HCL nr. 137 din 15.06.2018

0
HCL nr. 137 din 15.06.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 137 din 15.06.2018

privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 11307 din 13.06.2018 iniţiată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 11308 din 13.06.2018 întocmit de către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;

Văzând avizul favorabil nr. 71 din 15.06.2018 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 15 din 15.06.2018 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 137 din 15.06.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 11534 din 15.06.2018 dat de Secretarul municipiului Roman.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „b” și „d”, alin. 4, lit. „a”, alin. 6, lit. „a”, pct. 4, ale art. 45, precum şi cele ale art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 700 lei către Întreprinderea Individuală Rotariu Gh. Norbert pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a Concursului de înot „Cupa Prieteniei” în data de 17 iunie 2018, la Bazinul de înot al C.S.M. Roman, conform Acordului de asociere din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Club Sportiv Municipal Roman și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Constantin GHICA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU