HCL nr. 01 din 19.01.2018

0
HCL nr. 01 din 19.01.2018

R O M Â N I A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 1 din 19.01.2018

privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar
din municipiul Roman pentru anul școlar 2018-2019
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 198 din 08.01.2018 iniţiată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 199 din 08.01.2018 întocmit de către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;
Văzând avizul favorabil nr. 1 din 19.01.2018 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 1 din 19.01.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 180 din 19.01.2018 dat
de Secretarul Municipiului Roman.
În conformitate cu prevederile art. 61, alin. (1) și (2) și ale art. 63 din Legea nr. 1/2011 – Legea educației naționale, cu prevederile art. 19, 20, 21 și art. 25 alin. 1, lit. g) din Anexa la Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 5472/07.11.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019;
În temeiul art. 36, alin. (2), lit. d), ale art. 36 alin. (6), lit. a), pct. 1, ale art. 45 precum şi al art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă rețeaua unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Roman pentru anul școlar 2018–2019, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art. 2. Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;
Art. 3. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Radu Cătălin CURPĂN

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU