HCL nr. 179 din 30.08.2022

0
HCL nr. 179 din 30.08.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 179 din 30.08.2022
privind aprobarea preluării rezervorului R4 de 5000mc situat în strada Mihai Viteazu, nr. 3, actual str. Ștefan cel Mare, nr. 254, municipiul Roman, jud. Neamț de la CJ APASERV
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 55775 din 11.08.2022 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul comun de specialitate nr. 57752 din 22.08.2022 al Direcției Tehnice și de Investiții și Direcției Juridice și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 58688 din 25.08.2022 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman avizul favorabil nr. 102 din 29.08.2022 al Comisiei pentru Buget-Finanțe, precum și avizul favorabil nr. 200 din 29.08.2022 al Comisiei Juridice;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între A.D.I. „AQUA Neamț” și Compania Județeană Apa Serv S.A. Neamț nr. 13700/19.08.2009;

Luând în considerare certificatul de nomenclatură stradală nr. 284/22.08.2022 emis de Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

În temeiul dispozițiilor H.C.L. nr. 152 din 15.11.2007, ale art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. „a” și „c”, alin. (7), lit. „n”, ale art. 139, alin. (3) lit. „g”, ale art. 140, alin. (1), ale art. 196, alin. (1), lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. (1) Se aprobă preluarea de către municipiul Roman, de la Compania Județeană Apa Serv S.A. Neamț, a bunului de retur constând în Rezervor 5000 mc – R4 situat în municipiul Roman, str. Mihai Viteazu nr. 3, actual str. Ștefan cel Mare nr. 254, așa cum rezultă din certificatul de nomenclatură stradală nr. 284/22.08.2022, cu următoarele vecinătăți:

Nord – Proprietăți Private, NC 59365, NC 59366;
Sud – Proprietăți private, NC 55844, NC 55388;
Est – Proprietate privată NC 59365;
Vest – str. Ștefan cel Mare.

(2) Bunul identificat la alin. (1) se preia în vederea executării lucrărilor de reparații, pe durata desfășurării acestora, are o valoare de inventar de 914.383,97lei, conform Listei de investiții a CJ APASERV pe anul 2021 și face obiectul contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 13700/19.08.2009.

Art. 2. Finanțarea lucrărilor se va face prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, conform H.C.L. nr. 245/02.11.2021.

Art. 3. După finalizarea lucrărilor, bunul va fi predat pe bază de protocol către municipiul Roman, urmând a fi predat către operatorul Compania Județeană Apa Serv S.A.

Art. 4. Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Tehnică și de Investiții vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5. Secretarul General al Municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Constantin GHICA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 18
Nr. total al aleșilor locali prezenți 18 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 3 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0