HCL nr. 130 din 30.05.2018

    0
    141

    ROMÂNIA
    JUDEŢUL NEAMŢ
    MUNICIPIUL ROMAN
    CONSILIUL LOCAL

    H O T Ă R Â R E

    Nr. 130 din 30.05.2018

    privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei de investiții, a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local și aprobarea listei de investiții finanțate din fonduri externe nerambursabile la Colegiul Tehnic „Danubiana” pe anul 2018

    CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

    Examinând expunerea de motive nr. 10231 din 25.05.2018 iniţiată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman şi întocmită de către Direcţia Economică;

    Văzând avizul favorabil nr. 66 din 30.05.2018 al Comisiei pentru bugetfinanţe, avizul favorabil nr. 130 din 30.05.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 10401 din 30.05.2018 al Secretarului Municipiului Roman;

    Având în vedere prevederile art. 19, alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. „a”, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. l, lit. ”b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

    HOTĂRĂŞTE

    Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2018, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre;

    Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului institutiilor si activitatilor finantate din venituri proprii, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre;

    Art. 3 Se aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local, conform anexei nr. 3 – parte integrantă din prezenta hotărâre;

    Art. 4 Se aprobă rectificarea listei de studii si proiecte finanţate din bugetul local, conform anexei nr. 4 – parte integrantă din prezenta hotărâre;

    Art. 5 Se aprobă lista de investitii finantata din fonduri externe nerambursabile la Colegiul Tehnic Danubiana, conform anexei nr. 5 – parte integrantă din prezenta hotărâre ;

    Art. 6 Direcția economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

    Art. 7 Prezenta Hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

    Preşedinte de şedinţă
    Consilier,
    Petru FARCAȘI

    Contrasemnează
    Secretarul Municipiului Roman,
    Gheorghe CARNARIU