Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Roman - 2013

 

1. HCL nr. 1 din 09.01.2013 privind modificarea H.C.L. nr. 137 din 27.11.2012 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013

        Anexa nr. 1

 

2. HCL nr. 2 din 09.01.2013 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pentru exercițiul bugetar 2012

 

3. HCL nr. 3 din 28.02.2013 privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier

 

4. HCL nr. 4 din 28.02.2013 privind validarea unui mandat de consilier

 

5. HCL nr. 5 din 28.02.2013 privind aprobarea menținerii unei taxe de concesiune

 

6. HCL nr. 6 din 28.02.2013 privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică pentru anul 2013

        Anexa

 

7. HCL nr. 7 din 28.02.2013 privind aprobarea Planului anual de acțiuni pentru repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social

        Anexa

 

8. HCL nr. 8 din 28.02.2013 privind încetarea prin acordul părților a unui Protocol și darea în administrare a unor utilaje către S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman

 

9. HCL nr. 9 din 28.02.2013 la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 9/2012 privind aprobarea funcțiilor publice, a organigramei, statelor de funcții pentru aparatul de specialitate și serviciile publice subordonate

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4    Anexa nr. 5    Anexa nr. 6

 

10. HCL nr. 10 din 28.02.2013 privind aprobarea organigramei, situației posturilor și statelor de funcții și personal ale Spitalului Municipal de Urgență Roman

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4

 

11. HCL nr. 11 din 28.02.2013 privind îndreptarea unei erori materiale din H.C.L. nr. 75 din 04.07.2012 privind aprobarea extinderii Contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare - componenta: „Depozitarea controlată a deșeurilor municipale”

 

12. HCL nr. 12 din 28.02.2013 privind reactualizarea documentației tehnico-economice „Modernizare Pietonal Ștefan cel Mare - tronson II și Circulație Parter II”

 

13. HCL nr. 13 din 28.02.2013 privind alocarea unor fonduri de la bugetul local

 

14. HCL nr. 14 din 28.02.2013 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

 

15. HCL nr. 15 din 28.02.2013 privind aprobarea vânzării unor terenuri

        Anexa

 

16. HCL nr. 16 din 28.02.2013 privind aprobarea vânzării unui imobil

 

17. HCL nr. 17 din 28.02.2013 privind aprobarea concesionării unor terenuri pentru construcții

        Anexa

 

18. HCL nr. 18 din 28.02.2013 privind aprobarea dezmembrării unor terenuri

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3

 

19. HCL nr. 19 din 28.02.2013 privind aprobarea preluării unui imobil

 

20. HCL nr. 20 din 28.02.2013 privind aprobarea unei documentații de urbanism

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3

 

21. HCL nr. 21 din 28.02.2013 privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor și clădirilor proprietate privată a municipiului Roman

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2

 

22. HCL nr. 22 din 28.02.2013 privind aprobarea listei de priorități cuprinzând solicitanții îndreptățiți să beneficieze de o locuință socială în blocul nr. 11 din Aleea Revoluției

        Anexa

 

23. HCL nr. 23 din 28.02.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante din Spitalul Municipal de Urgență Roman

        Anexa

 

24. HCL nr. 24 din 28.02.2013 privind aprobarea cuantumului chiriei pentru spațiile disponibile din incinta unităților de învățământ

 

25. HCL nr. 25 din 28.02.2013 privind aprobarea prețului energiei termice furnizate de S.C. Georgala F. Rom S.R.L. Roman, la unitățile școlare din municipiul Roman

 

26. HCL nr. 26 din 28.02.2013 privind aprobarea redevenței și a tarifelor pentru depozitare deșeuri menajere în municipiul Roman

 

27. HCL nr. 27 din 28.02.2013 privind aprobarea tarifelor pentru concesionări și servicii funerare practicate în Cimitirul Eternitatea

        Anexa

 

28. HCL nr. 28 din 28.02.2013 privind aprobarea tarifelor pentru gestionarea câinilor comunitari

        Anexa

 

29. HCL nr. 29 din 28.02.2013 privind modificarea H.C.L. nr. 106 din 27.09.2012 privind constituirea și funcționarea Grupului de lucru zonal (G.L.L.) Roman pentru asigurarea implementării Strategiei Guvernului de incluziune a cetățenilor aparținând minorității rome din Municipiul Roman

        Anexa

 

30. HCL nr. 30 din 28.02.2013 privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale privind stimularea atragerii de investiții și susținerea dezvoltării economice durabile în municipiul Roman pentru persoane juridice (schemă locală de ajutor de stat)

        Anexa

 

31. HCL nr. 31 din 28.02.2013 privind aprobarea încheierii unui contract de superficie

 

32. HCL nr. 32 din 28.02.2013 privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 67/26.06.2012 privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 67/26.06.2012 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

 

33. HCL nr. 33 din 28.02.2013 privind aprobarea actualizării Studiului de Fezabilitate al proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Neamț”, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului pentru municipiul Roman, a valorii totale a investiției aferente municipiului Roman, precum și aprobarea participării municipiului Roman la co-finanțarea proiectului

        Anexa

 

34. HCL nr. 34 din 28.03.2013 privind constatatea încetării de drept a unui mandat de consilier

 

35. HCL nr. 35 din 28.03.2013 privind validarea unui mandat de consilier

        Jurământ

 

36. HCL nr. 36 din 28.03.2013 privind aprobarea actualizării Studiului de Fezabilitate al proiectului “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Neamt”, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului pentru Municipiul Roman, a valorii totale a investiției aferente Municipiului Roman, precum și aprobarea participării Municipiului Roman la co-finanțarea proiectului

        Anexa

 

37. HCL nr. 37 din 28.03.2013 privind aprobarea modificării anexei la H.C.L. nr. 78/2010 și aprobarea concesionării prin licitație publică a unor terenuri destinate construirii de locuințe

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2

 

38. HCL nr. 38 din 28.03.2013 privind aprobarea modificării parțiale a anexelor la H.C.L. nr. 38 și 49 din 2012 privind aprobarea cererilor și repartizarea terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală

        Anexa

 

39. HCL nr. 39 din 28.03.2013 privind aprobarea cererilor și repartizarea terenurilor  atribuite în baza Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală

        Anexa

 

40. HCL nr. 40 din 28.03.2013 privind aprobarea Regulamentului de acordare a tichetelor sociale în vederea achiziționării de alimente de bază și medicamente pentru familiile din care cel putin un membru este pensionar, persoanele singure pensionare și persoanele cu handicap din municipiul Roman

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 1.1    Anexa nr. 1.2    Anexa nr. 1.3

 

41. HCL nr. 41 din 08.04.2013 privind modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 125 din 18.09.2008 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ din Municipiul Roman

        Anexa

 

42. HCL nr. 42 din 08.04.2013 privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman

        Anexa

 

43. HCL nr. 43 din 08.04.2013 privind utilizarea excedentului anual al bugetului pe anul 2012

        Anexa

 

44. HCL nr. 44 din 08.04.2013 privind aprobarea bugetului consolidat pe anul 2013 a listelor de investiții din bugetul local, bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții și din bugetul centralizat al împrumutului intern

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4    Anexa nr. 5

        Anexa nr. 6    Anexa nr. 7    Anexa nr. 8    Anexa nr. 9

 

45. HCL nr. 45 din 08.04.2013 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

 

46. HCL nr. 46 din 08.04.2013 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Roman și Grupul de Inițiativă "Divano Romano"

        Anexa

 

47. HCL nr. 47 din 14.05.2013 privind completarea H.C.L. nr. 40 din 28.03.2013 privind aprobarea Regulamentului de acordare a tichetelor sociale în vederea achiziționării de alimente de bază și medicamente pentru familiile din care cel puțin un membru este pensionar, persoanele singure pensionare și persoanele cu handicap din municipiul Roman

 

48. HCL nr. 48 din 14.05.2013 pentru completarea H.C.L. nr. 44/08.04.2013 privind aprobarea bugetului consolidat pe anul 2013, a listelor de investiții din bugetul local, bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții și din bugetul centralizat al împrumutului intern

        Anexa

 

49. HCL nr. 49 din 14.05.2013 privind casarea unor autovehicule aparținând Municipiului Roman și achiziționarea unora noi prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național

        Anexa

 

50. HCL nr. 50 din 14.05.2013 privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al municipiului

        Anexa

 

51. HCL nr. 51 din 14.05.2013 privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman

        Anexa

 

52. HCL nr. 52 din 14.05.2013 privind aprobarea dezmembrării unor terenuri

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3

 

53. HCL nr. 53 din 14.05.2013 privind aprobarea efectuării unor schimburi de terenuri

 

54. HCL nr. 54 din 14.05.2013 privind aprobarea concesionării și închirierea unor terenuri pentru construcții

        Anexa

 

55. HCL nr. 55 din 14.05.2013 privind aprobarea prețului de concesionare a terenurilor de pe Artera Roman Vest

 

56. HCL nr. 56 din 14.05.2013 privind aprobarea „ANEXEI nr. 14 - Islazul comunal al municipiului Roman”

        Anexa

 

57. HCL nr. 57 din 14.05.2013 privind aprobarea vânzării unor terenuri

        Anexa

 

58. HCL nr. 58 din 14.05.2013 privind aprobarea vânzării unui imobil

 

59. HCL nr. 59 din 14.05.2013 privind modificarea și completarea actului constitutiv și statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Aqua Neamț”

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2

 

60. HCL nr. 60 din 14.05.2013 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

 

61. HCL nr. 61 din 14.05.2013 privind aprobarea contului anual de execuție bugetară pe anul 2012

        Anexa

 

62. HCL nr. 62 din 14.05.2013 privind acordarea unor titluri de „Cetățean de onoare” al municipiului Roman

 

63. HCL nr. 63 din 14.05.2013 privind modificarea H.C.L. nr. 137 din 27.11.2012 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013

 

64. HCL nr. 64 din 14.05.2013 privind aprobarea extinderii unei rețele de alimentare cu energie electrică

 

65. HCL nr. 65 din 03.06.2013 privind aprobarea proiectului "Sistem informatic integrat pentru gestionarea activității și serviciilor de administrație publică la nivelul regiunii est din județul Neamț" și a cheltuielilor legate de acesta

        Anexa

 

66. HCL nr. 66 din 06.06.2013 privind desemnarea agentului de inundații la nivelul unității administrativ-teritoriale

 

67. HCL nr. 67 din 06.06.2013 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor teritoriale din Municipiul Roman

 

68. HCL nr. 68 din 06.06.2013 privind aprobarea Planului local de măsuri pentru implementarea Strategiei Guvernului României de inclusiziune socială a cetățenilor români de etnie romă din Municipiul Roman

        Anexa

 

69. HCL nr. 69 din 06.06.2013 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către EON Moldova Distribuție S.A. a unot terenuri în scopul amplasării definitive a unor echipamente electrice

 

70. HCL nr. 70 din 06.06.2013 privind prelungirea unor contracte de închiriere și concesiune

 

71. HCL nr. 71 din 06.06.2013 privind rectificarea bugetului local pe anul 2013, modificarea listelor de investiții din bugetul local și a Listei de investiții din bugetul centralizat al instituțiilor finanțate integral sau parțial din fonduri proprii la Spitalul Municipal de Urgență Roman

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4

 

72. HCL nr. 72 din 06.06.2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman

        Anexa

 

73. HCL nr. 73 din 06.06.2013 privind aprobarea efectuării unot cheltuieli din bugetul local

 

74. HCL nr. 74 din 06.06.2013 privind acordarea unui mandat special pentru aprobarea Regulamentului Serviciului public de salubrizare al Asociație de dezvoltare intercomunitar㠔ECONEAMȚ”

 

75. HCL nr. 75 din 06.06.2013 privind aprobarea concesionării unor terenuri pentru construcții

        Anexa

 

76. HCL nr. 76 din 06.06.2013 privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman

        Anexa

 

77. HCL nr. 77 din 06.06.2013 la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 9/2012 privind aprobarea funcțiilor publice, a organigramei, statelor de funcții pentru aparatul de specialitate și serviciile publice subordonate

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4

 

78. HCL nr. 78 din 19.07.2013 privind modificarea bugetului local pe anul 2013 și a listelor de investiții din bugetul local

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2

 

79. HCL nr. 79 din 19.07.2013 privind aprobarea funcțiilor publice, a organigramei, statului de funcții și a numărului de posturi pentru aparatul de specialitate și seviciile publice subordonate în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 77/26.06.2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4    Anexa nr. 5    Anexa nr. 6    Anexa nr. 7

        Anexa nr. 8    Anexa nr. 9    Anexa nr. 10  Anexa nr. 11  Anexa nr. 12  Anexa nr. 13

 

80. HCL nr. 80 din 19.07.2013 privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local

 

81. HCL nr. 81 din 19.07.2013 privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor și clădirilor proprietate privată a municipiului Roman

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2

 

82. HCL nr. 82 din 19.07.2013 privind aprobarea dezmembrării și alipirii unor terenuri

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2

 

83. HCL nr. 83 din 19.07.2013 privind aprobarea concesionării unor terenuri pentru construcții

        Anexa

 

84. HCL nr. 84 din 19.07.2013 privind îndreptarea unor erori materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 17 și 21 din 28.02.2013

 

85. HCL nr. 85 din 19.07.2013 privind aprobarea idnetificării, inventarierii și închirierii terenurilor deținute fără titlu

 

86. HCL nr. 86 din 19.07.2013 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Roman în domeniul privat al acestuia, precum și scoaterea din funcțiune și casarea bunurilor de retur din Stația de epurare Roman

        Anexa

 

87. HCL nr. 87 din 19.07.2013 privind aprobarea unei documentații de urbanism

 

88. HCL nr. 88 din 19.07.2013 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Fundația Umanitară "Pacea"

 

89. HCL nr. 89 din 19.07.2013 privind aprobarea trecerii unui imobil în administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman

 

90. HCL nr. 90 din 19.07.2013 privind mandaterea S.C. Municipal Locato Serv S.A. în vederea renegocierii unor clauze contractuale

 

91. HCL nr. 91 din 19.07.2013 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Asociația Creștină de Caritate, Misiune și Ajutor Olanda-România "Betania"

        Anexa

 

92. HCL nr. 92 din 06.08.2013 privind aprobarea facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale ce se acordă în anul 2013, S.C. PIETA IMOBILIARE S.R.L. Roman, în conformitate cu prevederile schemei de minimis privind stimularea atragerii de investiții și susținerea dezvoltării economice durabile în municipiul Roman, aprobată prin H.C.L. nr. 30 din 28.02.2013

 

93. HCL nr. 93 din 06.08.2013 privind numirea reprezentanților Municipiului Roman în Adunările Generale ale Asociațiilor în care unitatea administrativ teritorială este parte

 

94. HCL nr. 94 din 06.08.2013 privind casarea unui autovehicul aparținând Municipiului Roman și achiziționarea unuia nou prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național

        Anexa

 

95. HCL nr. 95 din 06.08.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Locale de Evidență a Persoanelor a municipiului Roman

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 1 ROF    Anexa nr. 2 ROF

 

96. HCL nr. 96 din 06.08.2013 privind numirea în funcția publică de conducere de director executiv II al Direcției Locale de Evidență a Persoanelor Roman

 

97. HCL nr. 97 din 06.08.2013 privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri

 

98. HCL nr. 98 din 06.08.2013 privind aprobarea completării H.C.L. nr. 78/19.07.2013 privind modificarea bugetului local pe anul 2013 și a listelor de investiții din bugetul local

 

99. HCL nr. 99 din 06.08.2013 privind redistribuirea unor sume între obiectivele de investiții ce se finanțează din împrumutul contractat conform H.C.L. nr. 1 din 09.01.2012

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2

 

100. HCL nr. 100 din 06.08.2013 privind rectificarea bugetului local pe anul 2013 și a listelor de investiții din bugetul local

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2

 

101. HCL nr. 101 din 20.09.2013 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Roman în domeniul privat al acestuia, precum şi scoaterea din funcţiune şi casarea bunurilor de retur din Staţia de epurare Roman

        Anexa   

 

102. HCL nr. 102 din 20.09.2013 privind rectificarea bugetului consolidat pe anul 2013 şi a listelor de investiţii din buget

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4    Anexa nr. 5    Anexa nr. 6    Anexa nr. 7    Anexa nr. 8   

       

103. HCL nr. 103 din 20.09.2013 la proiectul de hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 79/2012 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2   

 

104. HCL nr. 104 din 20.09.2013 privind aprobarea listei finale de priorităţi A.N.L. pentru anul 2013, în vederea repartizării locuinţelor construite în Roman de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârsta de până la 35 de ani

        Anexa   

 

105. HCL nr. 105 din 20.09.2013 privind aprobarea înfiinţării unei autogari

       

106. HCL nr. 106 din 20.09.2013 privind aprobarea concesionării unor terenuri pentru construcţii

        Anexa   

 

107. HCL nr. 107 din 20.09.2013 privind aprobarea dezmembrării unor terenuri

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3   

 

108. HCL nr. 108 din 20.09.2013 privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri

        Anexa   

 

109. HCL nr. 109 din 20.09.2013 privind rectificarea unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 128 și 131 din 31.10.2012

       

110. HCL nr. 110 din 20.09.2013 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman

        Anexa   

 

111. HCL nr. 111 din 20.09.2013 privind modificarea componentei unor comisii

       

112. HCL nr. 112 din 20.09.2013 privind aprobarea preluării în administrare a punţii pietonale Cotu Vames

       

113. HCL nr. 113 din 20.09.2013 privind modificarea H.C.L. nr. 91/06.07.2011 pentru aprobarea depunerii proiectului „Servicii moderne pentru medici şi pacienţi” şi a cheltuielilor legate de proiect

       

114. HCL nr. 114 din 20.09.2013 privind redistribuirea unor sume între obiectivele de investiţii ce se finanţează din împrumutul contractat conform H.C.L. nr. 1 din 09.01.2012

        Anexa   

 

115. HCL nr. 115 din 20.09.2013 privind aprobarea încheierii unui contract de superficie

       

116. HCL nr. 116 din 20.09.2013 privind modificarea H.C.L. nr. 31/2013 privind aprobarea încheierii unui contract de superficie

       

117. HCL nr. 117 din 20.09.2013 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

       

118. HCL nr. 118 din 20.09.2013 privind darea în folosinţă gratuită Inspectoratului de Poliţie Judeţean Neamţ a unui imobil

        Anexa   

 

119. HCL nr. 119 din 20.09.2013 privind modificarea H.C.L. nr. 77 din 30.06.2011 privind aprobarea sustenabilităţii financiare pentru proiectul „Școală după şcoal㠖 primul pas spre succesul şcolar şi profesional”

       

120. HCL nr. 120 din 20.09.2013 privind completarea H.C.L. nr. 58 din 14.05.2013

       

121. HCL nr. 121 din 20.09.2013 privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitar㠔AQUA NEAMȚ”

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2   

 

122. HCL nr. 122 din 20.09.2013 privind înscrierea municipiului Roman în campania promovată de Organizaţia Naţiunilor Unite, prin Secretariatul Strategiei Internaţionale pentru Reducerea Dezastrelor :Să facem oraşele rezistente: Oraşul meu se pregăteşte!

