HCL nr. 15 din 30.01.2020

0
HCL nr. 15 din 30.01.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 15 din 30.01.2020

privind aprobarea transmiterii în administrarea Ministerului Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor – Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a sectorului din DN2, aflat în intravilanul Municipiului Roman

Examinand referatul de aprobare nr. 1765 din 27.01.2020 întocmit şi înaintat de către Primarul Municipiului Roman – Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 1865 din 27.01.2020 întocmit de către Direcţia Tehnică și de Investiții;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 2036 din 29.01.2020 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 3 din 30.01.2020 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum si avizul favorabil nr. 15 din 30.01.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere dispoziţiile art. 21, alin. 2 și alin. 9 ale O.G. nr. 43/1997R privind regimul drumurilor, modificată și completată, precum și cele ale Legii nr. 213/1998 privind bunurilor proprietate publică, modificată și completată;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „e” și alin. 7, lit. „m”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum si al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă transmiterea în administrarea Ministerului Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor – Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a sectorului din DN2 situat în intravilanul Municipiului Roman, respectiv de la km 328 +692 până la km 333 + 775.

Art. 2 Predarea-primirea drumului care se transmite potrivit prevederilor art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate.

Art. 3 Primarul municipiului Roman prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului general al municipiului Roman, persoanelor și autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU