Adresa: Roman, str. Smirodava, nr. 28, jud. Neamt

CASA FLUTURASILOR

Condiții necesare pentru admiterea în Centrul de zi pentru copii antepreșcolari aflați în situații de risc ,,Casa Fluturașilor’’ pentru anul școlar 2022-2023

 

 1. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE:
 • copii cu vârstă cuprinsă între 0 și 3 ani care au domiciliul în municipiul Roman și sunt apți din punct de vedere medical pentru a frecventa colectivitatea;
 • se acceptă dosarele copiilor care nu au împlinit vârsta de 3 ani până la data de 05.09.2022;
 • ambii părinți să aibă domiciliul stabil în municipiul Roman;
 • în situatia părinților care au viza de reședință în municipiul Roman, se aplică următoarele condiții cumulativ:
  • ambii părinți să aibă viza de reședință pe raza municipiului Roman de cel puțin 6 luni anterior datei depunerii cererii;
  • ambii părinți să facă dovada locului de muncă pe raza municipiului Roman;
 • veniturile familiei să nu depășească 2550 lei net/ membru de familie, pe toata durata anului antepreșcolar (septembrie 2022 – iulie 2023) și ambii părinți să fie incadrati în muncă;
 • părinții copiilor care au contractul de muncă suspendat și se află în concediul pentru creștere copil trebuie să facă dovada reluării activității nu mai târziu de luna ianuarie 2023;
 1. ACTE NECESARE:

Dosarul trebuie să conţină următoarele documente:

– cerere de înscriere în centru, completată de părinte/ reprezentantul legal al copilului ( formularul este disponibil la Centru și pe site-ul municipiului Roman, secțiunea Direcția de Asistență Socială);
– copie de pe certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită înscrierea;
– copii de pe actele de identitate și de stare civilă ale membrilor familiei (certificatul de căsătorie al părinților, certificatele de naştere ale fraţilor minori, hotărâre/certificat de divorț care să ateste domiciliul copilului precum și contribuția celuilalt părinte, hotărâre de plasament, hotărâre judecătorească privind stabilirea domiciliului minorului în cazul în care părinții nu au fost căsătoriți, dar copilul a fost recunoscut, sentință civilă de încredințare în vederea adopției, sentință civilă de delegare a autorității părintești, certificat de deces, etc.);
– dovada veniturilor pentru fiecare părinte/reprezentant legal, care să cuprindă venitul net din luna anterioară depunerii cererii de înscriere (luna Iulie 2022);
– adeverinţă de venit eliberată de ANAF pentru fiecare membru major din familie;
– adeverință de la unitatea de învățământ, forma de zi, frecventată de către părinte/ reprezentant legal, dacă este cazul;
– declarație notarială a părintelui căruia îi este încredințat copilul pentru situația în care celălalt părinte nu contribuie la creșterea și educarea minorului;
– fișa de imunizări, în original, întocmită conform prevederilor elaborate de către Ministerul Sănătății cu privire la intrarea copilului în colectivitate;
– adeverință de înscriere în colectivitate, de la medicul de familie, în original, conform Ordinului Ministrului Sănătății nr. 438/4629/2021 privind asigurarea asistenţei medicale a preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos.

La intrarea în colectivitate a copiilor admiși:

– aviz epidemiologic, eliberat de medicul de familie al copilului cu 72 de ore înainte de începerea frecventării Centrului de zi;
– analize medicale: exudat faringian, coproparazitologic (efectuate înainte de intrarea în colectivitate).

Documentele din dosarul de înscriere al copilului, se înregistrează la sediul Centrului de zi Casa Fluturașilor aflat în strada Smirodava nr. 28. Telefon: 0786772058.

Copiii vor fi admiși pentru a frecventa centrul de zi în ordinea descrescătoare a punctajului obținut și în funcție de locurile disponibile în centru de zi, pentru anul antepreșcolar următor. Data depunerii cererii de înscriere în centru este criteriu de departajare după parcurgerea Grilei de evaluare.

 1. MENȚIUNI:

În anul școlar 2022-2023 vor fi admiși un număr de 60 de beneficiari.

Orar: Luni – Vineri
06:00 – 17:00

PROGRAMUL DE VIZITĂ ÎN CADRUL CENTRULUI DE ZI “CASĂ FLUTURAȘILOR”

În conformitate cu Ordinul 27/ 2019 privind aprobarea standrdelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor, Centrul de Zi are obligația de a stabili un program de vizită deschis părinților, cât și altor persoane din comunitate care doresc să cunoască organizarea și funcționarea acestui centru, activitățile/ serviciile acordate:

 

Luna Ziua de vizită Orar
Ianuarie 23.01.2020 13:30-15:30
Februarie 27.02.2020
Martie 26.03.2020
Aprilie 23.04.2020
Mai 28.05.2020
Iunie 25.06.2020
Iulie 09.07.2020, 23.07.2020
August 20.08.2020, 27.08.2020
Septembrie 24.09.2020
Octombrie 29.10.2020
Noiembrie 26.11.2020
Decembrie 17.12.2020

„Casa Fluturașilor”

Șef Centru: Balint Roxana
Adresa: Roman, str. Smirodava, nr. 28 jud. Neamt
Telefon: 0786.772.058
E-mail:

Serviciul social Centrul de zi pentru copii anteprescolari aflaţi in situaţii de risc ,,Casa Fluturasilor’’, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia de Asistenţă Socială.
Sediul Centrului de zi pentru copii anteprescolari aflaţi în situaţii de risc „Casa Fluturasilor” este in Roman, str. Smirodava , nr. 28, jud. Neamt , tel. 0786.772.058.

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare:

 1. Serviciul social „Centrul de zi pentru copii anteprescolari aflaţi in situaţii de risc ,,Casa Fluturasilor’’ funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 448/ 2006, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, Ordinul nr. 27 / 03.01.2019 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 160 din 28/02/2019 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi, precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
 2. Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 27/ 03.01.2019 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 160 din 28/02/2019 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi.
 3. Serviciul social Centrul de zi pentru copii anteprescolari aflaţi in situaţii de risc ,,Casa Fluturasilor’’este înfiinţat prin Hotărârea a Consiliului Local al Municipiului Roman, nr. H.C.L. 208 din 18.12.2015 privind infiintarea Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Roman, modificată și completată prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Roman nr. HCL 251/ 31.10.2019.

Scopul serviciului social:
Scopul serviciului social Centrul de zi pentru copii anteprescolari aflaţi in situaţii de risc ,,Casa Fluturasilor’’ este acela de prevenire a abandonului şi instituţionalizării copiilor care se află în situaţii de risc, de separare de familia lor, prin asigurarea pe timpul zilei, pe o perioadă determinată de timp a unor activităţi de îngrijire, supraveghere, relaxare si socializare, activitati de loisir, dezvoltarea deprinderilor de viaţa independenta, cât si a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii.
Centrul de zi pentru copii anteprescolari aflaţi in situaţii de risc ,,Casa Fluturasilor’’ se adresează următoarelor categorii de beneficiari:

 1. copiilor din mediul socio-economic foarte scăzut, în care există riscul de separare a copilului de familia sa;
 2. părintii, reprezentantii legali, precum si alte persoane care au în îngrijire aceşti copii si care beneficiază de servicii de consiliere si servicii destinate prevenirii separării lor;
 3. copiii care au beneficiat de o măsură de protecţie specială şi au fost reintegraţi în familie;
 4. copiii din familii monoparentale sau în curs de divorţ;
 5. familiile care se află într-o situaţie de dificultate şi în imposibilitatea de a depăşi prin forţe proprii această situaţie;
 6. copiii din familie cu moral scăzut, părinţi care consumă droguri, stupefiante;
 7. copiii maltrataţi, neglijaţi sau abuzaţi în propria familie;
 8. copiii a căror părinţi lucrează şi nu există sprijinul familiei lărgite pentru îngrijirea, securitatea şi educarea copilului;
 9.  copiii din familii cu boli cronice grave.
 10.  familii cu mai multi copiii.

Beneficiarii serviciilor sociale:
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Zi pentru copii aflaţi in situaţii de risc „Casa Fluturasilor” sunt:

 1. copii cu vârsta cuprinsa între 1 an – 3 ani care provin din mediul socio-economic foarte scăzut, în care există riscul de separare a copilului de familia sa;
 2. părintii, reprezentantii legali, precum si alte persoane care au în îngrijire copii cu risc crescut de separare de familie.

Tipurile de servicii care se acorda in Centrul de Zi sunt:

  1. servicii de educatie prin joc, centrat pe dezvoltarea fizica, cognitiva,emotionala si sociala a copiilor;
  2. servicii de ingrijire,protectie si nutritie a copiilor;
  3. servicii de supraveghere a starii de sanatate a copilului;
  4. servicii complementare familie, respectiv servicii de consiliere, de educatie parentala, de informare.
Articolul precedent07.09.2022 Anunț – Licitații parcări reședință pentru data de 15.09.2022, ora 17:00, cu înscrieri în perioada 08.09.2022, ora 8,30 – 14.09.2022, ora 12,00
Articolul următor08.09.2022 Anunț – Rezultate finale admitere an școlar 2022-2023 – Centrul de zi pentru copii anteprescolari aflati in situatii de risc “Casa Fluturasilor”