HCL nr. 1 din 15.01.2020

0
HCL nr. 1 din 15.01.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 1 din 15.01.2020

privind utilizarea excedentului bugetului local al anului 2019 în bugetul local pe anul 2020

Examinând referatul de aprobare nr. 787 din 14.01.2020 iniţiat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 788 din 14.01.2020 întocmit de către Direcţia Economică;

Văzând avizul de legalitate nr. 826 din 15.01.2020 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 1 din 15.01.2020 al Comisiei pentru buget- finanţe, precum și avizul favorabil nr. 1 din 15.01.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 58 alin. 1, lit. „a” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local al anului 2019 în sumă de 2.962 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2020.

Art. 2 Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU