HCL nr. 045 din 02.03.2022

0
HCL nr. 045 din 02.03.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 45 din 02.03.2022
privind alocarea unei sume din bugetul local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 14059 din 24.02.2022 iniţiat de Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 14117 din 25.02.2025 întocmit de către Direcția Economică și de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 15171 din 01.03.2022 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 27 din 02.03.2022 al Comisiei pentru buget-finanţe, avizul favorabil nr. 4 din 02.03.2022 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum şi avizul favorabil nr. 50 din 02.03.2022 al Comisiei juridice,

Examinând adresa nr. 4714/16.02.2022 și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 1119/16.02.2022, înaintată de Spitalul Municipal de Urgență Roman;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „a” și lit. „d”, ale alin. (4), lit. „a”, ale alin. (7), lit. ,,c”, ale art. 155, alin (1), lit. „d” coroborat cu alin. (5), lit. „c”, precum şi ale art. 139, art. 140 şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei maxime de 4.000 lei/lună,  reprezentând contravaloarea unei părți din cheltuielile cu naveta medicilor angajați la Spitalul Municipal de Urgență Roman, pentru perioada 1 martie 2022 – 31 decembrie 2022.

Art. 2. Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu suma aprobată.

Art. 3. Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ștefan-Ionuț GÂRBEA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 20 Voturi „pentru” 17
Nr. total al aleșilor locali prezenți 17 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 3 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0