HCL nr. 080 din 27.03.2019

0
HCL nr. 080 din 27.03.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 80 din 27.03.2019

privind reactualizarea listei proiectelor de lucrari propuse a fi finantate din imprumutul rambursabil intern contractat direct de UAT Municipiul Roman in baza garantiilor proprii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinand expunerea de motive nr. 6160 din 26.03.2019 întocmită şi înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate comun nr. 6161 din 26.03.2019 întocmit de către Direcţia Tehnică și Direcția Economică;

Văzând avizul favorabil nr. 30 din 27.03.2019 al Comisiei pentru bugetfinanţe, avizul favorabil nr. 80 din 27.03.2019 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 6245 din 27.03.2019 dat de Secretarul Municipiului Roman;

Avand în vedere prevederile Legii nr. 273/2006R privind finanţele publice locale;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. „b” şi „d”, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă reactualizarea listei proiectelor de lucrari propuse a fi finantate din imprumutul rambursabil intern contractat direct de UAT Municipiul Roman in baza garantiilor proprii, aprobată prin H.C.L. nr. 206 din 28.09.2017 și actualizată prin H.C.L. 84 din 29.03.2018, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU