HCL nr. 201 din 22.08.2019

0
HCL nr. 201 din 22.08.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 201 din 22.08.2019

privind aprobarea rectificării unui contract de vânzare cumpărare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 15724 din 19.08.2019 iniţiat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 15791 din 20.08.2019 întocmit de Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul favorabil nr. 74 din 22.08.2019 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, avizul favorabil nr. 202 din 22.08.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 15969 din 22.08.2019 dat de Secretarul general al municipiului Roman.

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, ale O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, precum și ale H.C.L. nr. 104/14.11.2005 privind reglementarea situației arhivei fostului S.C. GOSCOM S.A. Roman;

Luând în considerare cererea dlui Galațanu Mihai, înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 15667/14.08.2019;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (14), precum şi ale art. 139, alin. 1, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare-cumpărare nr. 6332/14.07.1992 încheiat între R.A.G.L.T. și dnii Galațanu Mihai și Cecila, ce are ca obiect apartamentul nr. 1 situat în Blocul nr. 2A, scara A, parter, din Aleea Revoluției, municipiul Roman, județul Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorilor, respectiv GALAȚANU Mihai și Cecilia în loc de Gălățeanu Mihai și Cecilia, cum greșit s-a menționat.

Art. 2 Primarul municipiului Roman, prin serviciile de specialitate și Direcția Municipal Locato va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dragoș-Viorel MOROȘANU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU