HCL nr. 058 din 30.03.2022

0
HCL nr. 058 din 30.03.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 58 din 30.03.2022

privind alocarea unor sume din bugetul local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 21311 din 23.03.2022 iniţiat de Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 21396 din 23.03.2022 întocmit de către Direcția Economică și de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 21965 din 24.03.2022 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 38 din 28.03.2022 al Comisiei pentru buget-finanţe, avizul favorabil nr. 7 din 28.03.2022 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum şi avizul favorabil nr. 64 din 28.03.2022 al Comisiei juridice,

Examinând cererea nr. 610/22.03.2022 și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 21294/23.03.2022, înaintată de Centrul Eparhial Roman al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului;

Examinând cererea nr. 19/21.03.2022 și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 20794/22.03.2022, înaintată de Parohia Sfântul Vasile cel Mare din Roman;

Examinând cererea nr. 19/22.03.2022 și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 21062/22.03.2022, înaintată de Parohia Sfântul Gheorghe din Roman;

Examinând cererea nr. 62/23.03.2022 și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 21254/23.03.2022, înaintată de Parohia Romano- Catolică Sfânta Tereza a Pruncului Isus din Roman;

Examinând cererea nr. 19/22.03.2022 și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 21043/22.03.2022, înaintată de Parohia Romano- Catolică Fericitul Ieremia Valahul din Roman;

Examinând cererea nr. 10/23.03.2022 și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 21256/23.03.2022, înaintată de Parohia Romano- Catolică Inima Neprihănită a Mariei din Roman;

Examinând cererea nr. 16/23.032022 și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 21255/23.03.2022, înaintată de Parohia Romano- Catolică Isus Bunul Păstor din Roman;

Examinând cererea nr. 12/23.03.2022 și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 21212/23.03.2022, înaintată de Biserica ortodoxă de Rit Vechi Sfinții Voievozi Mihail și  Gavril (Biserica Lipovenească) din Roman;

Examinând cererea nr. 943/22.03.2022 și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 21298/23.03.2022, înaintată de Biserica Creştină Adventistă de Ziua a Șaptea din Roman;

Examinând cererea nr. 24/21.03.2022 și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 20606/21.03.2022, înaintată de Biserica Penticostală Peniel din Roman;

Examinând cererea nr. 98/23.03.2022 și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 21184/23.03.2022, înaintată de Comunitatea Evreilor Roman;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul cu prevederilor art. 3, alin. (3) din Ordonanța nr. 82 din 30 august 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, precum și prevederilor art. 4, alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1470 din 12 decembrie 2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (4), lit. „a”, ale alin. (7), lit. „d”, „j” și „s”, ale alin. (8), lit. „a”, ale art. 155, alin (1), lit. „d” coroborat cu alin. (5), lit. „c”, ale art. 139, alin. 3, lit. „a”, art. 140, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei maxime de 12.000 lei pentru completarea fondurilor proprii ale Centrului Eparhial Roman al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, pentru lucrări de reabilitare a punctului termic din Centrul Eparhial.

Art. 2. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei maxime de 88.000 lei pentru completarea fondurilor proprii ale Bisericii Sfântul Vasile cel Mare din Roman, pentru reparații curente la biserică.

Art. 3. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei maxime de 7.000 lei pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Sfântul Gheorghe din Roman, pentru construire foișor la biserică.

Art. 4. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei maxime de 7.000 lei pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Romano-Catolice Sfânta Tereza a Pruncului Isus din Roman, pentru reparații curente.

Art. 5. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei maxime de 7.000 lei pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Romano-Catolice Fericitul Ieremia Valahul din Roman, pentru lucrări gard biserică, reparații curente.

Art. 6 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei maxime de 7.000 lei pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Romano-Catolice Inima Neprihănită a Mariei din Roman, pentru reparații curente.

Art. 7. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei maxime de 7.000 lei pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Romano-Catolice Isus Bunul Păstor din Roman, pentru reparații curente.

Art. 8. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei maxime de 6.000 lei pentru completarea fondurilor proprii ale Bisericii ortodoxe de Rit Vechi Sfinții Voievozi Mihail și Gavril (Biserica Lipovenească) din Roman, pentru construirea și repararea sediului administrativ al bisericii și dotarea cu cele necesare.

Art. 9. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei maxime de 3.000 lei pentru completarea fondurilor proprii ale Bisericii Creştine Adventiste de Ziua a Șaptea din Roman, pentru reparații curente, achiziționare materiale, renovare și finisaje anexă/grupuri sanitare.

Art. 10. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei maxime de 3.000 lei pentru completarea fondurilor proprii ale Bisericii Penticostale Peniel din Roman, pentru repararea și hidroizolarea prin anvelopare a baptisteriului bisericii.

Art. 11. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei maxime de 3.000 lei pentru completarea fondurilor proprii ale Comunității Evreilor Roman, pentru reparații acoperiș capelă din Cimitirul evreiesc Roman.

Art. 12. Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu suma aprobată.

Art. 13. Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 14. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ștefan-Ionuț GÂRBEA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 20 Voturi „pentru” 16
Nr. total al aleșilor locali prezenți 16 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 4 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0