HCL nr. 151 din 04.07.2022

0
HCL nr. 151 din 04.07.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 151 din 04.07.2022

privind aprobarea Planului de acțiuni pentru dezvoltarea turismului: „DESCOPERĂ ROMANUL!”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 45090 din 30.06.2022 iniţiat de Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 45129 din 01.07.2022 întocmit de Direcția Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 45333 din 01.07.2022 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 17 din 04.07.2022 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineretprecum şi avizul favorabil nr. 169 din 04.07.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „b”, ale alin. (4), lit. „a”, ale alin. (7), lit. ,,d”, lit. „j” și lit „p”, ale art. 155, alin (1), lit. „d” coroborat cu alin. (5), lit. „c”, precum şi ale art. 139, alin. (3), lit. „a”, ale art. 140 şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă Planul de acțiuni pentru dezvoltarea turismului:

„DESCOPERĂ ROMANUL!”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Direcţia Economică va asigura finanțarea implementării Planului de acțiuni prevăzut la articolul 1.

Art. 3. Direcţia Economică, Serviciul control, calitate, monitorizare mediu și marketing instituțional şi Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Havrici Tomșa

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 15
Nr. total al aleșilor locali prezenți 15 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 6 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0