HCL nr. 056 din 30.03.2022

0
HCL nr. 056 din 30.03.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 56 din 30.03.2022

privind încheierea unui Acord de asociere

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 21286 din 23.03.2022 iniţiat de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 21457 din 23.03.2022 întocmit de Direcția Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 21965 din 24.03.2022 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 36 din 28.03.2022 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 6 din 28.03.2022 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum şi avizul favorabil nr. 62 din 28.03.2022 al Comisiei juridice;

Examinând adresa nr. 2884/17.03.2022 și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 19840/18.03.2022, înaintată de Inspectoratul Școlar Județean Neamț;

Ținând cont de prevederile Ordinului nr. 3123/09.02.2022 al ministrului educației pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, cu Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei Naţionale de Matematică, aprobat prin OME nr. 25751/21.02.2022 și cu Erata la Calendarul competițiilor școlar pe discipline la care participă elevii români, prin care s-a stabilit ca, în anul școlar 2021-2022, în perioada 15–20 aprilie 2022, etapa naţională a acestei competiţii şcolare să se organizeze la Colegiul Național „Petru Rareș”, Piatra– Neamţ, județul Neamț;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „e”, ale alin. (4), lit. „a”, ale alin. (7), lit. „a” și „e”, alin. (9), lit. „a” și „c”, ale art. 154, alin. (6), ale art. 155, alin (1), lit. „d” coroborat cu alin. (5), lit. „c”, ale alin. (7), precum și ale art. 139, alin. 3, lit. „a”, art. 140 și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă încheierea Acordului de asociere dintre Municipiul Roman și Inspectoratul Școlar Județean Neamț, pentru organizarea în bune condiții a evenimentului educațional de interes public național și județean – Olimpiada Națională de Matematică IX–XII, la Piatra-Neamț, în perioada 15–20 aprilie 2022, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează Primarul municipiului Roman, prin serviciile specializate, să încheie și să semneze în numele și pentru Municipiul Roman, Acordul de asociere cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț, așa cum a fost aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei maxime de 15.000 lei pentru organizarea în bune condiții a evenimentului educațional de interes public național și județean – Olimpiada Națională de Matematică IX–XII, la Piatra-Neamț, în perioada 15–20 aprilie 2022.

Art. 4. Direcția Economică va proceda la modificarea bugetului cu suma aprobată.

Art. 5. Direcția Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ștefan-Ionuț GÂRBEA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 20 Voturi „pentru” 15
Nr. total al aleșilor locali prezenți 16 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 0 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 1