HCL nr. 206 din 19.10.2020

  0
  580

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 206 din 19.10.2020

  privind modificarea H.C.L. nr. 45/12.03.2018 privind aprobarea funcțiilor publice, a organigramei și statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Având în vedere prevederile:

  • Ordinului nr. 308/03.08.2020 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de primar al domnului Lucian-Ovidiu Micu, primarul Municipiului Roman, județul Neamț;
  • H.C.L. nr. 126/2017 privind alegerea Viceprimarului municipiului Roman;
  • art. 163 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • referatul de aprobare nr. 20029/12.10.2020 iniţiat de către Viceprimarul cu atribuţii de Primar al municipiului Roman – doamna Ioana-Roxana Iorga, precum şi raportul de specialitate nr. 20071/13.10.2020 întocmit de Direcția Economică și Serviciul Resurse Umane, Salarizare;
  • avizul de legalitate nr. 20121 din 13.10.2020 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 74 din 15.10.2020 al comisiei pentru buget-finanţe, precum și avizul favorabil nr. 209 din 15.10.2020 al comisiei juridice;
  • prevederile art. 129, alin.(2), lit. „a” şi alin.(3), lit. „c” și ale art. 405, 407 și 408 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  În temeiul art. 139, art. 140, alin. (1), precum și art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 ale H.C.L. nr. 45/12.03.2018 privind aprobarea funcțiilor publice, a organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman, conform anexelor nr.1 și nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.12.2020.

  Art. 2 Primarul municipiului Roman prin Direcția de Asistență Socială Roman va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 3 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului general al municipiului.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Daniela-Gabriela SUMAN

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU