HCL nr. 166 din 17.08.2020

0
HCL nr. 166 din 17.08.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 166 din 17.08.2020

privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat, a listei de investiţii finanțate din bugetul local și a listei de studii și proiecte pe anul 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 15618 din 11.08.2020 iniţiat de către doamna Ioana Roxana Iorga – Viceprimarul municipiului Roman cu atribuții de primar, precum şi raportul de specialitate nr. 15629 din 12.08.2020 întocmit de către Direcţia Economică;

Văzând avizul de legalitate nr. 15813 din 13.08.2020 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 60 din 14.08.2020 al Comisiei pentru buget finanţe, precum și avizul favorabil nr. 162 din 14.08.2020 al Comisiei juridice;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2020, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor și activităților integral sau parțial din venituri proprii și subvenții, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local, conform anexei nr. 3 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă rectificarea listei de studii și proiecte finanțate din bugetul de dezvoltare, conform anexei nr. 4 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Daniela-Gabriela SUMAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU