Hotărâri ale Consiliului Local - 2018

 

 1. HCL nr. 01 din 19.01.2018 - privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Roman pentru anul școlar 2018-2019
 2. HCL nr. 02 din 31.01.2018 - privind aprobarea Planului anual de acţiuni pentru repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social
 3. HCL nr. 03 din 31.01.2018 - privind alocarea unei sume din bugetul local
 4. HCL nr. 04 din 31.01.2018 - privind aprobarea Colegiului Director al Direcției de Asistență Socială Roman
 5. HCL nr. 05 din 31.01.2018 - privind aprobarea îndreptării unei erori materiale
 6. HCL nr. 06 din 31.01.2018 - privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman
 7. HCL nr. 07 din 31.01.2018 - privind aprobarea concesionării unor terenuri
 8. HCL nr. 08 din 31.01.2018 - privind aprobarea vânzării unei locuințe și mandatarea S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare
 9. HCL nr. 09 din 31.01.2018 - privind mandatarea reprezentării Municipiului Roman
 10. HCL nr. 10 din 31.01.2018 - privind aprobarea Planului de analiză si acoperire a riscurilor teritoriale din Municipiul Roman
 11. HCL nr. 11 din 31.01.2018 - privind aprobarea cofinanţării pentru sumele propuse a fi alocate din Bugetul Ministerului Sănătăţii pentru S.M.U. Roman în anul 2018
 12. HCL nr. 12 din 31.01.2018 - privind alocarea unei sume din bugetul local (navetă medici)
 13. HCL nr. 13 din 31.01.2018 - privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț
 14. HCL nr. 14 din 31.01.2018 - privind aprobarea indicilor de generare a deşeurilor municipale şi asimilabile, pe tipuri de activitate, pentru persoanele juridice din municipiul Roman
 15. HCL nr. 15 din 31.01.2018 - privind respingerea unei plângeri prealabile
 16. HCL nr. 16 din 31.01.2018 - privind revocarea unei hotărâri
 17. HCL nr. 17 din 31.01.2018 - privind gestiunea „Serviciului de iluminat public în Municipiul Roman”
 18. HCL nr. 18 din 31.01.2018 - privind completarea H.C.L. nr. 190/2008 privind delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului public de administrare a cimitirelor umane şi a spaţiului locativ de pe raza municipiului Roman, către S.C.„ MUNICIPAL LOCATO SERV “ S.A. în calitate de operator
 19. HCL nr. 19 din 31.01.2018 - privind modificarea H.C.L. nr. 55/2009 privind acordarea de gratuităţi pe mijloacele de transport urban de călători unor categorii sociale
 20. Informare din 31.01.2018 - privind activitatea Comisiei pentru probleme de apărare în anul 2017
 21. HCL nr. 20 din 16.02.2018 - privind aprobarea Regulamentului de acordare a tichetelor sociale, în vederea achiziţionării de alimente de bază şi medicamente
 22. HCL nr. 21 din 16.02.2018 - privind aprobarea Acordului de Parteneriat cu Fundaţia TERRA MILENIUL III
 23. HCL nr. 22 din 16.02.2018 - privind mandatarea reprezentării Municipiului Roman
 24. HCL nr. 23 din 16.02.2018 - privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman
 25. HCL nr. 24 din 16.02.2018 - privind aprobarea nivelului costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuției lunare de intreținere datorată de persoanele vârstnice îngrijite în Centrul Rezidenţial pentru persoane vârstnice Casa Bunicilor din cadrul Direcției de Asistență Socială Roman pentru anul 2018
 26. HCL nr. 25 din 16.02.2018 - privind completarea H.C.L. nr. 81/14.04.2009
 27. HCL nr. 26 din 16.02.2018 - privind modificarea H.C.L. nr. 19/2018
 28. HCL nr. 27 din 16.02.2018 - privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, de la bugetul local al Municipiului Roman pe anul 2018 pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza Legii nr. 350/2005
 29. HCL nr. 28 din 16.02.2018 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism
 30. HCL nr. 29 din 16.02.2018 - privind aprobarea Acordului de colaborare dintre Municipiul Roman şi Club Sportiv Municipal Roman pentru realizarea Târgului de Mărţişor
 31. HCL nr. 30 din 16.02.2018 - privind utilizarea excedentului pe anul 2017 în bugetul local pe anul 2018
 32. HCL nr. 31 din 16.02.2018 - privind aprobarea bugetului consolidat al municipiului Roman pe anul 2018 şi a listelor de investiţii finanțate din bugetul local, bugetul instituţiilor și activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii
 33. HCL nr. 32 din 16.02.2018 - privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”
 34. HCL nr. 33 din 26.02.2018 - de aprobare a documentației tehnicoeconomice (FAZA DALI) și a indicatorilor tehnicoeconomici, a proiectului și a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului: "Creșterea eficienței energetice în sectorul locuințelor din municipiul Roman"
 35. HCL nr. 34 din 28.02.2018 - privind instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Roman
 36. HCL nr. 35 din 28.02.2018 - privind aprobarea alipirii unor terenuri
 37. HCL nr. 36 din 28.02.2018 - privind modificarea H.C.L. nr. 268/2017 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică
 38. HCL nr. 37 din 28.02.2018 - privind modificarea H.C.L. nr. 267/2017 privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii şi de personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman
 39. HCL nr. 38 din 28.02.2018 - privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 40. HCL nr. 39 din 28.02.2018 - privind modificarea H.C.L. nr. 253/2016 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi funcţionare a Direcţiei Administraţia Pieţelor Bazar, Obor
 41. HCL nr. 40 din 28.02.2018 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate şi al serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică
 42. HCL nr. 41 din 28.02.2018 - privind rectificarea bugetului local consolidat pe anul 2018
 43. HCL nr. 42 din 28.02.2018 - privind aprobarea Contractului de dare în administrare a Serviciului de Iluminat Public în municipiul Roman
 44. HCL nr. 43 din 12.03.2018 - privind privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 45. HCL nr. 44 din 12.03.2018 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și functionare și a Planului anual de acţiune privind serviciile sociale al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman
 46. HCL nr. 45 din 12.03.2018 - privind aprobarea funcțiilor publice, a organigramei și statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman
 47. HCL nr. 46 din 12.03.2018 - privind modificarea H.C.L. nr. 20/2018
 48. HCL nr. 47 din 12.03.2018 - privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman
 49. HCL nr. 48 din 12.03.2018 - privind rectificarea bugetului local consolidat pe anul 2018
 50. HCL nr. 49 din 20.03.2018 - privind aprobarea Acordului de colaborare dintre Municipiul Roman şi Club Sportiv Municipal Roman pentru realizarea Târgului de Paște
 51. HCL nr. 50 din 20.03.2018 - privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 52. HCL nr. 51 din 20.03.2018 - privind rectificarea bugetului local consolidat al municipiului Roman pe anul 2018
 53. HCL nr. 52 din 20.03.2018 - privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a Municipiului Roman în proprietatea publică a Județului Neamț
 54. HCL nr. 53 din 29.03.2018 - privind modificarea H.C.L. nr. 268/2017 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică
 55. HCL nr. 54 din 29.03.2018 - privind modificarea H.C.L. nr. 129/2017
 56. HCL nr. 55 din 29.03.2018 - privind aprobarea dezmembrării unui teren
 57. HCL nr. 56 din 29.03.2018 - privind aprobarea tarifelor pentru gestionarea câinilor comunitari
 58. HCL nr. 57 din 29.03.2018 - privind aprobarea cererilor şi repartizarea terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
 59. HCL nr. 58 din 29.03.2018 - privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman
 60. HCL nr. 59 din 29.03.2018 - privind modificarea anexei nr. 2 din H.C.L. nr. 30/2014 privind aprobarea/modificarea unor contracte
 61. HCL nr. 60 din 29.03.2018 - privind aprobarea concesionării și închirierii unor terenuri
 62. HCL nr. 61 din 29.03.2018 - privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului public si privat al Municipiului Roman pe anul 2017
 63. HCL nr. 62 din 29.03.2018 - privind aprobarea contului anual de execuție bugetară pe anul 2017
 64. HCL nr. 63 din 29.03.2018 - privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 65. HCL nr. 64 din 29.03.2018 - privind aprobarea Regulamentului de organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice cu strigare pentru închirierea unor spaţii proprietate publică aflate în administrarea Club Sportiv Municipal Roman
 66. HCL nr. 65 din 29.03.2018 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
 67. HCL nr. 66 din 29.03.2018 - privind aprobarea listei finale de priorităţi A.N.L. pentru anul 2018, în vederea repartizării locuinţelor construite în Roman de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani
 68. HCL nr. 67 din 29.03.2018 - privind modificarea H.C.L. nr. 52/2018, privind transmiterea unui imobil din proprietatea publica a Municipiului Roman în proprietatea publică a Județului Neamț
 69. HCL nr. 68 din 29.03.2018 - privind aprobarea încheierii unui acord de colaborare
 70. HCL nr. 69 din 29.03.2018 - privind aprobarea Regulamentului privind desfăsurarea activităților în Sala de Festivități a Primariei Municipiului Roman
 71. HCL nr. 70 din 29.03.2018 - privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare trotuare în municipiul Roman”, jud. Neamț
 72. HCL nr. 71 din 29.03.2018 - privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții: "Creșterea eficienței energetice a clădirii centrului multicultural «UNIREA» al Municipiului Roman", jud. Neamț
 73. HCL nr. 72 din 29.03.2018 - privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții: "Creșterea eficienței energetice a clădirii publice din Municipiul Roman, Strada Smirodava, nr. 28", jud. Neamț
 74. HCL nr. 73 din 29.03.2018 - privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții: „Modernizare străzi în cartierul Petru Rareș, Municipiul Roman”, Jud. Neamț
 75. HCL nr. 74 din 29.03.2018 - privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții: „Modernizare străzi cartier Nicolae Bălcescu, Municipiul Roman”, Jud. Neamț
 76. HCL nr. 75 din 29.03.2018 - privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare Grădinița nr. 2 cu program normal, Municipiul Roman”, Jud. Neamț
 77. HCL nr. 76 din 29.03.2018 - privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții: : „Reabilitare Grădinița nr. 2 cu program prelungit "MUGURI DE LUMINA", Municipiul Roman”, Jud. Neamț
 78. HCL nr. 77 din 29.03.2018 - privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții: „Rest de executat modernizare Pietonal Ștefan cel Mare, Municipiul Roman”, Jud. Neamț
 79. HCL nr. 78 din 29.03.2018 - privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare si dotare scoala gimnazială "VASILE ALECSANDRI" - Corp B, Municipiul Roman”, Jud. Neamț
 80. HCL nr. 79 din 29.03.2018 - privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare Clădire str. Veronica Micle nr. 21 – Centru cultural comunitar, Municipiul Roman”, Jud. Neamț
 81. HCL nr. 80 din 29.03.2018 - privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții: „Dezvoltare parcări de reședință, Municipiul Roman”, Jud. Neamț
 82. HCL nr. 81 din 29.03.2018 - privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare peisagistică zona b-dul Republicii, Municipiul Roman”, Jud. Neamț
 83. HCL nr. 82 din 29.03.2018 - privind aprobarea prelungirii unui drept de administrare
 84. HCL nr. 83 din 29.03.2018 - privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții: „Extindere rețea gaze naturale, Municipiul Roman”, Jud. Neamț
 85. HCL nr. 84 din 29.03.2018 - privind actualizarea listei cu obiectivele de investiţii ce se vor finanţa din împrumut
 86. HCL nr. 85 din 29.03.2018 - privind modificarea tarifelor pentru salubrizare stradală în municipiul Roman
 87. HCL nr. 86 din 11.04.2018 - privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 48.300.000 lei pentru realizarea unor investiții publice de interes local, aprobate prin H.C.L. nr. 84 din 29.03.2018