HCL nr. 135 din 03.07.2020

0
HCL nr. 135 din 03.07.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 135 din 03.07.2020

privind aprobarea modificării anexei la H.C.L. nr. 130/26.06.2020 privind darea în administrare a unor bunuri imobile (construcţii şi terenuri), aparţinând domeniului public al Municipiului Roman, către Spitalul Municipal de Urgenţă Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 12.816 din 03.07.2020 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – domnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 12.817 din 03.07.2020 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică – B.E.P.A.P.;

Văzând avizul de legalitate nr. 12833 din 03.07.2020 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 57 din 03.07.2020 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 136 din 03.07.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere:

  • prevederile O.G. nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local;
  • prevederile H.G. nr. 866/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al municipiilor, oraşelor şi comunelor şi în administrarea consiliilor locale respective;
  • prevederile H.G. nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale;
  • prevederile H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
  • prevederile art. 286, alin (1) și alin. (4), ale art. 289 și art. 290 precum și ale art. 298-301 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
  • prevederile art. 867-870 din Codul Civil ce reglementează ca normă generală exercitarea dreptului de administrare asupra proprietăţii publice a autorităţilor administraţiei publice locale;

Luând în considerare prevederile art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit. „b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art 139, al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. 1, lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 130 din 26.06.2020 astfel:

  • se radiază pozițiile 12,14,15 și 16;

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.130/26.06.2020 rămân neschimbate.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija Secretarului general al Municipiului.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Daniela-Gabriela SUMAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU