HCL nr. 004 din 27.01.2022

0
HCL nr. 004 din 27.01.2022

R O M Â N I A
J U D E Ţ U L N E A M Ţ
MU N I C I P I U L R OMA N
C O N S I L I U L L O C A L
H O T Ă R Â R E A

Nr. 4 din 27.01.2022
privind aprobarea Planului anual de acţiuni pentru repartizarea
orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;

Având în vedere:

  • referatul de necesitate nr. 423 din 14.01.2022 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman;
  • referatul de aprobare nr. 2799 din 17.01.2022 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de specialitate nr. 3186 din 18.01.2022 întocmit de către Direcția juridică și Administrație Publică;
  • avizul de legalitate nr. 4656 din 21.01.2022 dat de Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 1 din 26.01.2022 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul favorabil nr. 4 din 26.01.2022 al Comisiei juridice;
  • art. 6, alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, art. 28, alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) din Hotărârea de Guvern nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat și Legea nr. 292/2011 – Legea  asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7), lit b), art. 139, alin (1), al art. 140, alin. (1) și al art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul anual de acțiuni pentru repartizarea orelor de muncă către  beneficiarii de ajutor social, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Municipiului Roman, prin aparatul de specialitate şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Roman, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Radu-Cătălin CURPĂN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0