HCL nr. 171 din 24.07.2019

0
HCL nr. 171 din 24.07.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 171 din 24.07.2019

privind aprobarea rectificării unui contract de vânzare cumpărare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 14184 din 22.07.2019 iniţiat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr.14191 din 22.07.2019 întocmit de Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul favorabil nr. 63 din 24.07.2019 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, avizul favorabil nr. 171 din 24.07.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 14311 din 24.07.2019 dat de Secretarul general al municipiului Roman.

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale și ale O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, precum și ale H.C.L. nr. 104 din 14.11.2005 privind reglementarea situației arhivei fostului S.C. GOSCOM S.A. Roman;

Luând în considerare cererea dlui Leahu Niculai, înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 14174/22.07.2019;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (14), ale art. 139, alin. 1, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare-cumpărare nr. 9839/15.07.1992 încheiat între RAGLT și dnii Leahu Neculai și Mihaela, ce are ca obiect apartamentul nr. 5 situat în Blocul nr. 1, scara A, et. II, din str. Trandafirilor, mun. Roman, jud. Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorilor, respectiv Leahu Niculai și Angelica-Mihaela în loc de Leahu Neculai și Mihaela cum greșit s-a menționat.

Art. 2 Primarul municipiului Roman, prin serviciile de specialitate și Direcția Municipal Locato va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dragoș-Viorel MOROȘANU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU