HCL nr. 139 din 23.06.2021

0
HCL nr. 139 din 23.06.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 139 din 23.06.2021

privind modificarea unor hotărâri (H.C.L. nr. 223 și 236/2020 și H.C.L. nr. 28/2021)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 44109 din 10.06.2021 iniţiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 44140 din 11.06.2021 întocmit de către Biroul Administrație Publică și Relația cu Consiliul Local;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 46999 din 23.06.2021 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 31 din 23.06.2021 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul favorabil nr. 148 din 23.06.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 96, alin. (2) din Legea nr. 1/2011 – Legea educației naționale, așa cum a fost modificată și completată prin O.U.G. nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetării științifice și pentru modificarea unor acte normative, coroborat cu art. 4, alin. 1 din anexa la Ordinul M.E.N. nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologieicadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, ale Ordinului M.E.C.S. nr. 4621/2015 și ale Ordinului
M.E.C.S. nr. 4624/2015,

În temeiul art. 124 – 127, ale art. 129, alin. 2, lit. „a” și alin. 7, lit. „a”, ale art. 139, art. 140, precum şi art. 196, alin. 1, lit. „a”, din O.U.G. nr 57/2019
privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea anexei la H.C.L. nr. 223 din 19.11.2020, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 223 din 19.11.2020 rămân neschimbate.

Art. 3 Se aprobă modificarea punctelor 3, 8 și 11 din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 236 din 26.11.2020, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 236 din 26.11.2020 rămân neschimbate.

Art. 5 Se aprobă modificarea art. 1 al H.C.L. nr. 28 din 28.01.2021, conform anexei nr. 3 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 28 din 28.01.2021 rămân neschimbate.

Art. 7 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Alexandru BĂLAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU