisiei juridice;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2021, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul de dezvoltare al bugetului local pe anul 2021, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă rectificarea Listei de studii și proiecte, conform anexei nr. 3 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț-Liviu CIOCOIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU