HCL nr. 179 din 19.08.2021

  0
  526

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 179 din 19.08.2021

  privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Având în vedere prevederile:

  • referatul de aprobare nr. 60719/2021 inițiat de către Primarul municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 60881/2021, întocmit de Serviciul Resurse Umane, Salarizare;
  • avizul de legalitate nr. 61267 din 13.08.2021 dat de Secretarul general al municipiului Roman avizul favorabil nr. 87 din 18.08.2021 al comisiei pentru buget-finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 191 din 17.08.2021 al comisiei juridice;
  • avizul favorabil nr. 3469605/57211/2021 al Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București;
  • prevederile art. 129, alin. (2), lit. „a” şi alin. (3), lit. „c”, ale art. 405 și ale art. 540 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  În temeiul art. 139, alin. (1), al art. 140, precum și al art. 196, ali. 1, lit. „a” din același act normativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă funcţiile publice, organigrama și statele de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate
  juridică, cu modificările și completările ulterioare, conform anexelor nr. 1 și nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă prevederile H.C.L. nr. 186 din 22.08.2019, cu modificările și completările ulterioare.

  Art. 3 Primarul municipiului Roman prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 4 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului general al municipiului.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Elena CHELMUȘ

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU