RAPORT DE ACTIVITATE 2015

 

CUVÂNT ÎNAINTE

 

Anul 2015 a adus numeroase premiere pentru cetatea lui Roman Muşat, în domenii variate, chiar dacă din punct de vedere administrativ a fost o perioadă dificilă.

Prin politica aplicată de fostul guvern în privinţa distribuirii fondurilor de la nivel central, municipiul Roman a început anul 2015 cu un buget mai mic faţă de anul anterior cu aproape 6 milioane de lei, aspect care a influenţat lista de investiţii şi de priorităţi a administraţiei publice locale.

Într-un astfel de context, pentru prima dată după anul 1989, s-a înregistrat în anul 2015 încasarea taxelor şi impozitelor locale 100%. Pentru aceasta doresc să mulţumesc tuturor contribuabililor şi să îi felicit pentru comportamentul civic pozitiv. Cunosc foarte bine situaţia economică pe care romaşcanii o traversează, precum şi dificultăţile cu care se confruntă agenţii economici, şi de aceea am optat ca în cele două mandate să nu cresc niciodată taxele şi impozitele locale, eventualele creşteri fiind generate de modificarea prevederilor Codului Fiscal.

Sample Image

Romaşcanii dar şi locuitorii judeţelor vecine au apreciat la cote neaşteptate şi neprevăzute de administraţia locală redeschiderea Ştrandului municipal, care în varianta modernizată şi înglobată în Complexul Sportiv şi de Agrement Moldova a înregistrat aproape 60.000 de clienţi, de peste două ori faţă de publicul estimat.

Administrația publică locală a desfășurat în anul 2015 un proces de sondare a opiniei publice în vederea aprecierii serviciilor oferite de municipalitate şi pentru creşterea calităţii acestora. Chestionarul utilizat pentru evaluarea satisfacției cetățenilor a arătat că 70,00% dintre respondenți sunt mulțumiți și foarte mulțumiți de serviciile Primăriei, iar priorităţile investiţionale şi proiectele asumate pentru etapele viitoare corespund în mare parte cu propunerile transmise prin chestionare. Eforturile depuse în anul 2015 pentru asigurarea transparenţei administrative au fost evaluate şi apreciate de Ministerului pentru Consultare Publică și Dialog Civic la începutul anului 2016, în urma analizei acestuia Romanul ocupând locul întâi pe ţară între cele 109 municipalităţi evaluate.

O altă premieră pentru municipiul Roman a constituit-o clasarea pe locul întâi dintre 109 municipalităţi evaluate din România, în cadrul proiectului “Orașe Verzi – Regiuni Verzi” cofinanțat printr-un grant din partea Elveției.

Sample Image

În anul 2015 un moment istoric pentru urbea mușatină l-a constituit Ceremonia militară și religioasă prilejuită de înmânarea Drapelului de luptă Centrului 83 Mentenanță „EST”, la aniversarea a 5 ani de la înființarea acestei structuri militare.

Avem convingerea că Municipiul Roman şi-a consolidat relaţiile de colaborare internaţională, fiind un obiectiv important pe agenda unor figuri diplomatice importante şi având o prezenţă în premieră la nivelul structurilor reprezentative pentru oraşele şi regiunile din Uniunea Europeană.

De asemenea, subliniem faptul că planificarea strategică realizată în anul 2015 de administraţia Municipiului Roman a avut scopul de a reuni într-un singur cadru de management aspecte legate de planificarea organizaţională, stabilirea priorităţilor, planificarea politicilor publice, în noul context național și european.

 

CAP. I - SITUAȚIA BUGETULUI LOCAL ÎN ANUL 2015

 

Sample Image

Anul 2015 a adus o performanță unică după 1989 pentru municipiul Roman, respectiv încasări de 100% la taxele și impozitele locale. Doresc să mulțumesc tuturor cetățenilor și agenților economici care în anul ce a trecut au dat dovadă de o atitudine civică pozitivă și și-au îndeplinit datoria de buni contribuabili. Atragem atenția că în cele două mandate de primar nu am crescut niciodată taxele și impozitele locale, iar eventualele creșteri au fost determinate de prevederile obligatorii sau modificările Codului Fiscal.

Realizările efective ale veniturilor proprii a căror urmărire şi încasare s-a făcut prin Direcția Impozite și Taxe Locale au fost următoarele:

 

- mii lei -
Nr. crt. Denumirea venitului Programat 2015 Realizat 2015 %
1. Impozit venit transfer proprietate imobiliară 795 756 95
2. Impozit clădiri 8.716 9.537 109
3. Impozit teren 1.907 2.452 129
4. Taxe judiciare 423 357 84
5. Impozit pe spectacole 3 5 167
6. Taxa hotelieră 0 26
7. Impozit pe mijloacele de transport 2.560 2.728 106
8. Eliberare autorizații 109 233 214
9. Alte impozite și taxe fiscale 260 462 260
10. Venituri din închirieri și concesiuni 2.288 2.443 107
11. Venituri din prestări servicii 165 154 93
12. Taxe extrajudiciare de timbru 347 356 103
13. Amenzi, penalități 1.545 1.916 124
14. Diverse venituri 273 302 111
Total venituri proprii 19.391 21.727 112
Cote defalcate din impozit pe venit 21.813 21.814 100

Pentru anul 2015, bugetul consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Roman a fost în sumă de 175.890 mii lei, având în componenţă următoarele bugete:

 • bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, titluri şi articole de cheltuieli în sumă de 115.517 mii lei;
 • bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în sumă de 60.373 mii lei din care 52.263 mii lei Spitalul Municipal de Urgență Roman;

Din execuția bugetară pe anul 2015 s-a constatat că veniturile bugetului local prevăzute a se încasa conform bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 au fost în suma de 115.517 mii lei şi s-a încasat suma de 112.515 mii lei (procent de încasare 97%). Din totalul veniturilor încasate de 112.515mii lei pentru secțiunea de funcționare s-a încasat suma de 100.322 mii lei, iar diferența de 12.193 mii lei pentru secțiunea de dezvoltare.

Cheltuielile bugetului local prevăzute a se efectua au fost în sumă de 122.080 mii lei și s-au cheltuit 115.107 mii lei (procent de realizare de 94%), din care:

 • pentru secțiunea de funcționare prevederile bugetare de 99.599 mii lei și s-au efectuat la finele anului cheltuieli în sumă de 97.885 mii lei, procent de realizare 98%;
 • pentru secțiunea de dezvoltare prevederile bugetare au fost de 22.481 mii lei și s-au efectuat cheltuieli de 17.222 mii lei un procent de realizare de 75 %.

La finele anului 2015 municipiul Roman a înregistrat un excedent în sumă de 3.970 mii lei, sumă ce va fi utilizată în anul 2016 la finanțarea cheltuielilor de investiții.

 

CAP. II - INVESTIȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE

 

Sample Image

În cursul anului 2015, finalizarea Ștrandului și deschiderea Complexului Sportiv și de Agrement Moldova au fost pentru locuitorii municipiului Roman cele mai așteptate și apreciate momente generate de investițiile administrației publice locale.

Printr-o bună selecție a proiectelor, cât și prin calitatea lor tehnică, s-a urmărit de către conducerea administrației publice locale să fie atrase resurse financiare de la bugetul județean și național, precum și din fondurile europene. În anul 2015 Municipiul Roman a putut astfel utiliza pe lângă resursele investiționale locale și sume atrase în valoare de 5,9 milioane lei. S-a cofinanțat de la bugetul județean cu 1,1 milioane lei Reabilitarea Bibliotecii Municipale, de la bugetul de stat cu 2,9 milioane de lei investiția Modernizare Artera Roman-Est, iar din fonduri europene s-au atras 1,9 milioane lei pentru Consolidarea și reabilitarea Colegiului National Roman-Vodă – Corp B.

Investițiile și lucrările publice majore ale anului 2015 au vizat: finalizarea unor obiective importante precum modernizarea Ștrandului (Complexul Moldova) sau a reparațiilor capitale la Bulevardul Nicolae Bălcescu și Artera Roman - Vest, Sample Image cât și continuarea altora precum: modernizarea Arterei Roman - Est, consolidarea, reabilitarea și modernizarea Colegiul Național Roman-Vodă – Corp B, reabilitarea Bibliotecii Municipale George Radu Melidon, modernizarea Pietonalului Ștefan cel Mare, realizarea zonei de picnic și agrement din cadrul Complexului Moldova.

Modernizarea Arterei Roman - Est, executată până la finalul anului în proporție de 93%, de către SC IMROM SA Roman, a cuprins lucrări în valoare de aproape 5,5 milioane lei. În prima parte a anului 2016 vor fi montați parapeții metalici și executate completările la pereții din beton la podețe. Menționăm că finalizarea Arterei Roman - Est va asigura fluența traficului rutier greu pe direcțiile Vaslui - Suceava sau Vaslui - Iași, evitând zonele dens locuite. Un alt avantaj va fi faptul că în momentul în care stațiile din zona Cordun, de sortare și transfer a deșeurilor, vor fi active se va evita tranzitarea cu mașinile de gunoi a municipiului și a zonelor dens locuite, eliminând crearea unui disconfort cetățenilor.

Sample Image

În anul 2015 s-au finalizat reparațiile capitale și modernizarea Bulevardului Nicolae Bălcescu - Artera Roman - Vest. În total investiția a însumat 8 milioane lei și a însemnat reabilitarea și lărgirea la 9 metri a sistemului rutier de pe cei 2,6 km ai traseului și refacerea trotuarelor, a rețelelor de apă și canalizare menajeră și pluvială de pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, cât și extinderea celor trei rețele pe Artera Roman - Vest.

Sample Image

Tot în anul ce a trecut s-au încheiat lucrările pentru modernizarea străzii Tineretului, care au costat 1,2 milioane lei și care au constat în reabilitarea sistemului rutier existent, îmbrăcarea cu dale de beton a trotuarelor și extinderea parcărilor adiacente străzii.

Suprafața de parcare amenajată pusă la dispoziția cetățenilor municipiului ca parcări publice sau rezidențiale a fost extinsă prin realizarea unor noi obiective: parcarea publică dintre clădirile Poștei și Telekom și parcările rezidențiale în zona intersecției străzilor Panaite Donici și Alexandru cel Bun, în zona străzilor: Victor Hugo, Ion Creangă, Constantin Dobrogeanu - Gherea, Tudor Vladimirescu, Gloriei. Executanții acestora au fost SC Occidental Construct SRL Roman și respectiv SC Robu Construct SRL Săbăoani, achitându-se celor două firme pentru lucrările executate aproape 700.000 lei.

Sample Image

În anul 2015 s-au continuat și lucrările la investiţia Parcare publică etajată la Piaţa Centrală, efectuându-se următoarele: montaj structură metalică, armare, cofrare şi turnare beton planşeu peste parter, asfaltarea parterului şi etajului (inclusiv rampe), lucrările de finisaje,trotuare din pavele. Apreciem că în luna aprilie a anului 2016 această investiție va putea fi pusă la dispoziția publicului.

Întreținerea infrastructurii rutiere a municipiului a costat municipalitatea în anul 2015 aproape 3 milioane de lei și a fost obiectul unor reparații curente sub formă de covoare asfaltice (aproape 74.000 mp) pe străzile cu trafic major precum Bogdan Dragoș, B-dul Republicii, Smirodava, dar și a unor lucrări de plombare (aproape 19.000 mp) pe restul străzilor. Cu prilejul acestora s-au ridicat în cotă 144 cămine, 209 gaighere și 80 răsuflători ale rețelei de gaz.

Și trotuarele adiacente unor străzi au făcut obiectul unor reparații sau modernizări: str. Ștefan cel Mare pe sectorul Gară – str. Ogoarelor; B-dul Republicii pe sectorul dintre intersecțiile cu str. Ștefan cel Mare respectiv str. Tineretului, sectoare de pe B-dul Roman Mușat, str. Bogdan Dragoș, str. Mihai Eminescu și altele.

Prin serviciile proprii administrația publică locală a realizat în vederea întreținerii infrastructurii rutiere a municipiului:

 • plombări cu mixtură asfaltică rece tip RRD pe 22 de străzi,
 • plombări cu alte tipuri de mixtură asfaltică pe 33 străzi,
 • refacerea sau amenajarea de trotuare pe 20 de străzi,
 • 6 parcări noi,
 • amenajarea sau refacerea a 31 de alei,
 • 59 de lucrări de readucere la starea inițială după intervenții la diverse rețele de utilități.

Subliniem faptul că baza materială a rețelei școlare a municipiului a beneficiat de investiții importante, în cursul anului 2015 cele mai importante lucrări vizând Colegiul Național Roman-Vodă – Corp B, realizarea acoperișului tip șarpantă cu învelitoare din tablă la Școala Vasile Alecsandri şi reparații la acoperișul Școlii Calistrat Hogaș. Tot la clădirile rețelei școlare s-au executat și următoarele lucrări:

 • reparații acoperiș clădire corp A Școala Carol I ( 140.000 lei )
 • reparații acoperiș Grădinița nr. 2 ( 26.000 lei)
 • reparații învelitoare Colegiul Tehnic Miron Costin (30.000 lei)
 • modernizare instalație încălzire și centrală termică la Colegiul Tehnic Petru Poni (125.000 lei )
 • reparații acoperiș Școala Calistrat Hogaș (230.000 lei)
Sample Image

Proiectul de consolidare, reabilitare și modernizare a Colegiul Național Roman - Vodă – Corp B a întâmpinat o dificultate majoră, neprevăzută, datorată constatării pierderii capacității portante a terenului de fundare în zona curții interioare la tronsoanele 2 și 3. Acest lucru precum și umezirea excesivă a solului a determinat încetinirea lucrărilor prevăzute în proiect și a impus găsirea unei soluții pentru îmbunătățirea capacității portante si a îndepărtării umezelii în zona afectată de sub fundația clădirii. Astfel prin metoda electrosilicatizării, zona afectată a fost readusă la parametrii necesari susținerii clădirii, dar au apărut noi costuri de aproape 500.000 lei și o întârziere a proiectului cu aproape 6 luni. În aceste condiții s-au realizat lucrări de aproape 1,9 milioane de lei prin executarea consolidărilor în zonele unde solul se prezenta în parametri normali, prin realizarea șarpantei pe tronsoanele 1 si 2, precum și a altor lucrări posibile în circumstanțele menționate, fiind refăcute branșamentele și racordurile la utilități. Această investiție la care lucrează SC Construcții Unu Iași și SC Conbas Roman urmează a se finaliza la sfârșitul semestrului I al anului 2016.

Sample Image

Acoperișul tip terasă de la corpul nou al Școlii Vasile Alecsandri, care necesita dese reparații, a fost schimbat cu un acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din table tip țiglă, lucrările fiind executate de către SC Petrina Construct Roman și însumând 360.000 lei.

Tot în anul 2015 au fost reabilitate terenurile bituminate de sport de la Colegiul Național Roman - Vodă, Colegiul Tehnic Miron Costin, Colegiul Tehnic Danubiana și Colegiul Tehnic Vasile Sav. Lucrările au vizat o suprafață de 3.800 mp, au costat 260. 000 lei și au fost executate de SC Star Prest Roman.

Sample Image

În anul 2015, la Casa Ioachim - Biblioteca Municipală George Radu Melidon au fost executate lucrări de aproape 1,2 milioane de lei, iar principalele etape în reabilitarea și modernizarea acestui imobil cu valoare arhitectonică deosebită au fost parcurse. Ultimele lucrări de refacere a picturii și a pardoselilor sunt în curs de execuție, mobilierul nou a fost achiziționat și urmează a fi pus pe poziție.

Sample Image

În privința infrastructurii destinată recreerii, anul 2015 a însemnat finalizarea lucrărilor la modernizarea Ștrandului Municipal. Dacă lucrările de construcție au fost derulate în principal în anul 2014, inaugurarea obiectivului a fost precedată de achiziția de mobilier (umbrele și șezlonguri), dulapuri pentru obiecte personale, realizarea sistemului de acces, a instalațiilor video și de sonorizare, a surselor secundare de apă și energie, precum și alte dotări. La zona de picnic, deși nu toate lucrările prevăzute în proiect au fost realizate la momentul inaugurării Complexului Sportiv și de Agrement Moldova, principalele funcțiuni (picnic, locuri de joacă și promenadă, spațiile de parcare, grupurile sanitare) au putut fi puse la dispoziția publicului. Lucrările executate în anul 2015 la acest obiectiv de către SC Robu Construct Săbăoani au costat aproximativ 3,1 milioane de lei.

În cursul anului 2015 au continuat lucrările de modernizare a Pietonalului Ștefan cel Mare, dar executantul (SC Bacor Roman în asociere cu SC Rom Urban Construct Roman) nu a reușit să execute lucrări decât de aproximativ 1 milion lei, depășind cu mult termenele asumate prin graficul de execuție. Această situație a impus rezilierea contractului de execuție, lucrările urmând a fi reluate în anul 2016, după o nouă licitație pentru restul de executat.

Cu privire la extinderea rețelelor de apă și canalizare 2015 este anul în care rețeaua de canalizare a fost extinsă pentru a deservi întregul oraș. După finalizarea ultimelor racorduri electrice la stațiile de repompare ape uzate, cartierele Nicolae Bălcescu și Petru Rareș vor beneficia și ele de serviciul de canalizare ape menajere și astfel, exceptând rețeaua de gaze naturale, Romanul va dispune de echipare cu rețele de utilități în toate zonele municipiului. Menționăm că în anul ce a trecut s-a lucrat într-un ritm intens la modernizarea Stației de Epurare Ape Menajere și sunt premize ca lucrările la acest obiectiv să fie finalizate în primul semestru al anului 2016.

Referitor la activitatea Serviciului Achiziții Publice, precizăm că în cursul anului 2015 nu au existat proceduri de achiziție publică contestate la CNSC, iar în cadrul procedurii de supraveghere (control) ANRMAP nu au fost semnalate deficiențe, respectiv nu au fost stabilite măsuri reparatorii sau disciplinare. Prin colaborarea cu Biroul Juridic și avocatul angajat al municipiului Roman s-a realizat documentarea necesară și s-a formulat apărarea în urma căreia administrația locală romașcană a recuperat în instanță corecția aplicată în mod nejustificat la proiectul Microhidrocentrală pe râul Moldova - Centrala Hidroenergetică Roman 1 (cca 1,1 milioane lei). În cursul anului 2015, Serviciul Achiziții Publice a întocmit documentaţiile necesare, a derulat şi a finalizat prin încheierea de contracte (177 de contracte în valoare de 25.318.599,07 lei), următoarele proceduri:

1.  Contracte de furnizare produse - 45 de proceduri de achiziție în valoare totală de 2.641.430,79 lei cu TVA inclus.

2.  Contracte de prestări servicii - 72 de proceduri de achiziție în valoare totală de 3.019.422,15 lei cu TVA inclus.

3.  Contracte de lucrări - 56 de proceduri de achiziție în valoare totală de 11.754.067,37 lei cu TVA inclus.

4.  Contracte de concesiune - un contract de concesiune a serviciilor de asistență socială și medico-socială în valoare de 1.700.000 lei.

5.  Contracte de mărfuri încheiate pe piața la disponibil prin Bursa Română de Mărfuri – Terminalul Piatra Neamț: Energie electrică – contract în valoare de 2.599.164,02 lei cu TVA inclus; Gaz metan - contract în valoare de 2.753.264,75 lei cu TVA inclus; Carburanți - contract în valoare de 851.249,99 lei cu TVA inclus.

Precizăm că prin intermediul Serviciului de Achiziții Publice s-au încheiat și contractele necesare Direcţiei Administraţia Pieţelor, Bazar, Obor, pentru care au fost realizate 14 proceduri de achiziție în valoare totală de 326.689,09 lei cu TVA inclus.

 

CAP. III - SIGURANȚA CETĂȚENILOR ȘI ORDINEA PUBLICĂ

 

Pornind de la faptul că în Municipiul Roman în anul 2015 nu s-au înregistrat victime pe timpul manifestării fenomenelor generatoare de situaţii de urgenţă putem aprecia că activitatea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă s-a desfăşurat în condiţii foarte bune, reuşindu-se gestionarea eficientă a situaţiilor de urgenţă apărute pe teritoriul localității. În scopul îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă a organizat şi desfăşurat 6 şedinţe extraordinare, în urma cărora au fost adoptate 6 Hotărâri prin care au fost stabilite măsuri organizatorice şi operative pentru gestionarea corespunzătoare a situaţiilor de urgenţă.

În anul 2015 Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a efectuat 511 controale la gospodăriile populaţiei, a soluţionat 17 sesizări cu privire la prevenirea situaţiilor de urgenţă și a intervenit în 73 de cazuri din care: inundaţii la gospodăriile populaţiei - 1, deblocări uşi -1, degajări zăpadă şi ţurţuri de pe acoperişuri - 2, incendii vegetaţie uscată - 2, salvări animale - 2, degajări şi toaletări arbori - 36, intervenţii pentru degajarea căilor de transport - 9, evacuări de apă pentru prevenirea inundării gospodăriilor populaţiei - 2, degajări de cabluri de pe domeniul public - 5, fixări elemente de acoperiş - 4 şi 9 intervenţii pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor pe timpul desfăşurării spectacolelor, târgurilor şi expoziţiilor sau manifestărilor sportive.

În perioada 01.01.2015-30.03.2015 au fost asigurate măsuri pentru prevenirea deceselor prin hipotermie pentru persoanele fără adăpost, zilnic în medie pentru 14 persoane.

Cu ocazia zilei protecţiei civile, în data de 27.02.2015, a avut loc un exerciţiu de alarmare la sediul Primăriei Municipiului Roman cu tema: ,,Conştientizarea salariaţilor în ceea ce priveşte regulile de comportament în diferite situaţii de urgenţă, precum şi asupra principalelor cauze generatoare de incendii”.

În lunile martie - aprilie a fost pus în aplicare planul judeţean de salubrizare şi degajarea cursurilor de apă de obstacolele care împiedicau scurgerea apei (buşteni şi deşeuri lemnoase din albii, de pe maluri şi din zonele inundabile) pe râurile Moldova şi Siret.

Cu ocazia curăţeniei de primăvară au fost efectuate completări la perdeaua de protecţie de pe strada Salciei, fiind extinsă cu puieţi de salcâm şi răchită pe o suprafaţă de aproximativ 1500 mp, și a fost monitorizat modul în care populaţia respectă regulile privind arderea resturilor vegetale. De asemenea pentru prevenirea inundării mai multor gospodării în zona str. Ciocârliei - str. Tinosului a fost decolmatat pârâul Tinosu pe o distanţă de aproximativ 400 ml.

Sample Image

În luna mai au fost organizate etapele locale ale concursurilor profesionale pentru elevi „Cu viaţa mea apăr viaţa” şi „ Prietenii Pompierilor” şi etapa locală a concursului Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă.

Pentru perioada iunie - iulie 2015 Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a înfiinţat 3 puncte de prim ajutor în caz de caniculă, fiind asigurată asistenţă pentru un număr de 634 persoane.

În data de 13 octombrie 2015 a avut loc un exerciţiu de alarmare în Municipiul Roman cu tema „Activitatea personalului didactic şi a elevilor pe timpul şi imediat după producerea unui cutremur.”

În luna decembrie s-au efectuat 167 de controale la unităţile de alimentaţie publică, prestări servicii şi comerţ din municipiu împreună cu Poliţia Locală şi Serviciul Autorizare, Comercial Transport vizând verificarea îndeplinirii reglementărilor în vigoare şi existenţa autorizaţiilor de funcţionare.

Pe parcursul anului 2015 au fost efectuate 12 exerciţii de evacuare în caz de situaţii de urgenţă la Spitalul Municipal de Urgenţă, Secţia de Pediatrie şi Secţia Psihiatrie.

Sample Image

Direcția Poliţiei Locale a desfășurat în anul 2015 2.030 misiuni independente de asigurare a ordinii și liniștii publice, iar împreună cu Poliţia Municipiului Roman a efectuat 257 misiuni pentru combaterea cerșetoriei, a furturilor din autovehicule și buzunare, în zonele aglomerate (pieţe, obor, Bazar, magazine) și menţinerea unui climat de ordine și siguranţă publică. În urma acestor acțiuni au fost prinşi şi predaţi Poliţiei Municipiului Roman 21 de infractori și au fost depistate și sancționate contravențional 554 de persoane care practicau cerșetoria.

Din punct de vedere al sancțiunilor aplicate pe parcursul anului, activitatea s-a concretizat astfel: 847 avertismente verbale, 1.777 avertismente scrise și 1.652 amenzi în valoare de 282.800 lei. Dispeceratul Poliției Locale a primit de 2.881 sesizări, din care 349 scrise, 851 verbale si 1.681 telefonice. Cei cinci agenţi din cadrul Dispeceratului monitorizare video au semnalat în perioada analizată un număr de 2.071 de încălcări ale legislaţiei, după cum urmează: cerşetorie (352), autoturisme parcate/staţionate neregulamentar (pe trotuare, spaţii verzi, locuri de parcare concesionate) sau care blochează căile de acces; autoturisme expuse spre vânzare pe domeniul public; autoturisme echipate TAXI care staţionează în afara locurilor special amenajate; autoturisme „Şcoală” ce nu respectă itinerariile ori programul de circulaţie (1275); grupuri de persoane, minore, cunoscute drept hoaţe de buzunare, ce urmăresc cetăţenii (17); depozitare gunoaie, deşeuri de orice natură pe domeniul public (17); circulaţia cu vehicule cu tracţiune animală în locuri unde este interzisă (31); scăldatul în fântânile arteziene (19).

De asemenea organele judiciare au solicitat înregistrări din sistemul integrat de monitorizare video pentru 180 de cazuri.

Atragem atenția asupra faptului că polițiștii locali, pentru a avea o activitate promptă și eficientă, au nevoie de sprijinul și cooperarea constantă din partea cetățenilor.

 

CAP. IV - RELAȚIA CU CETĂȚENII

 

Un obiectiv important al municipalității în relația cu cetățenii în anul 2015 a fost cel de a dezvolta mentalitatea participativă a membrilor comunității locale, prin implicarea acestora în evaluarea şi modernizarea activităţilor administrative.

Administrația publică locală a desfășurat în anul 2015 un proces de sondare a opiniei publice în vederea aprecierii serviciilor oferite de administrația publică locală şi a creşterii calităţii acestora, cu respectarea cerințelor documentate de Sistemul de Management al Calității ISO 9001:2008, Strategia Națională Anticorupție 2012-2015 și Sistemul de Control Intern Managerial.

Metodele folosite pentru monitorizarea satisfacției cetățenilor au fost alese astfel încât să pună la dispoziția Primăriei Municipiului Roman informații semnificative cu privire la așteptările, nemulțumirile și propunerile cetățenilor față de serviciile publice astfel încât să ofere o imagine cât mai fidelă a situației existente. Chestionarul de evaluare a satisfacției cetățenilor a fost postat electronic, la începutul anului, pe site-ul instituției - www.primariaroman.ro, unde a fost accesat și completat on-line de către romașcani, dar s-a regăsit și în mod clasic, tipărit, la Biroul Unic. Pe parcursul anului 2015 au participat 253 respondenți (235 chestionare fiind completate on-line și 18 chestionare în format tipărit, depuse în urna din Holul Primăriei). Rolul chestionarului aplicat a fost acela de a identifica atât aspectele pozitive cât și cele care pot fi îmbunătățite, alături de propunerile punctuale ale cetățenilor. Astfel 70,00% dintre respondenți s-au declarat mulțumiți și foarte mulțumiți de serviciile Primăriei Municipiului Roman, iar din modul de completare al chestionarelor a rezultat că cetăţeanul este mulţumit pentru că a fost consultat şi a avut prilejul să îşi exprime nemulţumirile şi propunerile.

Sample Image

Dintre propunerile transmise pentru conducerea Primăriei Roman enumerăm: reabilitarea Cinematografului UNIREA; reabilitarea Casei Celibidache; schimbarea atitudinii unor funcționari; eliminarea grupurile de infractori minori; anveloparea blocurilor; curățenia unor zone din oraș; eliminarea birocrației; noi locuri de joacă; modernizarea transportului în comun și a taximetriei; construirea de piste pentru biciclete.

Chestionarul s-a dovedit un instrument de sprijinire a procesului decizional, în sensul modelării şi adaptării soluţiilor la nevoile actuale ale societăţii.

Primăria Municipiului Roman, ca beneficiar al proiectului de consultanță „Politici anticorupţie pentru cetăţean, într-o administraţie responsabilă (PACAR)”, cod SMIS 40449, proiect implementat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în parteneriat cu Direcţia Generală Anticorupţie şi Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei, a pus în practică măsurile interne de prevenire a corupţiei, precum şi de instruirea personalului cu atribuţii în domeniul integrităţii, transparenţei, prevenirii şi combaterii corupţiei în administraţia publică.

Activitatea Municipiului Roman a vizat, în anul 2015, consolidarea calității serviciilor publice și dezvoltarea unor proceduri de lucru în acord cu principiile transparenței, legalității, eficacității și supremației interesului public, comportamente şi practici, valori şi obiective comun acceptate, care ghidează modul în care personalul instituţiei publice și a unităților subordonate acţionează în interior sau în relaţiile cu terţii.

În anul 2015 s-a discutat prin Biroul Unic cu peste 2.000 de cetățeni, iar 360 de persoane au fost în audienţe la primarul sau viceprimarul Municipiului Roman. În lunile aprilie şi noiembrie am avut peste 20 de întâlniri cu cetăţenii în cartierele municipiului, la care au participat peste 2.000 de romaşcani.

Prin Compartimentul Asociaţii de Proprietari s-a asigurat prezenţa inspectorilor de specialitate la 67 adunări generale ale asociaţiilor de proprietari în vederea îndrumării pentru respectarea cadrului legal de desfăşurare a acestora şi pentru preluarea problemelor ridicate de către membrii asociaţiilor de proprietari, respectiv reprezentanţii acestora. De asemenea s-a asigurat sprijin și mediere pentru 5 asociații de proprietari ca urmare a solicitării primite de la Compania Județeană Apa Serv S.A. evitându-se astfel debranșarea de la rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă a tuturor punctelor de consum din respectivele asociații, din cauza debitelor restante.

Sample Image

Direcția Locală de Evidență a Persoanelor a continuat în anul 2015 Campania Atenţie la Identitate/Intră în Legalitate, iar pentru cele 24 de comune arondate Direcției s-au efectuat 43 de deplasări cu camera mobilă, fiind puse astfel în legalitate 915 persoane. Protocolul de colaborare încheiat cu Grupul Local de Lucru Roman (G.L.L.) a permis Biroului Evidența Persoanei punerea în legalitate în cursul anului 2015 a 356 de persoane de etnie rromă. Pe baza aceluiași Protocol, Biroului de Stare Civilă a eliberat 128 acte de stare civilă pentru cetăţenii de etnie romă (83 certificate de naştere, 24 certificate de căsătorie şi 21 de deces).

Prin activitatea desfășurată de Direcția de Asistență Socială, în condiţiile legii:

 • s-au acordat 244 de ajutoare de urgenţă familiilor aflate în situaţii deosebite,
 • s-au distribuit în baza Hotărârii de Consiliu Local nr. 32/2015 tichete sociale către 2.871 de persoane,
 • s-au distribuit 12.518 pachete cu ajutoare comunitare, conform HG 799/2014 privind implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014, către 4.295 persoane.

De asemenea Direcția Impozite și Taxe Locale a primit:

 • 532 cereri de reducere a impozitelor cu 50% conform HCL 170/2014, toate rezolvându-se favorabil, valoarea totală a reducerilor acordate fiind de 33.432 lei.
 • 306 cereri de scutire pentru persoanele încadrate în gradul I de invaliditate, cu handicap accentuat sau grav, rezolvându-se favorabil un număr de 302 cereri, pentru celelalte neavând temei legal. Menţionăm că la această dată sunt în evidenţele noastre 844 de persoane care beneficiază de acest tip de scutire, acordată conform Legii 571/2003.

În anul 2015 Consiliul Local al Municipiului Roman s-a întrunit de 22 ori:

 • de 11 ori în şedinţe ordinare;
 • de 11 ori în şedinţe extraordinare.

S-au adoptat un număr de 219 hotărâri, 218 hotărâri fiind iniţiate de către primarul Municipiului Roman, iar o hotărâre (H.C.L. nr. 155/30.09.20150 - Mandatarea reprezentării municipiului Roman - 14-15 Octombrie Bruxelles) a fost iniţiată de consilierii locali Andrici Gabriel, Benchea Maricel şi Boloca Ilie.

 

CAP. V - ROMANUL „ORAȘ VERDE”

 

În anul 2015, Municipiul Roman a câștigat concursul de selecție și a fost inclus în cadrul proiectului “Orașe Verzi – Regiuni Verzi”(Green Cities – Green Regions), implementat, în perioada 1 aprilie 2015 – 31 martie 2017, de Fundaţia TERRA Mileniul III împreună cu partenerii săi - Asociaţia Municipiilor din România(AMR) şi Rețeaua R20 - Regiuni pentru Acțiune Climatică din Elveţia și cofinanțat printr-un grant din partea Elveției.

Concursul de selecție din cadrul proiectului a fost adresat celor 109 municipalităţi membre AMR. Partenerii din proiect au selectat 10 municipii unde experții TERRA Mileniul III au identificat potențialul municipiilor de diminuare a emisiilor de gaze cu efect de seră pe baza implicării asumate din partea factorilor de decizie, apoi experții au recomandat cele 5 municipii unde se va asigura asistența pentru dezvoltarea Planurilor de Acțiune pentru Energie Durabilă (PAED).

Municipiul Roman a obţinut punctajul cel mai mare în cadrul competiţiei, urmat fiind de municipiile Focşani, Alba Iulia, Roşiorii de Vede, Făgăraş, Botoşani, Feteşti, Oradea, Brăila şi Gheorghieni.

Împreună cu city-managerul Ovidiu Bojescu am participat, la invitația Comisiei Europene, la prima ceremonie comună a Convenției Primarilor și Inițiativei Adaptarea Primarilor. Evenimentul de pe 15 octombrie 2015, de la Bruxelles, organizat la nivel înalt de Miguel Arias Cañete, membru al Comisiei Europene, responsabil cu schimbări climatice și energie, a recunoscut contribuția esențială și angajamentul orașelor la atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea. Ceremonia a marcat lansarea unui nou Pact al primarilor care a stabilit un nou obiectiv, de reducere cu cel puțin 40% a emisiilor de CO2 până în 2030, și a stabilit pilonii de atenuare cât și de adaptare prin integrarea Pactului primarilor la mișcarea Adaptarea primarilor.

La ediţia a III-a a Competiţiei naţionale Oraşul reciclării organizat de către EcoRomAmbalaje Bucureşti, municipiul Roman a primit PREMIUL SPECIAL pentru implicarea în acţiuni de conştientizare a populaţiei prin campanii de informare şi promovare în presa locală.

Municipalitatea, pentru încurajarea cetăţenilor să întreţină în bune condiţii spaţiile publice, a organizat ediţia a VI-a a concursului local Curăţenia de primăvară începe cu noi, pentru noi! în perioada 16 martie – 17 aprilie 2015.

Sample Image

Întreținerea spațiilor verzi din municipiu a fost executată atât în regie proprie cât și în colaborare cu SC ISEO SRL. În primăvara anului 2015 au fost plantați 500 tei, 154 thuya, 300 paltini, 90 castani, 300 frasini, 110 sălcii pe: B-dul Republicii, străzile Anton Pann, Mihai Viteazu, Ștefan cel Mare, Chimiei, Sucedava, Victor Hugo, Alexandru cel Bun, Eternității, Aleea Revoluției, Vlad Țepeș, aliniamentul la E85, în Ștrand. Din cauza unor acțiuni de vandalism doar circa 50% din materialul plantat a ajuns în stadiul de vegetație. De asemenea în zona Podul de Fier – malul stâng al râului Moldova, printr-un proiect al Administraţiei Fondului pentru Mediu (“Îmbunătăţirea calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate”), pe o suprafaţă de un hectar s-au plantat 5.000 de puieţi de salcâm.

În sera proprie din strada Ogoarelor s-a produs materialul floricol cu care au fost ornate diverse zone din oraș. Au fost produse 32.000 de fire de pansele, petunia, begonia, muscățel, crizanteme, coleus etc.

La solicitarea asociațiilor de proprietari, dar și pe aliniamentele stradale s-au efectuat cu o firma specializată (SC Extrem Profil Piatra-Neamț) 1.086 toaletări, 96 de secționări și 162 doborâri de arbori. Menționăm că doborârile de arbori s-au făcut cu respectarea prevederilor legale și au vizat doar pomii uscați sau care prezentau pericol de prăbușire.

 

CAP. VI - CULTURĂ, EVENIMENTE ȘI AGREMENT

 

Primăria Municipiului Roman a organizat în anul 2015 o serie de acţiuni şi evenimente în colaborare cu: Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă, Muzeul de Științe ale Naturii, Biblioteca Municipală „George Radu Melidon”, Şcoala de Artă „Sergiu Celibidache”, Clubul Copiilor Roman, Casa de Cultură a Sindicatelor Roman, Ansamblul de dansuri populare „Plai Moldovenesc” din Roman, Consiliul Judeţean Neamţ, Ansamblul „Floricică de la munte” din Piatra Neamţ al Centrului pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamţ, Societatea Culturală „Clepsydra”, Academia „Petru Tocănel”, Asociaţia de dezvoltare intercomunitară „Roman Metropolitan” precum şi cu instituţiile de cult şi unităţile de învăţământ romaşcane, care sunt practic şi cele mai bune colaboratoare ale noastre. Tuturor le mulțumim pentru implicare și devotamentul demonstrat față de comunitatea locală.

Totodată, Biroul Organizare Evenimente Speciale a imortalizat în imagini evenimentele desfășurate de-a lungul anului 2015 și a asigurat arhivarea foto a manifestărilor. Pentru o informare cât mai promptă a cetățenilor, pagina oficială de Facebook a instituției romașcane - Primăria Municipiului Roman a evidențiat activitățile, evenimentele și deciziile administrației publice locale.

Anul 2015 a fost declarat Anul Veteranilor de Război și anul Comemorării Genocidului Armenilor, însă administrația publică locală a inițiat sau susținut și alte evenimente.

Sample Image

Dacă ne referim la cele dedicate Anului Veteranilor de Război menționăm următoarele:

 • Ziua veteranilor de război care a fost marcată printr-un ceremonial militar-religios la care au participat reprezentanți ai administrației locale, ai Garnizoanei Roman, ai Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, ai Asociației Veteranilor de Război – filiala Roman, precum și elevi și profesori din unitățile de învățământ din municipiu. După ce s-au rostit discursurile care au marcat recunoștința generațiilor actuale față de sacrificiul veteranilor și eroilor căzuți la datorie, s-au depus coroane și jerbe de flori la Monumentul Eroilor din Cimitirul Eternitatea (29 aprilie);
 • Lansarea volumului „Istoricul Regimentului 14 Dorobanți Roman” (1872-1944) cu prilejul împlinirii a 70 de ani de la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial, ce a avut loc la Cercul Militar Roman;
 • Ziua Europei, a Independenţei, a Victoriei – manifestare desfășurată în Cimitirul Eternitatea unde s-au depus coroane la Monumentul Eroilor cu ocazia zilei de 9 Mai, zi cu triplă semnificație: proclamarea Independenței de Stat a României la 9 mai 1877, împlinirea a 70 de ani de la Victoria Coaliției Națiunilor Unite în cel de-Al Doilea Război Mondial la 9 mai 1945 și Ziua Uniunii Europene;
 • Sample Image
 • Avansarea în grad a veteranului de război Ioan Ursachi în data de 13 august, când alături de reprezentanții Centrului Militar Județean am participat la ceremonia de înmânare a Livretului militar veteranului de război romașcan Ioan Ursachi, care a fost avansat la gradul de căpitan(r). Veteranul romașcan Ioan Ursachi s-a remarcat ca aviator în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.
 • Ziua Artileriei Române – În data de 10 noiembrie, la invitația col.(r) Florin Sălceanu, președintele Asociației Naționale a Cadrelor Militare și în Rezervă filiala ”Petru I Mușat” Roman, am participat la manifestările prilejuite de Ziua Artileriei Române, desfășurate la Cercul Militar Roman. Col.(r) Ștefan Obreja a prezentat aspecte din viața artileriștilor din Garnizoana Roman de la înființare și până în prezent. În cadrul ceremoniei, col.(r) Vasile Oprea a adus un omagiu veteranului de război col.(r) Gheorghe Ciobanu și a susținut un Laudatio în onoarea sa, la împlinirea vârstei de 95 de ani.

Un moment istoric pentru urbea mușatină l-a constituit în anul 2015 Festivitatea de înmânare a Drapelului de luptă Centrului 83 Mentenanță „EST”. În data de 1 octombrie, în Piața Roman-Vodă a avut loc Ceremonia militară și religioasă prilejuită de înmânarea Drapelului de luptă Centrului 83 Mentenanță „EST”, la aniversarea a 5 ani de la înființarea Sample Image acestei structuri militare. La eveniment au fost prezenți: comandantul Diviziei 2 Infanterie „GETICA” General-maior dr. Petrică–Lucian Foca, șeful direcției operații/SMG General de brigadă dr. Vasile Roman, General-maior(r) dr. Dumitru Seserman, comandantul Bazei 3 Logistică „Zargidava” Col. Ioan Lahman, comandantul Centrului 83 Mentenanță „EST” Col. ing. Ioan Buta, ofițerii din comandamentele eșaloanelor superioare, cadre militare în activitate și rezervă, Prefectul județului Neamț, Vicepreședintele Consiliului Județean Neamț, Primarul municipiului Roman, Viceprimarul municipiului Roman, Protopopul de Roman Pr. Dragoș Munteanu și numeroși romașcani. După înmânarea Drapelului de luptă comandantului Centrului 83 Mentenanță ”EST” - Colonel ing. Ioan Buta, sub comanda acestuia, militarii au rostit jurământul de credință. Oficialitățile au adresat celor prezenți alocuțiuni legate de acest eveniment după care, în semn de apreciere și respect, au fost înmânate diplome de onoare militarilor din cadrul Centrului 83 Mentenanță „EST” precum și plachete și diplome reprezentanților autorităților publice și înaltelor oficialități militare. Muzica militară a Garnizoanei Iași a intonat Imnul Național al României care a fost urmat de defilarea efectivelor Centrului 83 Mentenanță „EST”.

Dacă ne referim la evenimentele dedicate Comemorării Genocidului Armenilor reamintim următoarele:

Sample Image
 • Slujba comemorativă de la Biserica Armenească din data de 23 aprilie, slujbă în memoria celor 1,5 milioane de armeni canonizați de Biserica Apostolică Armeană,
 • Vernisajul expoziției de grafică și pictură „Genocidul în viziunea artiștilor plastici” - manifestare dedicată comemorării centenarului Genocidului Armenilor și care a avut loc la Institutul Franciscan Roman, în parteneriat cu Primăria Roman, în data de 24 aprilie. Manifestarea a continuat cu un simpozion științific la care a fost invitat și jurnalistul de origine armeană Vartan Arachelian.
 • Inaugurarea sucursalei Roman a Uniunii Armenilor din România din data de 14 august. Manifestările au debutat cu o slujbă religioasă oficiată de un sobor de preoți la Biserica Armenească din Roman, după care a fost inaugurat și sfințit sediul sucursalei. La această manifestare au fost prezenți Excelența Sa Hamlet Gasparian, ambasadorul Republicii Armeniei la București, Episcopul Eparhiei Armene din România P.S. Datev Agopian, președintele Armenilor din România senatorul Varujan Vosganian, deputatul Varujan Pampuccian, liderul grupului parlamentar al minorităților naționale, precum și președinți ai sucursalelor din Iași, Brăila, Constanța, Focșani.
Sample Image
Sample Image

Zilele Municipiului Roman, aflate în 2015 la cea de a șasea ediţie, s-au evidențiat prin evenimentele culturale, artistice și sportive cuprinse în programul de activități. Cu prilejul Zilei Diplomației a avut loc întâlnirea oficială a administrației publice romașcane cu delegaţia din orașul Sunchang, Republica Coreea (înfrățit cu municipiul Roman din anul 2013). Gala Excelenţei în Educaţie a constituit prilejul pentru premierea elevilor şi profesorilor coordonatori care au obţinut rezultate meritorii la faza finală a olimpiadelor şi concursurilor naţionale şi internaţionale, ca semn al recunoștinței comunității locale față de dascăli, față de misiunea lor și ca apreciere pentru eforturile depuse de olimpici. În cadrul acestui eveniment au fost premiaţi 228 de olimpici şi 142 de profesori coordonatori, valoarea totală a premiilor fiind de peste 45.000 lei.

Gala Excelenţei Romaşcane, devenită o tradiție pentru municipiul nostru, a asigurat cadrul festiv pentru premierea a 30 de personalități romașcane din domeniile: seniori ai excelenței, administrație publică, cultură, culte, învățământ, sănătate, social, mediul de afaceri, mass-media și sport. Cu acest prilej s-a acordat titlul de CETĂŢEAN DE ONOARE, post-mortem, profesorului și publicistului George Radu Melidon, Sample Image care în urmă cu 130 de ani a pus bazele primei biblioteci publice la Roman, prin donația a 216 volume către Primăria Roman.

În anul 2015, Biblioteca Municipală George Radu Melidon şi-a desfăşurat activitatea urmărind să-şi îndeplinească rolul de reper cultural fundamental, toate programele şi proiectele culturale prevăzute desfăşurându-se în parteneriat cu majoritatea instituţiilor de învăţământ, dar şi cu alte instituţii (Primăria Roman, Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, Clubul Copiilor, Muzeul de Istorie, Societatea Culturală Clepsidra, Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina, Societatea Culturală George Radu Melidon, Uniunea Armenilor din România - filiala Roman). În ceea ce priveşte dezvoltarea colecţiilor, precizăm că au fost achiziţionate 598 de volume, la care s-au adăugat 518 volume primite cu titlu de donaţie de la persoane fizice, autori romaşcani, precum şi de la mai multe instituţii şi ONG-uri, cărora le transmitem mulțumiri pentru contribuția realizată.

Municipiul Roman a fost în anul 2015, prin baza sportivă disponibilă, gazda unor evenimente sportive internaționale și naționale.

Turneul de calificare în faza finală a Campionatului European de handbal, găzduit în perioada 17–19 aprilie, la Sala Sporturilor, a avut participarea selecţionatei României, a echipelor naţionale din Kosovo, Serbia şi Slovacia. La acest eveniment echipa națională a României de Sample Image handbal feminin U19 s-a calificat de pe prima poziție din grupa a treia a preliminariilor CE 2015 la Campionatul European de handbal, ediția 2015, care a avut loc în Spania.

Turneul final al Cupei României la Minifotbal s-a desfășurat în perioada 26–28 iunie la Roman și a fost organizat de Federația de minifotbal din România în parteneriat cu Primăria Roman. Atât reprezentanții Federației de Minifotbal cât și membrii echipelor participante au felicitat organizatorii pentru buna desfășurare a Turneului și au apreciat calitatea terenurilor de joc.

Trofeul de handbal feminin „Roman-Vodă Muşat”- ediția a VIII-a s-a desfăşurat în Sala Sporturilor din Roman, în perioada 8-9 august, cu participarea echipelor H.C. Dunărea Brăila, C.S. Rapid București, C.S.M. Unirea Slobozia și H.C.M. Roman. Ediţia a opta a turneului de handbal feminin dotat cu trofeul Cupa „Roman Vodă Muşat” a fost câștigat de echipa HC Dunărea Brăila.

Conferința de presă la Roman a Federației de Minifotbal din România, cu prilejul întâlnirii reprezentanților Federației de Minifotbal din România cu organizatorii de competiții de minifotbal din zona Moldovei, a găzduit prezentarea celor 6 trofee obținute consecutiv la Campionatul European de Minifotbal de Naționala României. La eveniment au luat parte președintele FMR Ioan Onicaș, directorul tehnic al echipei naționale Dan Cojocaru, primarul municipiului Roman, organizatorii locali din Botoșani, Suceava, Piatra Neamț, Bacău, Buzău, Focșani, Tulcea și Galați și reprezentanți ai mass-media.

Campionatul Național de Qwan Ki Do pentru arme tradiționale s-a desfășurat la Sala Sporturilor din Roman. Activitatea a fost organizată sub egida Ministerului Tineretului și Sportului, Sample Image de către Federația Română de Arte Marțiale, Primăria municipiului Roman și Clubul Sportiv Bao Roman. La manifestare au participat 18 cluburi, 171 de sportivi înscriși și 30 de arbitri. Clubul Sportiv Bao Roman a obținut la această competiție 11 medalii din care cinci de aur, trei de argint și trei de bronz.

Municipiul Roman și-a îmbogățit posibilitățile de agrement oferite publicului odată cu inaugurarea Complexului Sportiv și de Agrement Moldova (20 iunie), pe parcursul întregului sezon înregistrându-se aproximativ 60.000 de utilizatori. Totalul încasărilor realizate de Serviciul Baze Sportive și de Agrement (Complex Moldova, Sala Sporturilor, Bazin înot, terenuri sportive) la sfârșitul anului 2015 a fost de 860.702 lei.

La solicitarea vizitatorilor, Lacul de agrement din Parcul Municipal a fost dotat cu încă 2 hidrobiciclete și s-a realizat optimizarea programului de funcționare, fapt care a condus la creșterea încasărilor, la finalul anului înregistrându-se încasări de peste 100.000 lei, cu 30 % mai mult decât în anul precedent.

 

CAP. VII - RELAŢII INTERNAŢIONALE DE COLABORARE

 

Pe parcursul anului 2015, Municipiul Roman şi-a consolidat relaţiile de colaborare internaţională, fiind un obiectiv important pe agenda unor figuri diplomatice importante şi având o prezenţă în premieră la nivelul structurilor reprezentative pentru oraşele şi regiunile din Uniunea Europeană.

În cadrul Zilei Diplomației Romașcane din data de 18 mai 2015, în Sala de Consiliu a Primăriei Roman a avut loc întâlnirea oficială a conducerii administrației publice romașcane cu delegaţia din orașul Sunchang Sample Image (înfrățit cu municipiul Roman din anul 2013). De asemenea, în timpul vizitei delegației din Republica Coreea, împreună cu vice-guvernatorul orașului Sunchang-gun, dl.Kwak Seung ki, am plantat un brăduţ în parcul din fața Primăriei Roman, în spiritul durabilităţii relaţiilor dintre cele două comunităţi înfrăţite.

Inaugurarea Sucursalei Roman a Uniunii Armenilor din România a prilejuit vizita la Roman a delegației Ambasadei Armeniei la București în data de 14 august. Manifestările au debutat cu o slujbă religioasă oficiată de un sobor de preoți la Biserica Armenească din Roman, după care a fost inaugurat și sfințit sediul sucursalei. Au fost prezenți Excelența Sa Hamlet Gasparian, ambasadorul Republicii Armeniei la București, Episcopul Eparhiei Armene din România P.S. Datev Hagopian, președintele Uniunii Armenilor din România senatorul Varujan Vosganian, deputatul Varujan Pampuccian, liderul grupului parlamentar al minorităților naționale, președinți ai sucursalelor din Iași, Brăila, Constanța, Focșani precum și președintele Sucursalei Uniunii Armenilor din Roman, dr. Emanuel Nazaretian. Delegația a vizitat Catedrala Arhiepiscopală „Sf. Cuv. Parascheva”, după care a avut o întrevedere cu Înaltpreasfințitul Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, care le-a prezentat câteva aspecte din istoria de peste șase secole a Eparhiei Romanului și a subliniat frumoasa colaborare cu reprezentanții comunității armenești.

Sample Image

În perioada 17–20 decembrie 2015, o delegație din Raionul Ștefan-Vodă – Republica Moldova, condusă de preşedintele Raionului - Nicolae Molozea, a vizitat Municipiul Roman, acesta fiind însoțit de vicepreşedintele raionului Ștefan-Vodă – Alexandru Pavlicenco, Adelina Barbăneagră, şef Serviciu Integrare Europeană şi Investiţii şi Adelina Roscolotenco, şef Secţia de Evidenţă a Persoanelor. Pe durata şederii, specialiștii din Primăria Municipiului Roman şi oamenii de afaceri romașcani au participat la o întrunire cu membrii delegației, desfășurată la Sala de Consiliu, temele principale de discuție fiind: planificarea strategică, accesarea de fonduri europene și relațiile economice între firmele romașcane și cele din Republica Moldova. În cadrul deplasării la Roman, delegația oficială din raionul Ștefan-Vodă a vizitat obiective realizate de administrația publică locală cu finanțare din fondurile europene: microhidrocentrala de pe râul Moldova, azilul de bătrâni „Casa Bunicilor” precum și obiectivele realizate de către Arhiepiscopia Romanului și Bacăului prin Fundația „Episcop Melchisedec” Roman.

Sample Image

În data de 9 aprilie am primit vizita Excelenței Sale Philippe Beke ambasadorul Regatului Belgiei la București, cu care am purtat discuții despre viitoare proiecte și colaborări la Roman.

În data de 6 mai, la monumentul ostașului sovietic din Cimitirul Eternitatea din Roman s-a desfăşurat un Ceremonial organizat de către Ambasada Federației Ruse la București, dedicat împlinirii a 70 de ani de la Victoria în cel de-Al Doilea Război Mondial. La manifestare au participat reprezentanți ai Ambasadei Federației Ruse, ai Ambasadei Republicii Kazahstan din București, ai Comunității Rușilor Lipoveni din Roman, ai Comunității Centrale a Rușilor Lipoveni din România – dl. Ioachim Ivanov și reprezentanți ai Primăriei Municipiului Roman. S-au intonat imnurile de stat ale Federației Ruse și României, secretarul I al Ambasadei Federației Ruse - dl. Korshunov Dmitry a ținut o alocuțiune și s-au depus coroane de flori.

În data de 14 iunie a avut loc vizita în municipiul Roman a delegației Ambasadei Federației Ruse în România la Sediul Comunității Rușilor Lipoveni unde a fost găzduită manifestarea culturală intitulată „Diaspora rusă din România. Istorie și actualitate”. Alături de conducerea administrației publice romașcane, la eveniment au participat și invitații speciali dl. Pavel Alekseenko - secretar II al Sample Image Ambasadei Federației Ruse în România și dl. Gamzatov Magomed, atașat al aceleiași ambasade.

Excelența Sa Dan Ben-Eliezer, ambasadorul Israelului în România, a participat în Cimitirul Evreiesc din Roman, în data de 28 iunie, alături de vicepreședintele Federației Comunităților Evreiești din România - domnul Paul Schwart și de primarul municipiului Roman, la comemorarea victimelor „Trenului Morții” oprit în Gara Roman de Viorica Agarici, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Cu acest prilej, s-au depus coroane la Monumentul Eroilor Patriei din Cimitirul Evreiesc din partea celor prezenţi.

La ediția a XIII-a a Săptămânii Europene a Orașelor și Regiunilor - Open Days 2015 Bruxelles, în data de 14 octombrie, alături de administratorul public Ovidiu Bojescu am participat la un workshop-dezbatere publică intitulat „Modernizarea orașelor europene mici și mijlocii prin măsuri inteligente și durabile – provocări actuale și perspective pentru viitor”. Evenimentul a avut scopul de a oferi autorităților publice locale române interesate de domeniul dezvoltării urbane posibilitatea de a împărtăși cu regiunile și orașele din statele membre mai avansate experiențe și bune practici care vizează dezvoltarea și implementarea politicilor urbane. Această participare s-a materializat într-un proiect legat de energie regenerabilă, mediu, economie socială şi producţie ce va fi depus direct la Bruxelles până la sfârşitul lunii martie 2016.

Sample Image

La Palatul Parlamentului din Bruxelles, în data de 15 octombrie, am participat la Ceremonia de bun venit adresată oraşelor mari şi mici angajate în procesul de tranziţie către o economie verde şi în acţiuni pentru combaterea efectelor schimbărilor climatice, în cadrul iniţiativelor Comisiei Europene - Convenţia Primarilor şi Mayors Adapt. Municipiul Roman a aderat la Convenţia Primarilor prin Hotărârea Consiliului Local nr. 159 din 2014 şi şi-a asumat angajamentul de a elabora, implementa şi dezvolta un „Plan de Acţiune privind Energia Durabilă”, la nivel local, în cadrul Strategiei privind Schimbările Climatice. Evenimentul de la Bruxelles a marcat şi lansarea unui nou Pact al Primarilor care va avea un nou obiectiv de reducere cu cel puţin 40% a emisiilor de CO2 până în 2030, care include pilonii de atenuare şi adaptare prin integrarea Pactului Primarilor la mişcarea Adaptarea primarilor – Mayors Adapt şi care va ajunge la un domeniu de aplicare global, cu participarea autorităţilor locale din întreaga lume.

 

CAP. VIII – MUNICIPIUL ROMAN – ORAŞ CU VIZIUNE

 

Dezvoltarea comunității locale poate fi asigurată prin stabilirea modului de gestionare, actuală şi viitoare, a resurselor sale naturale, energetice, materiale şi informaţionale. Totodată dezvoltarea societăţii, prin intermediul pilonului său economic, înseamnă şi creşterea investiţiilor, promovarea stabilităţii şi a concurenţei, dezvoltarea şi recompensarea abilităţilor de muncă. Planificarea strategică realizată în anul 2015 de administraţia Municipiului Roman a avut scopul de a reuni într-un singur cadru de management aspecte legate de planificarea organizaţională, stabilirea priorităţilor, planificarea politicilor publice, în noul context național și european.

La nivelul municipiului Roman, în anul 2015, au fost elaborate următoarele strategii:

1. Strategia Integrată de Dezvoltare a Municipiului Roman pentru perioada 2014-2027

Această strategie constituie documentul cadru de stabilire a planului de acțiune locală de dezvoltare urbană integrată și durabilă, respectiv a domeniilor prioritare care au nevoie de finanţare în perioada 2014 – 2020(+ 3 ani).

Documentul combină elemente precum: coordonarea intersectorială a acțiunilor strategice, creșterea responsabilității actorilor urbani, dezvoltarea de parteneriate orizontale puternice, implicarea populației și a grupurilor țintă în procesul de planificare.

Obiectivele sunt corelate cu cele prevăzute în documentele strategice elaborate de Municipiul Roman până la această dată pe secțiuni, cu obiectivele și direcțiile de acțiune ale documentelor europene, asigurând-se astfel un consens în dezvoltare, dar mai ales realizarea unei prioritizări de natură a valorifica posibilitatea oferită de alocarea fondurilor europene pentru România.

Pentru Roman, ele pot fi transpuse în trei ipostaze strategice interdependente ale municipiului în anul 2020, care răspund nevoilor actorilor urbani implicați:

 • un oraș al cetățenilor săi – locuințe confortabile și accesibile, spații publice sigure, moderne și animate, dotări suficiente și transport modern, toate gândite pentru a asigura în primul rând prosperitatea cetățenilor proprii.
 • Sample Image
 • un oraș al celor ce vor să se stabilească aici – facilități și acces ușor la spații prielnice pentru antreprenorii mici și marile companii ce doresc să investească, învățământ de calitate pentru copii, locuri de odihnă și relaxare de bună calitate, securitate personală ridicată, toate acestea pentru a stimula o dezvoltare economică sustenabilă.
 • un oraș al turiștilor – structuri turistice de calitate dar și obiective și evenimente diversificate (culturale, sportive etc.), toate în scopul creșterii atractivității, condiție de bază pentru stimularea tuturor celorlalte intervenții.

În procesul de absorbţie a fondurilor nerambursabile, strategia de dezvoltare locală integrată și planificarea bugetului local constituie fundamentul ce stă la baza justificării proiectelor.

Portofoliul de proiecte elaborat pentru Municipiul Roman cuprinde 40 de proiecte strategice prioritare și 84 de proiecte complementare proiectelor strategice prioritare.

2. Strategia Municipiului Roman privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice pentru perioada 2015-2020

Strategia privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, urmărește crearea cadrului necesar pentru dezvoltare durabilă și implementarea unui sistem de gestionare a serviciilor de utilități publice eficient din punct de vedere economic și ecologic, care să răspundă nevoilor comunităţii și să fie conform obiectivelor europene.

Planificarea strategică are în vedere serviciul de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate, colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale, serviciul de salubrizare şi managementul deşeurilor solide, serviciul de transport public local, serviciul de iluminat public, toate la un nivel înalt de calitate şi la preţuri corecte şi suportabile pentru romaşcani.

Strategia defineşte politicile, obiectivele şi identifică soluţii şi direcţii de acţiune capabile să asigure accelerarea dezvoltării şi eficientizării serviciilor comunitare de utilităţi publice. Documentul este elaborat pentru perioada 2015-2020 și se revizuiește periodic în conformitate cu progresul tehnic și cerințele obiective rezultate ca urmare a procesului de monitorizare și evaluare.

3. Strategia Anticorupție a Municipiului Roman și a unităților subordonate pentru perioada 2015-2020

Strategia Anticorupție a Municipiului și a unităților subordonate are drept bază Strategia pentru Integritate a MDRAP, vine în sprijinul și în completarea prevederilor SNA 2012-2015, și are drept scop promovarea eticii şi integrităţii la nivelul Municipiului Roman și a unităților subordonate; consolidarea capacităţii administraţiei publice locale de a asigura calitatea şi accesul la serviciile publice pentru realizarea interesului public; continuarea măsurilor anticorupție pentru prevenirea abaterilor, neregulilor, a suspiciunilor de fraudă, a situațiilor de conflict de interese și incompatibilitate; eficacitatea și eficientizarea desfășurării tuturor activităților pentru realizarea interesului public.

Este structurată pe 4 obiective generale:

 1. Prevenirea corupției la nivelul Municipiului Roman
 2. Creşterea gradului de educaţie anticorupţie
 3. Combaterea corupţiei prin măsuri administrative
 4. Creşterea gradului de implementare şi monitorizare a măsurilor planului de acţiune pentru implementarea Strategiei anticorupție a Municipiului Roman și a unităților subordonate pentru perioada 2015-2020.

Planul de Acţiune pentru implementarea Strategiei Anticorupție a Municipiului Roman și a unităților subordonate pentru perioada 2015-2020 reprezintă instrumentul prin care sunt stabilite cele 13 obiective specifice, măsurile, indicatorii, sursele de verificare, riscurile, responsabilitățile, resursele și termenele la care acestea trebuie realizate pentru atingerea obiectivelor generale.

4. Strategia locală cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare din Municipiul Roman

Strategia locală cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare din municipiul Roman a fost elaborată ca urmare a obligației ce revine unității administrative teritoriale cuprinsă în prevederile art. 5 alin (1) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru atingerea scopului Strategiei Naţionale de Gestionare a Deşeurilor (SNGD) a fost formulat un set de 8 obiective strategice, care reprezintă totodată coordonatele principale ale viziunii strategice naţionale. Detalierea obiectivelor strategice se va face, la nivel naţional în cadrul Planului Naţional pentru Gestionarea Deseurilor (obiective specifice fluxurilor de deşeuri, ţinte şi program de monitorizare), iar la nivel local la următoarea revizuire a Planului Judeţean pentru Gestionarea Deșeurilor.

Strategia elaborată inventariază situația existentă la acest moment în municipiul Roman cât și acțiunile care trebuie să fie întreprinse sau continuate până în 2025.

5. Planul Local de Măsuri al Municipiului Roman, pentru implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015 – 2020.

Incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome presupune o abordare integrată, un proces planificat şi acţiuni conjugate ce se reflectă în numeroase domenii de activitate de pe agenda conducerii municipiului Roman.

Noua abordare strategică pentru creşterea incluziunii sociale a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome are în vedere înţelegerea dezideratului intervenţiei publice pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor, nu doar din considerente care ţin de justiţia şi protecţia socială, dar şi din considerente care se raportează la dezvoltarea economică şi socială durabilă a municipiului.

Pentru asigurarea implementării în Municipiul Roman a Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015 – 2020, prin elaborarea Planului Local de Măsuri au fost planificate activităţi specifice menite să contribuie la îmbunătăţirea substanţială a situaţiei romilor.

6. Planul de Acțiune privind Energia Durabilă al Municipiului Roman – PAED

Prin aderarea la Convenţia Primarilor, Municipiul Roman și-a asumat angajamentul de a elabora, implementa și dezvolta un „Plan de Acțiune privind Energia Durabilă – PAED”, la nivel local, în cadrul Strategiei privind Schimbările Sample Image Climatice, care să cuprindă o țintă măsurabilă de minim 20 % reducere de CO2 la nivel local, din totalul emisiilor stabilite prin Inventarul de Referință al Emisiilor (Baseline Emission Inventory - BEI) și stabilirea de măsuri clare de diminuarea a acestor emisii pentru adaptarea la efectele climatice din ce în ce mai vizibile și apăsătoare pentru toți cetățenii.

În anul 2015 au fost adaptate structurile administrative necesare pentru elaborarea, implementarea, monitorizarea PAED. Astfel, prin H.C.L. nr. 77 din 30.04.2015 a fost aprobată constituirea Grupului de Lucru pentru elaborarea, implementarea, monitorizarea și raportarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă a Municipiului Roman (structură complexă și interdisciplinară format din consilieri locali, administrator public, specialiști ai Primăriei, directori de instituții publice și operatori de servicii de utilități publice) și Regulamentul de funcționare al Grupului de Lucru pentru implementarea angajamentelor asumate de Municipiul Roman în cadrul Convenției Primarilor.

Prin Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă al municipiului Roman se vor identifica măsuri menite să reducă emisiile de CO2 şi consumul final de energie în următoarele sectoare:

 • Clădiri şi instalaţii aferente (clădiri municipale);
 • Clădiri rezidenţiale;
 • Iluminat public;
 • Producţie de energie locală;
 • Planificare urbană (planificare urbană strategică, plan urban de mobilitate durabilă, dezvoltarea de reglementări locale în sprijinul construcţiilor durabile);

Având în vedere cele menţionate apreciem că Municipiul Roman și-a stabilit viziunea strategică în ceea ce priveşte dezvoltarea sa viitoare.

Prin atragerea de fonduri europene nerambursabile, pentru anul 2016 intenționăm demararea mai multor proiecte noi:

 • Casa Sergiu Celibidache - muzeu și sală de concerte de cameră
 • Centrul multicultural Unirea cu sală de cinema
 • Centrul de educație timpurie Smirodava - creșă și grădiniță
 • Casa Spițerului - grădiniță
 • Casa Manolescu-Strunga - muzeul personalităților romașcane
 • dezvoltarea parcului industrial creat cu atragerea unui nou investitor strategic
 • anveloparea termică a blocurilor
 • modernizarea iluminatului public utilizând corpuri de iluminat cu consum redus
 • reabilitarea și modernizarea Parcului Zăvoi, Parcului Jora
 • reabilitarea și modernizarea falezei râului Moldova
 • înființarea unei noi hidrocentrale pe râul Moldova sau a unui parc fotovoltaic în zona puțurilor de alimentare cu apă a orașului.

 

CAP. IX - PREMII NAŢIONALE ŞI DISTINCŢII ÎN ANUL 2015

 

Sample Image

Pe parcursul anului 2015 am primit mai multe distincţii din partea Sanctității Sale, Sfântul Părinte Papa Francisc, din partea Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului precum şi a Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman.

Chiar dacă ele au fost transmise în nume personal pentru eforturile şi rezultatele obţinute în administrarea cetăţii lui Roman-Vodă, eu le apreciez ca fiind ale noastre, ale „marii familii romaşcane”.

În data de 2 iunie, cu prilejul liturghiei celebrate la capela Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman am primit distincția „Diplomă de recunoștință a meritelor și binecuvântare” din partea Sanctității Sale, Sfântul Părinte Papa Francisc, prin intermediul Nunțiului Apostolic la București, Excelenţa Sa Javier-Francisco Lozano (Ambasadorul Statului Vatican la București).

Sample Image

De Sărbătoarea Sfântului Ierarh Spiridon, în data de 12 decembrie 2015, am fost distins de Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului cu „Ordinul Melchisedec, clasa întâi”, alături de academicianul prof. dr. Constantin Bălăceanu-Stolnici.

Cu prilejul Concertului de Crăciun susținut de Corul și Orchestra de cameră ale Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman, Părintele Provincial Emilian Cătălin mi-a înmânat Medalia de bronz, în onoarea Papei Ioan Paul al II-lea, emisă de către Secretariatul de Stat al Vaticanului și conferită de Nunțiatura Apostolică din România, cu ocazia împlinirii celor 25 de ani de la redeschiderea Provinciei „Fraților Minori Conventuali” din România.

Sample Image

În data de 22 octombrie 2015 a avut loc la Poiana Brașov cel mai important eveniment al anului din administrația publică: cea de-a XI-a ediție a Galei Premiilor de Excelenţă Administratie.ro, eveniment organizat de Portalul naţional de Administraţie publică www.Administratie.ro împreună cu Oameni şi Companii, având ca partener Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

Primăria Municipiului Roman a primit „Premiul de excelență pentru cele mai importante şi inovative proiecte de investiții în infrastructură” pentru proiectul „Complexul Sportiv și de Agrement Moldova”.

Sample Image

Municipalitatea romaşcană a obţinut „Premiul Special pentru implicarea în acţiuni de conștientizare a populației” prin campanii de informare și promovare în presa locală în cadrul „bătăliei” pentru titlul de Orașul Reciclării, ediţia a III-a. Criteriile care au stat la baza evaluării celor 46 de oraşe înscrise în proiect au fost: calitatea serviciilor de colectare separată (însemnând accesul populației la containerele colorate, aspectul acestora și corectitudinea depunerii separate a deșeurilor în fiecare container), cantitatea de deșeuri colectate și acțiunile de conștientizare i mobilizare a populației pentru a separa deșeurile.

Competiția „Orașul Reciclării” s-a desfășurat sub patronajul Comisiei de Mediu și Echilibru Ecologic a Camerei Deputaților și al Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice și în parteneriat cu Asociația Municipiilor din România, Primăria Municipiului Bucureşti și Institutul pentru Politici Publice.

 

 

Sample Image

Mulţumesc tuturor celor care au susţinut activitățile și proiectele iniţiate, instituţiilor care ne-au oferit sprijin și cetățenilor care ne-au sesizat nevoile comunităţii sau care au venit cu propuneri constructive. Vă asigur că şi în anul 2016, dar şi în cei ce vor urma, îmi voi mobiliza energia şi eforturile pentru modernizarea şi dezvoltarea municipiului nostru.

Vă mulţumesc pentru că îmi daţi puterea să continui şi am certitudinea că veţi fi alături de mine ca şi până acum, precum sunt şi eu alături de dumneavoastră, romaşcanii mei.

Dumnezeu să binecuvânteze și să ocrotească Romanul şi pe romaşcani!