Adresa: Piaţa Roman Vodă, nr. 1, etaj II, camera 62, jud. Neamţ, cod 611022 C.I.F. 26900278

Telefon: 0233-208.603, 0233-741.119
Fax: 0233-741.604
E-mail:
Program audienţe: joi 1100 – 1230

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ROMAN METROPOLITAN”

Persoană juridică română de drept privat, de utilitate publică, cu caracter neguvernamental, nepatrimonial, nonprofit, autonomă, constituită în baza prevederilor O.G. nr. 26 din 30.01.2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 215/2001R – Legea administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice.

Scop, obiect de activitate, activităţi:
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Roman Metropolitan” a fost constituită în scopul dezvoltării infrastructurilor şi realizării obiectivelor de interes comun, creării şi spijinirii unor parteneriate durabile între autorităţile administrative autonome din judeţul Neamţ şi intituţiilor publice cu societatea civilă, angajarea în acţiuni de implementare a strategiilor de dezvoltare, construcţie instituţională, etc.
Obiectivele şi activităţile asociaţiei cu privire la îndeplinirea scopului propus, sunt următoarele:

Organe de conducere:

 1. Prof. Laurentiu-Dan LEOREANU – PREŞEDINTE – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Roman Metropolitan”;
 2. Ec. Carol BEREŞOAIE – VICEPREŞEDINTE – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Roman Metropolitan”;
 3. Ing. Ironim ANDRICI – VICEPREŞEDINTE – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Roman Metropolitan”;
 4. Ing. Ovidiu BOJESCU – DIRECTOR GENERAL – Consiliul Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Roman Metropolitan”;
 5. Prof. Irina ILIE – DIRECTOR ADJUNCT – Consiliul Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Roman Metropolitan”;
 6. Jr. Camelia RUSU – DIRECTOR ADJUNCT – Consiliul Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Roman Metropolitan”;
 7. Jr. Gheorghe CARNARIU – SECRETAR – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Roman Metropolitan”;
 8. Jr. Adrian Mărgărit BURLACU – SECRETAR – Consiliul Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Roman Metropolitan”.

Membri fondatori:

Municipiul Roman, Judeţul Neamţ, Comuna Gherăeşti, Comuna Ruginoasa, Comuna Boteşti, Comuna Ion Creangă, Comuna Văleni, Comuna Poienari, Comuna Icuşeşti, Comuna Moldoveni, Comuna Bahna, Comuna Dulceşti, Comuna Horia, Comuna Sagna, Comuna Făurei, Comuna Pânceşti, Comuna Boghicea, Comuna Bozieni, Comuna Doljeşti, Comuna Gâdinţi, Comuna Oniceni, Comuna Secuieni, Comuna Valea Ursului, Comuna Tămăşeni, Comuna Bîra, Comuna Stăniţa.

OBIECTIVE GENERALE:

 • a) apărarea şi respectarea intereselor unităţilor administrativ-teritoriale asociate, precum şi promovarea intereselor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Roman Metropolitan”;
 • b) iniţierea şi derularea unor programe şi proiecte menite să conducă la dezvoltarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Roman Metropolitan”, viitor pol de dezvoltare economică a judeţului;
 • c) constituirea şi atragerea de fonduri necesare activităţii Asociaţiei;
 • d) elaborarea de planuri şi strategii de dezvoltare;
 • e) amenajarea integrată a teritoriului la nivel regional;
 • f) diminuarea dezechilibrelor create între centru şi zona limitrofă, promovate de dispersarea în planul structurii demografice, sociale şi economice;
 • g) diminuarea dezechilibrelor legate de transportul în comun;
 • h) finanţarea infrastructurii;
 • i) creşterea competitivităţii economice a localităţilor din asociaţie comparativ cu regiunile învecinate;
 • j) dezvoltarea durabilă;
 • k) ameliorarea condiţiilor de mediu;
 • l) satisfacerea cererii de terenuri pentru investitori;
 • m) satisfacerea cererii de locuinţe a populaţiei;
 • n) fonduri bugetare mai mari pentru localităţile cu venituri mici;
 • o) creşterea atractivităţii zonei pentru investitori;
 • p) îmbunătăţirea infrastructurii tehnico-edilitare şi de transport;
 • r) crearea de locuri de muncă prin atragerea investitorilor;
 • s) creşterea nivelului de trai şi a populaţiei;
 • t) dezvoltarea regională şi investiţii în infrastructură;
 • u) extinderea reţelelor de utilităţi;
 • v) accesarea fondurilor UE post aderare;
 • x) dezvoltarea unităţilor administrativ-teritoriale .

OBIECTIVE SPECIFICE:

 1. În domeniul îmbunătăţirii infrastructurii publice regionale şi locale:
  • a) Reabilitarea/modernizarea infrastructurii de transport aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale asociate;
  • b) Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea infrastructurii serviciilor de sănătate, sociale şi de siguranţă publică;
  • c) Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea infrastructurii educaţionale;
  • d) Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea infrastructurii de utilităţi publice;
 2. În domeniul dezvoltării sectorului IMM şi a liberei iniţiative:
  • a) Sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a mediului de afaceri;
  • b) Identificarea priorităţilor de dezvoltare şi alocare eficientă a resurselor de orice natură, pe baza elaborării de programe de dezvoltare, prin parteneriate economico-sociale între autorităţile publice ale unităţilor administrativ-teritoriale din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Roman Metropolitan”, asociaţii de IMM, camere de comerţ şi industrie, centre de consultanţă şi training, la nivel central, regional şi local.
 3. În domeniul promovării potenţialului turistic:
  • a) Declanşarea unor acţiuni promoţionale de amploare prin includerea ofertei turistice a unităţilor administrativ-teritoriale asociate din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Roman Metropolitan” în cataloagele marilor firme tour-operatoare;
  • b) Realizarea unor relaţii de colaborare eficiente între autorităţile administraţiei publice ce reprezintă unităţile administrativ-teritoriale din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Roman Metropolitan” şi principalele organizaţii de turism din România cu organizaţii din Uniunea Europeană.
  • c) Restaurarea şi valorificarea patrimoniului istoric şi cultural;
  • d) Valorificarea resurselor turistice naturale în contextul unei dezvoltări durabile;
  • e) Creşterea calităţii serviciilor de cazare şi agrement.
 4. În domeniul protecţiei mediului:
  • a) Elaborarea de proiecte în vederea minimizării efectelor nocive asupra mediului, promovate de agenţii economici a căror activitate crează un impact deosebit asupra mediului şi care prezintă un grad sporit de risc la poluări accidentale.
  • b) Promovarea de acţiuni cu efecte în asigurarea unor resurse de apă de bună calitate pentru populaţie şi a necesarului pentru activitatea economică, eficientizarea sistemului de alarmare şi avertizare a populaţiei pentru situaţii de risc, acordare de sprijin logistic în declanşarea unui proces investiţional pentru executarea lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase.
  • c) Elaborarea şi implementarea proiectelor de sporirea capacităţii de prevenire, control şi intervenţie prin realizarea de sisteme informaţionale eficiente, care să poată răspunde în timp real unor situaţii de urgenţă.
 5. În domeniul combaterii sărăciei şi a şomajului:
  • a) Elaborarea unor programe de reconversie profesională, pe baza prognozelor privind modificările structurale ce au şi vor avea loc în economia naţională, avându-se în vedere cu predilecţie, sporirea şanselor de integrare pe piaţa muncii a grupurilor marginalizate, a tinerilor şi femeilor.
 6. În domeniul socio-educaţional:
  • a) Elaborarea de proiecte având ca scop relansarea educaţiei în mediul rural;
  • b) Informarea şi consilierea profesională, medierea muncii, formarea profesională, stimularea mobilităţii forţei de muncă;
  • c) Implementarea unor proiecte specifice pentru persoane cu nevoi speciale, membrii ai unor grupuri minoritare, alte grupuri de persoane marginalizate, etc.
 7. În domeniul culturii şi cultelor:
  • Crearea de parteneriate cu alte autorităţi publice locale, cu alte asociaţii de dezvoltare intercomunitară, cu structurile societăţii civile, cu instituţii de culte, cu O.N.G.-uri, cu organizaţii profesionale ale creatorilor de artă şi artiştilor interpreţi.
 8. În domeniul dezvoltării durabile:
  • a) Dezvoltarea durabilă a comunităţilor ce au ca scop major eradicarea sărăciei la nivel local şi care pun accent pe resursele locale, structurate în patru categorii: capital uman, fizic, natural şi social.
  • b) Sprijinirea regenerării urbane;

► Pentru „instalarea tinerilor fermieri” prin măsura 112 se acordă de la 10.000 EURO la 25.000 EURO. Acest sprijin se calculează şi se acordă în lei. Proiectele se depun la APDRP Neamţ până pe data de 29 iulie 2011, iar finanţarea este nerambursabilă.

► Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), prin Direcţia Generală Dezvoltare Rurală – Autoritate de Management pentru programul Naţional de Dezvoltare Rurală (DGDR AM PNDR) împreună cu Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit ( APDRP) va încheia în perioada următoare, şapte contracte de servicii finanţate prin măsura 143 „Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori” ce au ca obiect prestarea de servicii de consultanţă pentru fermierii care deţin ferme agricole de semi-subzistenţă în vederea întocmirii planurilor de afaceri şi a dosarelor de aplicaţie (în conformitate cu cerinţele Ghidului solicitantului pentru măsura 141) pentru accesarea măsurii 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”.

Fiecare proiect de consultanţă urmează să se implementeze într-o arie geografică clar definită în aşa fel încât potenţialii beneficiari ai măsurii 141 din toate regiunile să poată beneficia de servicii de consultanţă gratuite.
Pentru accesarea serviciilor de consultanţă oferite fermierilor care deţin ferme agricole de semi-subzistenţă în vederea întocmirii planurilor de afaceri şi a dosarului de aplicaţie pentru accesarea măsurii 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”.

Fermierii care deţin ferme de semi-subzistenţă, pot contacta:

Prestatorul serviciilor de consultanţă:
SC RGCIC CONSULTANŢĂ SRL
Bucureşti, Sector 1, Str. Comana, nr. 19B
Telefon 021.222.6837, Fax 021.222.6870
E-mail:

Articolul precedentMuzeul de Ştiinţele Naturii Roman
Articolul următorDirecția de Asistență Socială 2 posturi