HCL nr. 216 din 30.09.2021

0
HCL nr. 216 din 30.09.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 216 din 30.09.2021

privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere

Examinând referatul de aprobare nr. 71922 din 21.09.2021 inițiat de Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 72525 din 23.09.2021 întocmit de către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 72865 din 24.09.2021 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 26 din 28.09.2021 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ şi tineret, precum şi avizul favorabil nr. 234 din 28.09.2021 al Comisiei juridice;

Examinând adresa nr. 229/03.08.2021 și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 63171/20.08.2021, înaintată de Federația Română de Arte Marțiale;

Având în vedere prevederile art. 108, lit. „d” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, raportat la art. 874 din Noul Cod Civil;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „e”, ale alin. (4), lit. „a”, ale alin (6), lit. „a”, ale alin. (7), lit. „f”, alin. (9), lit. „a”, ale art. 154 alin. (6), ale art. 155 alin. (7), precum și ale art. 139, art. 140 și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Acordul de asociere între Municipiul Roman, Club Sportiv Municipal Roman și Federația Română de Arte Marțiale în vederea organizării evenimentului sportiv de interes public local și național „CAMPIONATUL MONDIAL DE QWAN KI DO – Seniori, organizată în mediul ON LINE”, în perioada 23-24 octombrie 2021, la Sala Sporturilor din municipiul Roman, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se mandatează Primarul municipiului Roman, prin serviciile specializate, să încheie și să semneze în numele și pentru Municipiul Roman, Acordul de asociere cu Federația Română de Arte Marțiale și Club Sportiv Municipal Roman așa cum a fost aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 3 Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT și Club Sportiv Municipal Roman vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, în condițiile legii.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităților și persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț-Liviu CIOCOIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU