HCL nr. 063 din 27.03.2019

  0
  654

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 63 din 27.03.2019

  privind aprobarea dezmembrării unui teren

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 5627 din 19.03.2019 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 5628 din 19.03.2019 întocmit de către Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

  Văzând avizul favorabil nr. 23 din 27.03.2019 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 63 din 27.03.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 6245 din 27.03.2019 al Secretarului municipiului Roman;

  În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. „c” și alin. 5, lit „a”, ale art. 45, alin. 3, ale art. 124, precum şi cele ale art. 115, alin. 1, lit. ”b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafaţă de 8653 m.p., cu nr. cadastral 58866, situat în str. Pietonal Ştefan cel Mare, astfel:

  • lotul 1 – în suprafaţă de 8637m.p. (NC 59384) – drum;
  • lotul 2 – în suprafaţă de 16 m.p.(NC 59385) – drum;Dimensiunile şi vecinătăţile loturilor sunt cele înscrise în planul de situaţie anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

  Art. 2 Primarul municipiului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 3 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Ioana Roxana IORGA

  Contrasemnează,
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU