HCL nr. 214 din 30.09.2021

  0
  356

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 214 din 30.09.2021

  privind modificarea H.C.L. nr. 223/2018 privind înființarea Direcției Municipal Locato Roman, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman

  Având în vedere:

  • referatul de aprobare nr. 72164 din 22.09.2021 inițiat de către Primarul Municipiului Roman- domnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de specialitate comun nr. 72378 din 23.09.2021 întocmit de Direcția Juridică și Adminstrație Publică și Serviciul resurse umane, salarizare;
  • referatul nr.2488 din 21.09.2021 întocmit de Direcția Municipal Locato Roman și  inregistrat la Primăria Roman cu nr. 71962 din 22.09.2021;
  • avizul de legalitate nr. 72865 din 24.09.2021 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 103 din 28.09.2021 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. 231 din 28.09.2021 al Comisiei juridice;
  • prevederile art. 129, alin. (2), lit. „a” și alin. (3), lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

  În temeiul art.139, alin. (1), art. 140, alin. (1), precum și al art. 196, alin. (1), lit. „a” din același act normativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă modificarea anexelor nr. 2 și nr. 3 ale H.C.L. nr. 223/2018 privind înființarea Direcției Municipal Locato Roman, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman, conform anexelor nr. 1 și nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri H.C.L. nr. 25/28.01.2021 privind modificarea H.C.L. nr. 223/2018 se abrogă.

  Art. 3 Primarul Municipiului Roman prin Direcția Municipal Locato Roman va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 4 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităților și persoanelor interesate prin grija secretarului municipiului.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Ionuț-Liviu CIOCOIU

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU