HCL nr. 102 din 03.05.2022

  0
  160

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  HOTĂRÂRE

  Nr. 102 din 03.05.2022
  privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2022
  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând proiectul de hotărâre nr. 30179 din 02.05.2022 și referatul de aprobare nr. 30181 din 02.05.2022 iniţiate de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 30184 din 02.05.2022 inițiat de Direcția Economică.

  Văzând avizul de legalitate nr. 30532 din 02.05.2022 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 60 din 03.05.2022 al Comisiei pentru buget finanțe, precum şi avizul favorabil nr. 114 din 03.05.2022 al Comisiei juridice;

  În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, alin. 3, lit. „a”, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2022, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 2. Se aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul de dezvoltare al bugetului local pe anul 2022, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 3. Se aprobă rectificarea Listei de studii și proiecte, conform anexei nr. 3 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 4. Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
  Consilier,
  Constantin Ghica

  CONTRASEMNEAZĂ,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU

  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
  Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 14
  Nr. total al aleșilor locali prezenți 14 Voturi „împotrivă” 0
  Nr. total al aleșilor locali absenți 7 Abțineri 0
  Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0