HCL nr. 001 din 08.01.2019

0
HCL nr. 001 din 08.01.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 1 din 08.01.2019

privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pentru exercițiul bugetar 2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 211 din 07.01.2019 iniţiată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman şi întocmită de către Direcţia Economică;

Văzând avizul favorabil nr. 1 din 08.01.2019 al Comisiei pentru buget- finanţe, avizul favorabil nr. 1 din 08.01.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 266 din 08.01.2019 al Secretarului Municipiului Roman;

Având în vedere prevederile art. 5.15.3, alin. (b) din Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3809/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2018;

În conformitate cu prevederile art. 80, alin. (1) si (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și ale art. 36, alin. (2), lit. (b) și alin. (4), lit. (a) din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

În temeiul art. 45, precum şi ale art. 115, alin. (l), lit. ”a” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare pentru anul 2018 în sumă 194.627,70 lei din excedentul anului 2017;

Art. 2 Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin HOLBAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU