HCL nr. 12 din 30.01.2020

0
HCL nr. 12 din 30.01.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 12 din 30.01.2020

privind încheierea unui Acord de asociere pentru organizarea evenimentului „30 de ani de Qwan Ki Do în Roman”

Examinând referatul de aprobare nr. 1319 din 20.01.2020 iniţiat de către Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 1369 din 21.01.2020 întocmit de către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 1728 din 23.01.2020 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 8 din 27.01.2020 al Comisiei pentru buget-finanţe, avizul favorabil nr. 5 din 27.01.2020 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum şi avizul favorabil nr. 12 din 27.01.2020 al Comisiei juridice.

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „c” și lit. „e”, alin (6), lit. „a”, ale alin. (7), lit. „f” și lit. „p”, alin. (9), lit. „a” și „c”, ale art. 154 alin. (6), ale art. 108 lit. „d”, și ale art. 362 din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ, raportat la art. 874 din Noul Cod Civil, precum şi ale art. 139, art. 140 şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Acordul de asociere dintre Municipiul Roman, Club Sportiv Municipal Roman și Clubul Sportiv Bao Roman în vederea organizării evenimentului „30 de ani de Qwan Ki Do în Roman”, în perioada 08–09.02.2020, la Sala Sporturilor Roman, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T. și Club Sportiv Municipal Roman vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului general al municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU