HCL nr. 170 din 27.07.2022

0
HCL nr. 170 din 27.07.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 170 din 27.07.2022

privind revocarea parțială a H.C.L. nr. 41 din 31.03.2011 privind schimbarea destinației unor imobile

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând proiectul de hotărâre nr. 41528 din 16.06.2022 și referatul de aprobare nr. 41529 din 16.06.2022 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 41674 din 17.06.2022 al Direcției Juridice și Administrație Publică;

Văzând avizul de legalitate nr. 50555 din 21.07.2022 al Secretarului General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 55 din 25.07.2022 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 189 din 25.07.2022 al Comisiei juridice;

Luând în considerare adresa Direcției Municipal Locato înregistrată sub numărul 32864 în data de 11.05.2022, privind starea actuală a imobilului situat în str. Bogdan Dragoș, bloc 7, parter.

În temeiul art 139, alin. 3, lit.”g”, al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. 1, lit. „a” din Ordonanță de Urgență a Guvernului Nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se revocă art.1, lit. „a”, din Hotărârea Consiliului Local Roman cu nr. 41 din 31.03.2011 privind schimbarea destinației unor imobile.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârea Consiliului Local Roman cu nr. 41 din 31.03.2011, rămân neschimbate.

Art. 3. Primarul Municipiului Roman, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei.

Art. 4. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului general al municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Havrici Tomșa

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 20
Nr. total al aleșilor locali prezenți 20 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 1 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0