HCL nr. 177 din 19.08.2021

  0
  352

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 177 din 19.08.2021

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Având în vedere prevederile art. 123 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

  Luând în considerare prevederile art. 6 din H.C.L. nr. 230/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Roman, cu modificările și completările ulterioare;

  Văzând avizul pentru legalitate nr. 61213 din 13.08.2021 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 35 din 17.08.2021 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, precum şi avizul favorabil nr. 189 din 17.08.2021 al Comisiei juridice;

  În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „a” și alin. 3, lit. „a”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. 1, lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se alege dnul Ionuț-Liviu Ciocoiu ca preşedinte de şedinţă pe o durată de 2 luni, respectiv lunile septembrie și octombrie 2021.

  Art. 2 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului general al municipiului.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Elena CHELMUȘ

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU