HCL nr. 027 din 24.02.2022

0
HCL nr. 027 din 24.02.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. 27 din 24.02.2022
privind alegerea preşedintelui de şedinţă
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;

Având în vedere prevederile art. 123 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
Luând în considerare prevederile art. 6 din H.C.L. nr. 230/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Roman, cu modificările și completările ulterioare;
Văzând avizul pentru legalitate nr. 12139 din 18.02.2022 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 6 din 21.02.2022 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport şi turism, precum şi avizul favorabil nr. 28 din 22.02.2022 al Comisiei juridice;
În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „a” și alin. 3, lit. „a”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. 1, lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRAŞTE:

Art. 1. Se alege dnul Ștefan-Ionuț Gârbea ca preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 2 luni, respectiv lunile martie și aprilie 2022.
Art. 2. Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului general al municipiului.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Radu-Cătălin CURPĂN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 18
Nr. total al aleșilor locali prezenți 18 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 3 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0