Hotărâri ale Consiliului Local - 2018

 

 1. HCL nr. 01 din 19.01.2018 - privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Roman pentru anul școlar 2018-2019
 2. HCL nr. 02 din 31.01.2018 - privind aprobarea Planului anual de acţiuni pentru repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social
 3. HCL nr. 03 din 31.01.2018 - privind alocarea unei sume din bugetul local
 4. HCL nr. 04 din 31.01.2018 - privind aprobarea Colegiului Director al Direcției de Asistență Socială Roman
 5. HCL nr. 05 din 31.01.2018 - privind aprobarea îndreptării unei erori materiale
 6. HCL nr. 06 din 31.01.2018 - privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman
 7. HCL nr. 07 din 31.01.2018 - privind aprobarea concesionării unor terenuri
 8. HCL nr. 08 din 31.01.2018 - privind aprobarea vânzării unei locuințe și mandatarea S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare
 9. HCL nr. 09 din 31.01.2018 - privind mandatarea reprezentării Municipiului Roman
 10. HCL nr. 10 din 31.01.2018 - privind aprobarea Planului de analiză si acoperire a riscurilor teritoriale din Municipiul Roman
 11. HCL nr. 11 din 31.01.2018 - privind aprobarea cofinanţării pentru sumele propuse a fi alocate din Bugetul Ministerului Sănătăţii pentru S.M.U. Roman în anul 2018
 12. HCL nr. 12 din 31.01.2018 - privind alocarea unei sume din bugetul local (navetă medici)
 13. HCL nr. 13 din 31.01.2018 - privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț
 14. HCL nr. 14 din 31.01.2018 - privind aprobarea indicilor de generare a deşeurilor municipale şi asimilabile, pe tipuri de activitate, pentru persoanele juridice din municipiul Roman
 15. HCL nr. 15 din 31.01.2018 - privind respingerea unei plângeri prealabile
 16. HCL nr. 16 din 31.01.2018 - privind revocarea unei hotărâri
 17. HCL nr. 17 din 31.01.2018 - privind gestiunea „Serviciului de iluminat public în Municipiul Roman”
 18. HCL nr. 18 din 31.01.2018 - privind completarea H.C.L. nr. 190/2008 privind delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului public de administrare a cimitirelor umane şi a spaţiului locativ de pe raza municipiului Roman, către S.C.„ MUNICIPAL LOCATO SERV “ S.A. în calitate de operator
 19. HCL nr. 19 din 31.01.2018 - privind modificarea H.C.L. nr. 55/2009 privind acordarea de gratuităţi pe mijloacele de transport urban de călători unor categorii sociale
 20. Informare din 31.01.2018 - privind activitatea Comisiei pentru probleme de apărare în anul 2017
 21. HCL nr. 20 din 16.02.2018 - privind aprobarea Regulamentului de acordare a tichetelor sociale, în vederea achiziţionării de alimente de bază şi medicamente
 22. HCL nr. 21 din 16.02.2018 - privind aprobarea Acordului de Parteneriat cu Fundaţia TERRA MILENIUL III
 23. HCL nr. 22 din 16.02.2018 - privind mandatarea reprezentării Municipiului Roman
 24. HCL nr. 23 din 16.02.2018 - privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman
 25. HCL nr. 24 din 16.02.2018 - privind aprobarea nivelului costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuției lunare de intreținere datorată de persoanele vârstnice îngrijite în Centrul Rezidenţial pentru persoane vârstnice Casa Bunicilor din cadrul Direcției de Asistență Socială Roman pentru anul 2018
 26. HCL nr. 25 din 16.02.2018 - privind completarea H.C.L. nr. 81/14.04.2009
 27. HCL nr. 26 din 16.02.2018 - privind modificarea H.C.L. nr. 19/2018
 28. HCL nr. 27 din 16.02.2018 - privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, de la bugetul local al Municipiului Roman pe anul 2018 pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza Legii nr. 350/2005
 29. HCL nr. 28 din 16.02.2018 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism
 30. HCL nr. 29 din 16.02.2018 - privind aprobarea Acordului de colaborare dintre Municipiul Roman şi Club Sportiv Municipal Roman pentru realizarea Târgului de Mărţişor
 31. HCL nr. 30 din 16.02.2018 - privind utilizarea excedentului pe anul 2017 în bugetul local pe anul 2018
 32. HCL nr. 31 din 16.02.2018 - privind aprobarea bugetului consolidat al municipiului Roman pe anul 2018 şi a listelor de investiţii finanțate din bugetul local, bugetul instituţiilor și activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii
 33. HCL nr. 32 din 16.02.2018 - privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”
 34. HCL nr. 33 din 26.02.2018 - de aprobare a documentației tehnicoeconomice (FAZA DALI) și a indicatorilor tehnicoeconomici, a proiectului și a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului: "Creșterea eficienței energetice în sectorul locuințelor din municipiul Roman"
 35. HCL nr. 34 din 28.02.2018 - privind instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Roman
 36. HCL nr. 35 din 28.02.2018 - privind aprobarea alipirii unor terenuri
 37. HCL nr. 36 din 28.02.2018 - privind modificarea H.C.L. nr. 268/2017 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică
 38. HCL nr. 37 din 28.02.2018 - privind modificarea H.C.L. nr. 267/2017 privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii şi de personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman
 39. HCL nr. 38 din 28.02.2018 - privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 40. HCL nr. 39 din 28.02.2018 - privind modificarea H.C.L. nr. 253/2016 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi funcţionare a Direcţiei Administraţia Pieţelor Bazar, Obor
 41. HCL nr. 40 din 28.02.2018 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate şi al serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică
 42. HCL nr. 41 din 28.02.2018 - privind rectificarea bugetului local consolidat pe anul 2018
 43. HCL nr. 42 din 28.02.2018 - privind aprobarea Contractului de dare în administrare a Serviciului de Iluminat Public în municipiul Roman
 44. HCL nr. 43 din 12.03.2018 - privind privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 45. HCL nr. 44 din 12.03.2018 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și functionare și a Planului anual de acţiune privind serviciile sociale al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman
 46. HCL nr. 45 din 12.03.2018 - privind aprobarea funcțiilor publice, a organigramei și statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman
 47. HCL nr. 46 din 12.03.2018 - privind modificarea H.C.L. nr. 20/2018
 48. HCL nr. 47 din 12.03.2018 - privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman
 49. HCL nr. 48 din 12.03.2018 - privind rectificarea bugetului local consolidat pe anul 2018
 50. HCL nr. 49 din 20.03.2018 - privind aprobarea Acordului de colaborare dintre Municipiul Roman şi Club Sportiv Municipal Roman pentru realizarea Târgului de Paște
 51. HCL nr. 50 din 20.03.2018 - privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 52. HCL nr. 51 din 20.03.2018 - privind rectificarea bugetului local consolidat al municipiului Roman pe anul 2018
 53. HCL nr. 52 din 20.03.2018 - privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a Municipiului Roman în proprietatea publică a Județului Neamț
 54. HCL nr. 53 din 29.03.2018 - privind modificarea H.C.L. nr. 268/2017 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică
 55. HCL nr. 54 din 29.03.2018 - privind modificarea H.C.L. nr. 129/2017
 56. HCL nr. 55 din 29.03.2018 - privind aprobarea dezmembrării unui teren
 57. HCL nr. 56 din 29.03.2018 - privind aprobarea tarifelor pentru gestionarea câinilor comunitari
 58. HCL nr. 57 din 29.03.2018 - privind aprobarea cererilor şi repartizarea terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
 59. HCL nr. 58 din 29.03.2018 - privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman
 60. HCL nr. 59 din 29.03.2018 - privind modificarea anexei nr. 2 din H.C.L. nr. 30/2014 privind aprobarea/modificarea unor contracte
 61. HCL nr. 60 din 29.03.2018 - privind aprobarea concesionării și închirierii unor terenuri
 62. HCL nr. 61 din 29.03.2018 - privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului public si privat al Municipiului Roman pe anul 2017
 63. HCL nr. 62 din 29.03.2018 - privind aprobarea contului anual de execuție bugetară pe anul 2017
 64. HCL nr. 63 din 29.03.2018 - privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 65. HCL nr. 64 din 29.03.2018 - privind aprobarea Regulamentului de organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice cu strigare pentru închirierea unor spaţii proprietate publică aflate în administrarea Club Sportiv Municipal Roman
 66. HCL nr. 65 din 29.03.2018 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
 67. HCL nr. 66 din 29.03.2018 - privind aprobarea listei finale de priorităţi A.N.L. pentru anul 2018, în vederea repartizării locuinţelor construite în Roman de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani
 68. HCL nr. 67 din 29.03.2018 - privind modificarea H.C.L. nr. 52/2018, privind transmiterea unui imobil din proprietatea publica a Municipiului Roman în proprietatea publică a Județului Neamț
 69. HCL nr. 68 din 29.03.2018 - privind aprobarea încheierii unui acord de colaborare
 70. HCL nr. 69 din 29.03.2018 - privind aprobarea Regulamentului privind desfăsurarea activităților în Sala de Festivități a Primariei Municipiului Roman
 71. HCL nr. 70 din 29.03.2018 - privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare trotuare în municipiul Roman”, jud. Neamț
 72. HCL nr. 71 din 29.03.2018 - privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții: "Creșterea eficienței energetice a clădirii centrului multicultural «UNIREA» al Municipiului Roman", jud. Neamț
 73. HCL nr. 72 din 29.03.2018 - privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții: "Creșterea eficienței energetice a clădirii publice din Municipiul Roman, Strada Smirodava, nr. 28", jud. Neamț
 74. HCL nr. 73 din 29.03.2018 - privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții: „Modernizare străzi în cartierul Petru Rareș, Municipiul Roman”, Jud. Neamț
 75. HCL nr. 74 din 29.03.2018 - privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții: „Modernizare străzi cartier Nicolae Bălcescu, Municipiul Roman”, Jud. Neamț
 76. HCL nr. 75 din 29.03.2018 - privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare Grădinița nr. 2 cu program normal, Municipiul Roman”, Jud. Neamț
 77. HCL nr. 76 din 29.03.2018 - privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții: : „Reabilitare Grădinița nr. 2 cu program prelungit "MUGURI DE LUMINA", Municipiul Roman”, Jud. Neamț
 78. HCL nr. 77 din 29.03.2018 - privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții: „Rest de executat modernizare Pietonal Ștefan cel Mare, Municipiul Roman”, Jud. Neamț
 79. HCL nr. 78 din 29.03.2018 - privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare si dotare scoala gimnazială "VASILE ALECSANDRI" - Corp B, Municipiul Roman”, Jud. Neamț
 80. HCL nr. 79 din 29.03.2018 - privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare Clădire str. Veronica Micle nr. 21 – Centru cultural comunitar, Municipiul Roman”, Jud. Neamț
 81. HCL nr. 80 din 29.03.2018 - privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții: „Dezvoltare parcări de reședință, Municipiul Roman”, Jud. Neamț
 82. HCL nr. 81 din 29.03.2018 - privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare peisagistică zona b-dul Republicii, Municipiul Roman”, Jud. Neamț
 83. HCL nr. 82 din 29.03.2018 - privind aprobarea prelungirii unui drept de administrare
 84. HCL nr. 83 din 29.03.2018 - privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții: „Extindere rețea gaze naturale, Municipiul Roman”, Jud. Neamț
 85. HCL nr. 84 din 29.03.2018 - privind actualizarea listei cu obiectivele de investiţii ce se vor finanţa din împrumut
 86. HCL nr. 85 din 29.03.2018 - privind modificarea tarifelor pentru salubrizare stradală în municipiul Roman
 87. HCL nr. 86 din 11.04.2018 - privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 48.300.000 lei pentru realizarea unor investiții publice de interes local, aprobate prin H.C.L. nr. 84 din 29.03.2018
 88. HCL nr. 87 din 27.04.2018 - privind constituirea Consiliului Seniorilor din Municipiul Roman și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia
 89. HCL nr. 88 din 27.04.2018 - privind aprobarea proiectului de steag al municipiului Roman
 90. HCL nr. 89 din 27.04.2018 - privind abrogarea unei hotărâri
 91. HCL nr. 90 din 27.04.2018 - privind aprobarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism
 92. HCL nr. 91 din 27.04.2018 - privind atribuirea unor denumiri
 93. HCL nr. 92 din 27.04.2018 - privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman
 94. HCL nr. 93 din 27.04.2018 - privind acordarea unor titluri de „Cetăţean de Onoare” al municipiului Roman
 95. HCL nr. 94 din 27.04.2018 - privind aprobarea dezmembrării și alipirii unor terenuri
 96. HCL nr. 95 din 27.04.2018 - privind modificarea H.C.L. nr. 268/2017 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică
 97. HCL nr. 96 din 27.04.2018 - privind aprobarea vânzării unor imobile
 98. HCL nr. 97 din 27.04.2018 - privind acordarea unui mandat Primarului Municipiului Roman
 99. HCL nr. 98 din 27.04.2018 - privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 100. HCL nr. 99 din 27.04.2018 - privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei de investitii, a listei de studii si proiecte finantate din bugetul local si a listei de investitii la S.M .U . Roman pe anul 2018
 101. HCL nr. 100 din 27.04.2018 - privind aprobarea încheierii de protocoale de colaborare privind prestarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân
 102. HCL nr. 101 din 27.04.2018 - la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere pentru desfășurarea Campionatului Național de Qwan Ki Do, la Roman, în perioada 12-13 mai 2018
 103. HCL nr. 102 din 27.04.2018 - privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 85/2015 privind înfiinţarea Serviciului Public de interes local „Ştrand, Baze Sportive şi de Agrement” şi reglementarea activităţii acestui serviciu
 104. HCL nr. 103 din 27.04.2018 - DE APROBARE A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI: „NOI TOŢI VREM LA ŞCOALĂ!” ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020, AXA PRIORITARĂ 6, PRIORITATEA DE INVESTIȚIE 10I, COMPONENTA 1, PROGRAMUL “ȘCOALĂ PENTRU TOȚI”
 105. HCL nr. 104 din 27.04.2018 - privind vânzarea unor autospeciale (gunoiere)
 106. HCL nr. 105 din 27.04.2018 - DE APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTUL: "CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN, STRADA SMIRODAVA, NUMĂRUL 28”
 107. HCL nr. 106 din 27.04.2018 - privind aprobarea transmiterii unui imobil din proprietatea Municipiului Roman în proprietatea Județului Neamț
 108. HCL nr. 107 din 17.05.2018 - privind modificarea H.C.L. nr. 103/2008 privind numirea Comisiei pentru analizarea cererilor de repartizare a locuințelor sociale din fondul locativ al Municipiului Roman
 109. HCL nr. 108 din 17.05.2018 - privind aprobarea închirierii unor terenuri
 110. HCL nr. 109 din 17.05.2018 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism
 111. HCL nr. 110 din 17.05.2018 - privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 112. HCL nr. 111 din 17.05.2018 - privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei de investitii finantate din bugetul local, pe anul 2018
 113. HCL nr. 112 din 17.05.2018 - HOTĂRÂRE DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE ŞI A INDICATORILOR TEHNICOECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI
 114. HCL nr. 113 din 17.05.2018 - privind mandatarea reprezentării Municipiului Roman
 115. HCL nr. 114 din 30.05.2018 - privind modificarea H.C.L. nr. 55/2009
 116. HCL nr. 115 din 30.05.2018 - privind aprobarea consumului total lunar de carburant pentru autoturismele din dotarea Direcției de Asistență Socială a municipiului Roman
 117. HCL nr. 116 din 30.05.2018 - privind modificarea H.C.L. nr. 101 din 30.08.2012 privind regimul juridic, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman
 118. HCL nr. 117 din 30.05.2018 - privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman
 119. HCL nr. 118 din 30.05.2018 - privind aprobarea dezmembrării și alipirii unor terenuri
 120. HCL nr. 119 din 30.05.2018 - privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 97/28.05.2015 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unui teren către Clubul Atletic Roman
 121. HCL nr. 120 din 30.05.2018 - privind aprobarea transmiterii unui teren din proprietatea Municipiului Roman în proprietatea Județului Neamț
 122. HCL nr. 121 din 30.05.2018 - privind modificarea H.C.L. nr. 21/28.01.2016 privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru închirierea bunurilor proprietate publică aflate în administrarea Direcţiei Administrația Pieţelor, Bazar, Obor
 123. HCL nr. 122 din 30.05.2018 - privind aprobarea organizării şi desfăşurării „BÂLCIULUI ANUAL - ROMAN 2018”, în perioada 28.07.2018 - 06.08.2018
 124. HCL nr. 123 din 30.05.2018 - privind aprobarea Regulament de organizare şi funcţionare al Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism a municipiului Roman
 125. HCL nr. 124 din 30.05.2018 - privind aprobarea îndreptării unei erori materiale
 126. HCL nr. 125 din 30.05.2018 - privind aprobarea concesionării unor terenuri
 127. HCL nr. 126 din 30.05.2018 - privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local
 128. HCL nr. 127 din 30.05.2018 - privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 13 din 31.01.2018 privind atribuirea şi încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMŢ”, din Zona 2, judeţul Neamţ
 129. HCL nr. 128 din 30.05.2018 - privind aprobarea vânzării unor locuințe și mandatarea S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare
 130. HCL nr. 129 din 30.05.2018 - privind aprobarea Raportului pentru procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă între Municipiul Roman şi beneficiarii de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Roman, pe anul 2018, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general
 131. HCL nr. 130 din 30.05.2018 - privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei de investiții , a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local și aprobarea listei de investiții finanțate din fonduri externe nerambursabile la Colegiul Tehnic „Danubiana” pe anul 2018
 132. HCL nr. 131 din 30.05.2018 - privind încheierea unui Acord de asociere
 133. HCL nr. 132 din 30.05.2018 - privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMȚ” în vederea exercitării votului
 134. INFORMARE din 30.05.2018 - cu privire la cheltuielile efectuate cu prilejul Zilelor municipiului Roman 2018
 135. HCL nr. 133 din 07.06.2018 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 136. HCL nr. 134 din 07.06.2018 - HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA NR. 105 DIN 27.04.2018 A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE (FAZA D.A.L.I.) ŞI A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI:
  "CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN, STRADA SMIRODAVA, NUMĂRUL 28”
 137. HCL nr. 135 din 07.06.2018 - privind rectificarea bugetului local consolidat pe anul 2018
 138. HCL nr. 136 din 07.06.2018 - privind aprobarea semnării contractului de credit de investiții în valoare de 48.300.000 lei precum și a contractului de ipotecă asupra creanțelor din veniturile bugetare ale autorității administrației publice locale
 139. HCL nr. 137 din 15.06.2018 - privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local
 140. HCL nr. 138 din 15.06.2018 - privind rectificarea bugetului local, a listei de investiții și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local, pe anul 2018
 141. HCL nr. 139 din 15.06.2018 - privind aprobarea îndreptării unei erori materiale
 142. HCL nr. 140 din 15.06.2018 - privind aprobarea alipirii unor terenuri
 143. HCL nr. 141 din 22.06.2018 - privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice, a indicatorilor tehnico - economici, a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect: "Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi de viaţă în Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Zăvoi"
 144. HCL nr. 142 din 22.06.2018 - privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: "REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL OBLIGATORIU - ŞCOALA SERGIU CELIBIDACHE DIN MUNICIPIUL ROMAN"
 145. HCL nr. 143 din 27.06.2018 - privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 183/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman, modificată prin H.C.L. nr. 20/09.02.2017
 146. HCL nr. 144 din 27.06.2018 - privind modificarea H.C.L. nr. 123/30.05.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism a municipiului Roman
 147. HCL nr. 145 din 27.06.2018 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Complexului Sportiv Sala Sporturilor
 148. HCL nr. 146 din 27.06.2018 - privind aprobarea dezmembrării și alipirii unor terenuri
 149. HCL nr. 147 din 27.06.2018 - privind modificarea H.C.L. nr. 174 din 09.11.2015 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în municipiul Roman
 150. HCL nr. 148 din 27.06.2018 - privind modificarea H.C.L. nr. 253/2016 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi funcţionare a Direcţiei Administrare Pieţe şi Iluminat Public
 151. HCL nr. 149 din 27.06.2018 - privind modificarea H.C.L. nr. 233/2017 privind aprobarea preluării în proprietatea municipiului Roman a unui apartament
 152. HCL nr. 150 din 27.06.2018 - privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 136/2018 privind aprobarea semnării contractului de credit de investiții în valoare de 48.300.000 lei, a contractului de ipotecă asupra creanțelor din veniturile bugetare ale autorității administrației publice locale si a contractului de ipoteca mobiliara (garanție mobiliară) asupra contului curent deschis la CEC Bank SA al Primariei Roman, conform garanției acceptate din oferta nr. NT/B/6215 data 08.05.2018
 153. HCL nr. 151 din 27.06.2018 - privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică
 154. HCL nr. 152 din 27.06.2018 - privind modificarea H.C.L. nr. 30/2014 privind aprobarea/modificarea unor contracte
 155. HCL nr. 153 din 27.06.2018 - privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 156. HCL nr. 154 din 27.06.2018 - privind aprobarea Acordului de colaborare pentru desfășurarea evenimentului Festivalurile istorice ale României – ZARGIDAVA – ediția I, la Roman, în perioada 6-8 iulie 2018
 157. HCL nr. 155 din 27.06.2018 - privind aprobarea Acordului de asociere pentru desfășurarea evenimentului Roman Tuning Fest, în perioada 27-29 iulie 2018
 158. HCL nr. 156 din 27.06.2018 - privind modificarea H.C.L. nr. 267/21.12.2017 privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii şi de personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman
 159. HCL nr. 157 din 27.06.2018 - privind aprobarea încheierii unor contracte de sponsorizare
 160. HCL nr. 158 din 27.06.2018 - privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei de investiții și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local, pe anul 2018
 161. HCL nr. 159 din 27.06.2018 - privind modificarea H.C.L. nr. 88 din 27.04.2018 privind aprobarea proiectului de steag al Municipiului Roman
 162. HCL nr. 160 din 27.06.2018 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism
 163. HCL nr. 161 din 29.06.2018 - privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Roman şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Roman, judeţul Neamţ atestat prin H.G. nr. 1356/2001 (anexa nr. 3), cu modificările şi completările ulterioare
 164. HCL nr. 162 din 29.06.2018 - HOTĂRÂRE DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICOECONOMICE ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI:
  "CONSTRUCŢIA ŞI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE PREŞCOLARĂ ÎN MUNICIPIUL ROMAN"
 165. INFORMARE din 29.06.2018 - cu privire la participarea Municipiului Roman la manifestările prilejuite de „Ziua orașului Ștefan Vodă”, Republica Moldova (27-29 mai 2018)
 166. HCL nr. 163 din 06.07.2018 - privind aprobarea încheierii unui contract de comodat
 167. HCL nr. 164 din 06.07.2018 - la proiectul de hotărâre privind modificarea unor hotărâri
 168. HCL nr. 165 din 06.07.2018 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții:
  "Construire locuințe sociale in Municipiul Roman, Strada Islazului", jud. Neamț
 169. HCL nr. 166 din 06.07.2018 - HOTĂRÂRE DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICOECONOMICE ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTUL:
  ”Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul general obligatoriu - Corpul D al "Colegiului Naţional Roman - Vodă"din Municipiul Roman "
 170. HCL nr. 167 din 06.07.2018 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru finantarea din bugetul local a obiectivului de investitii:
  ”Construire locuinte sociale in Municipiul Roman, Strada Islazului”, jud. Neamț
 171. HCL nr. 168 din 06.07.2018 - privind rectificarea bugetului local, a listei de investiții și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local pe anul 2018
 172. HCL nr. 169 din 19.07.2018 - HOTĂRÂRE DE APROBARE A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI:
  "CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN SECTORUL LOCUINȚELOR DIN MUNICIPIUL ROMAN"
 173. HCL nr. 170 din 26.07.2018 - privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 128/2018
 174. HCL nr. 171 din 26.07.2018 - privind acceptarea unei donaţii
 175. HCL nr. 172 din 26.07.2018 - privind aprobarea componenței unor comisii
 176. HCL nr. 173 din 26.07.2018 - privind plata unor despăgubiri
 177. HCL nr. 174 din 26.07.2018 - privind aprobarea prelungirii unui acord de parteneriat
 178. HCL nr. 175 din 26.07.2018 - privind aprobarea vânzării unor locuințe și mandatarea S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. în vederea încheierii contractelor de vânzare-cumpărare
 179. HCL nr. 176 din 26.07.2018 - privind revocarea unei hotărâri
 180. HCL nr. 177 din 26.07.2018 - privind aprobarea Acordului de colaborare pentru desfășurarea evenimentului FESTIVALUL TRADIȚIONAL AL MEȘTEȘUGARILOR – ZILELE DIASPOREI, în perioada 24 - 26 august 2018
 181. HCL nr. 178 din 26.07.2018 - privind aprobarea Acordului de colaborare pentru desfășurarea Târgului de carte Libris, la Roman, în perioada 14 - 20 august 2018, în incinta Parcului Municipal Roman
 182. HCL nr. 179 din 26.07.2018 - privind aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnico-economici şi a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului “Creșterea capacității administrative a Municipiului Roman prin reproiectarea SMC și introducerea CAF”, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 ( POCA)
 183. HCL nr. 180 din 26.07.2018 - pentru aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Roman, judeţul Neamţ atestat prin H.G. nr. 1356/2001 (anexa nr. 3) cu modificările şi completările ulterioare
 184. HCL nr. 181 din 26.07.2018 - privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor și clădirilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman
 185. HCL nr. 182 din 26.07.2018 - privind aprobarea Acordului de colaborare pentru desfășurarea evenimentului Parada moto ,,Alege Viața!”, în data de 12 august 2018, la Roman
 186. HCL nr. 183 din 26.07.2018 - privind aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor cu domiciliul în municipiul Roman care s-au clasat pe primele cinci locuri la examenele de Evaluare Națională și respectiv de Bacalaureat
 187. HCL nr. 184 din 26.07.2018 - privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 188. HCL nr. 185 din 26.07.2018 - privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei de investiții și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local pe anul 2018
 189. HCL nr. 186 din 26.07.2018 - privind aprobarea plantării puieţilor forestieri primiţi prin sponsorizare de la Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva pentru refacerea plantaţiei incluse în proiectul Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate din judeţul Neamţ
 190. HCL nr. 187 din 26.07.2018 - privind încheierea unui acord de parteneriat
 191. HCL nr. 188 din 21.08.2018 - privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 192. HCL nr. 189 din 21.08.2018 - privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei de investiții și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local, precum și a listei de investiții de la Spitalul Municipal de Urgență Roman, pe anul 2018
 193. HCL nr. 190 din 21.08.2018 - privind aprobarea transmiterii în folosință a unui teren către S.C. PK INDIGO S.R.L. în scopul realizării din fonduri proprii ale subscrisei a investiției „Amenajare acces prin intersecție cu sens giratoriu în strada Mihai Viteazu și pilon publicitar, pentru obiectivul Retail Park Roman”
 194. HCL nr. 191 din 21.08.2018 - privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Complexului Sportiv Sala Sporturilor
 195. HCL nr. 192 din 21.08.2018 - HOTĂRÂRE DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICOECONOMICE ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI: "PROIECT INTEGRAT DE CONSTRUIRE ŞI DOTARE A CORPULUI B ŞI A SĂLII DE SPORT - ŞCOALA COSTACHE NEGRI PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL OBLIGATORIU ŞI REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA DRUMURILOR PUBLICE ÎN CARTIERUL PETRU RAREŞ DIN MUNICIPIUL ROMAN"
 196. HCL nr. 193 din 21.08.2018 - HOTĂRÂRE DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE ŞI A INDICATORILOR TEHNICOECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI: "REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA CLĂDIRILOR CU DESTINAŢIE SOCIALĂ PENTRU POPULAŢIA CARTIERULUI URBAN DEFAVORIZAT "ZONA FABRICII", REABILITAREA STRĂZII FABRICII ŞI CONSTRUIRE CĂI DE ACCES LA LOCUINŢELE SOCIALE ÎN MUNICIPIUL ROMAN"
 197. HCL nr. 194 din 21.08.2018 - HOTĂRÂRE DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE ŞI A INDICATORILOR TEHNICOECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI: "REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA CENTRULUI MULTICULTURAL "UNIREA", REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA STRĂZILOR ŞI CĂILOR DE ACCES ÎN MUNICIPIUL ROMAN"
 198. HCL nr. 195 din 21.08.2018 - HOTĂRÂRE DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE ŞI A INDICATORILOR TEHNICOECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI: "Proiect integrat de reabilitare, modernizare, extindere şi dotare a Şcolii Carol I, construire şi dotare Sală de Sport - pentru învățământul general obligatoriu, reabilitarea şi dotarea Grădiniţei şi reabilitarea şi modernizarea drumurilor publice în cartierul Nicolae Bălcescu din Municipiul Roman"
 199. HCL nr. 196 din 07.09.2018 - privind aprobarea modificării anexei la H.C.L. nr. 78 din 16.07.2010 şi a anexei la H.C.L. 35 din 26.02.2015
 200. HCL nr. 197 din 07.09.2018 - pentru aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Roman, judeţul Neamţ atestat prin H.G. nr.1356/2001 (anexa nr. 3) cu modificările şi completările ulterioare
 201. HCL nr. 198 din 07.09.2018 - privind darea în administrare a unui bun imobil
 202. HCL nr. 199 din 07.09.2018 - privind aprobarea transmiterii în folosință a unui teren către S.C. PK INDIGO S.R.L. în scopul realizării din fonduri proprii ale subscrisei a investitiei „Amenajare acces din atrada Stefan cel Mare, pentru obiectivul Retail Park Roman”
 203. HCL nr. 200 din 07.09.2018 - privind rectificarea bugetului local consolidat și a listei de investiții a bugetului local pe anul 2018
 204. HCL nr. 201 din 07.09.2018 - privind aprobarea unei cofinanţări pentru S.M.U. Roman
 205. HCL nr. 202 din 07.09.2018 - privind aprobarea transmiterii unor terenuri din proprietatea publică a Municipiului Roman în proprietatea publică a Județului Neamț
 206. HCL nr. 203 din 27.09.2018 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 207. HCL nr. 204 din 27.09.2018 - privind modificarea H.C.L. nr. 151/2018 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică
 208. HCL nr. 205 din 27.09.2018 - privind aprobarea concesionării unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale din cadrul Ambulatoriului de Specialitate Roman
 209. HCL nr. 206 din 27.09.2018 - privind aprobarea asigurării unui transport gratuit
 210. HCL nr. 207 din 27.09.2018 - privind încheierea unui Acord de parteneriat
 211. HCL nr. 208 din 27.09.2018 - privind modificarea H.C.L. nr. 267/21.12.2017 privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii şi de personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman
 212. HCL nr. 209 din 27.09.2018 - privind aprobarea vânzării unei locuințe și mandatarea S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare
 213. HCL nr. 210 din 27.09.2018 - privind aprobarea dezmembrării unor terenuri
 214. HCL nr. 211 din 27.09.2018 - privind aprobarea vânzării unor imobile
 215. HCL nr. 212 din 27.09.2018 - privind instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea comunei Gâdinţi asupra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Roman
 216. HCL nr. 213 din 27.09.2018 - privind instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. şi S.C. E.ON ENERGIE ROMÂNIA S.A. supra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Roman
 217. HCL nr. 214 din 27.09.2018 - privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman
 218. HCL nr. 215 din 27.09.2018 - privind încheierea unui Acord de parteneriat în vederea organizării Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice 2018
 219. HCL nr. 216 din 27.09.2018 - privind aprobarea prelungirii unui contract de inchiriere
 220. HCL nr. 217 din 27.09.2018 - privind aprobarea concesionării şi închirierii unor terenuri
 221. HCL nr. 218 din 27.09.2018 - privind încheierea unui Acord de parteneriat în vederea organizării Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice 2018
 222. HCL nr. 219 din 27.09.2018 - privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic din România – Filiala Neamț
 223. HCL nr. 220 din 27.09.2018 - privind aprobarea Regulamentului privind regimul juridic, întreţinerea şi exploatarealocurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman
 224. HCL nr. 221 din 27.09.2018 - privind constituirea Grupului Local pentru Energie Durabilă (GLE) pentru implementarea angajamentelor asumate de Municipiul Roman în cadrul Convenţiei Primarilor și a proiectelor EMPOWERING și ENERSELVES
 225. HCL nr. 222 din 27.09.2018 - privind aprobarea unei documentaţii de urbanism
 226. HCL nr. 223 din 27.09.2018 - privind înfiinţarea Direcției Municipal Locato Roman, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman
 227. HCL nr. 224 din 27.09.2018 - privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei de investiții și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local precum si a listei de investitii de la Spitalul Municipal de Urgenta Roman, pe anul 2018
 228. HCL nr. 225 din 27.09.2018 - privind aprobarea vânzării unui imobil
 229. HCL nr. 226 din 27.09.2018 - HOTĂRÂRE DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE ŞI A INDICATORILOR TEHNICOECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI:
  "CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ŞI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL ROMAN"
 230. HCL nr. 227 din 27.09.2018 - HOTĂRÂRE DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE ŞI A INDICATORILOR TEHNICOECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI:
  "REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA ŞI DOTAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENŢĂ ROMAN"
 231. HCL nr. 228 din 27.09.2018 - privind plata unor despăgubiri
 232. HCL nr. 229 din 10.10.2018 - privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere
 233. HCL nr. 230 din 10.10.2018 - privind completarea H.C.L. nr. 205/27.09.2018
 234. HCL nr. 231 din 10.10.2018 - privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 220/2018
 235. HCL nr. 232 din 10.10.2018 - privind aprobarea finanțării de la bugetul local al UAT Roman a utilităților și amenajării terenului pentru realizarea obiectivului de investiții: „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, judetul Neamț municipiul Roman, str. Moldovei, f.n., etapa III-I, specialiști în sănătate”
 236. HCL nr. 233 din 10.10.2018 - privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei de investiții și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local, pe anul 2018
 237. HCL nr. 234 din 05.11.2018 - privind modificarea H.C.L. nr. 18/14.02.2008 privind aprobarea Normelor locale în domeniul serviciilor de transport public local
 238. HCL nr. 235 din 05.11.2018 - privind aprobarea încheierii Înţelegerii de Cooperare între municipiul Roman, Județul Neamț din România și orașul Ștefan Vodă, Raionul Ștefan Vodă, Republica Moldova
 239. HCL nr. 236 din 05.11.2018 - privind aprobarea încheierii unui Acord de colaborare
 240. HCL nr. 237 din 05.11.2018 - privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 241. HCL nr. 238 din 05.11.2018 - privind aprobarea rectificării unui titlu de proprietate
 242. HCL nr. 239 din 05.11.2018 - privind mandatarea primarului municipiului Roman pentru a negocia şi semna acordul colectiv al funcţionarilor publici şi contractul colectiv de muncă al personalului contractual din partea angajatorului , precum şi actele adiţionale ale acordului colectiv, respectiv ale contractului colectiv de muncă
 243. HCL nr. 240 din 05.11.2018 - privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019
 244. HCL nr. 241 din 05.11.2018 - privind reducerea de la plata impozitului aferent anului 2019 pentru locuinţa de domiciliu şi terenul aferent acesteia a unor persoane fizice
 245. HCL nr. 242 din 05.11.2018 - privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Centrul Diecezan „Caritas” Iași
 246. HCL nr. 243 din 05.11.2018 - privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Asociația Caritas Bacău
 247. HCL nr. 244 din 05.11.2018 - privind mandatarea primarului municipiului Roman şi a directorului D.A.P.I.P. pentru a negocia şi semna contractul colectiv de muncă al personalului contractual din partea angajatorului, precum şi actele adiţionale ale contractului colectiv de muncă
 248. HCL nr. 245 din 05.11.2018 - privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman
 249. HCL nr. 246 din 05.11.2018 - privind exprimarea acordului de reabilitare, în sarcina S.C. ROCNA S.R.L., a drumurilor de exploatare aparţinând domeniului public al municipiului Roman, ce va fi utilizat de societate în procesul de transport a agregatelor minerale
 250. HCL nr. 247 din 05.11.2018 - privind modificarea H.C.L. nr. 83/13.04.2017 privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a unui teren
 251. HCL nr. 248 din 05.11.2018 - privind aprobarea concesionării şi închirierii unor terenuri
 252. HCL nr. 249 din 05.11.2018 - privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei de investiții și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local precum și a listei de investiții de la Spitalul Municipal de Urgență Roman, pe anul 2018
 253. HCL nr. 250 din 05.11.2018 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Roman şi al serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică
 254. HCL nr. 251 din 05.11.2018 - privind modificarea H.C.L. nr. 267/21.12.2017 privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii şi de personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman
 255. HCL nr. 252 din 05.11.2018 - privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Fundația Umanitară„Pacea”