       

123. HCL nr. 123 din 11.10.2013 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Roman și al serviciilor publice de interes local subordonate pentru anul 2014

        Anexa   

 

124. HCL nr. 124 din 11.10.2013 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate și serviciilor publice de interes local

        Anexa   

 

125. HCL nr. 125 din 11.10.2013 la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 79/2013 privind aprobarea funcțiilor publice, a organigramei, statelor de funcții pentru aparatul de specialitate și serviciile publice subordonate

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2   

 

126. HCL nr. 126 din 11.10.2013 privind modificarea H.C.L. nr. 10 din 28.02.2013 privind aprobarea organigramei,situația posturilor și statelor de funcții și personal ale Spitalului Municipal de Urgență Roman

        Anexa   

 

127. HCL nr. 127 din 11.10.2013 privind darea în administrarea Consiliului Județean Neamț a terenului pe care se află situat depozitul neconform de deșeuri Roman în vederea închiderii acestuia, aferent proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț”

        Anexa   

 

128. HCL nr. 128 din 11.10.2013 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

       

129. HCL nr. 129 din 11.10.2013 privind rectificarea bugetului pentru Spitalul Municipal de Urgență Roman

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2   

 

130. HCL nr. 130 din 11.10.2013 privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 57 din 14.05.2013

       

131. HCL nr. 131 din 11.10.2013 privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman

        Anexa   

 

132. HCL nr. 132 din 21.10.2013 privind rectificarea bugetului local pe anul 2013 secţiunea de funcţionare, modificarea bugetului local, modificarea bugetului împrumutului, modificarea listelor de investiţii din bugetul local şi din bugetul împrumutului

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4   

 

133. HCL nr. 133 din 21.10.2013 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi indicatorilor tehnico - economici pentru "Reabilitarea corp B Colegiul Naţional Roman Vodă"

       

134. HCL nr. 134 din 31.10.2013 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localităţilor din Judeţul Neamţ

        Anexa   

 

135. HCL nr. 135 din 31.10.2013 la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 79/2013 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2   

 

136. HCL nr. 136 din 31.10.2013 privind aprobarea "Regulamentului referitor la condiţiile in care se realizează accesul pe proprietatea publica sau privata a Municipiului Roman in vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajata a elementelor de infrastructura, precum si masurile privind construirea de retele de comunicaţii electronice "

        Anexa   

 

137. HCL nr. 137 din 31.10.2013 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor şi apartamentelor proprietate privată a municipiului Roman

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2   

 

138. HCL nr. 138 din 31.10.2013 privind modificarea bugetului local consolidat pe anul 2013 şi modificarea listelor de investiţii din bugetul local

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3   

 

139. HCL nr. 139 din 31.10.2013 privind aprobarea vânzării unor terenuri

        Anexa   

 

140. HCL nr. 140 din 31.10.2013 privind aprobarea concesionării unor terenuri pentru construcţii

        Anexa   

 

141. HCL nr. 141 din 31.10.2013 privind aprobarea înţelegerii de cooperare între municipiul Roman, Judeţul Neamţ din România şi oraşul Sunchang-gun din Republica Coreea

        Anexa   

 

142. HCL nr. 142 din 05.11.2013 privind rectificarea bugetului local pe anul 2013 - secţiunea de dezvoltare şi a listei de investiţii din bugetul local

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2   

 

143. HCL nr. 143 din 22.11.2013 privind modificarea și completarea actului constitutiv și statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠔AQUA NEAMȚ”

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2   

 

144. HCL nr. 144 din 22.11.2013 privind rectificarea bugetului local consolidat pe anul 2013

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2   

 

145. HCL nr. 145 din 22.11.2013 privind participarea Municipiului Roman ca membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2   

 

146. HCL nr. 146 din 29.11.2013 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Comisiile de Evaluare şi Asigurare a Calităţii ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman

        Anexa   

 

147. HCL nr. 147 din 29.101.2013 la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 79/2013 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4   

 

148. HCL nr. 148 din 29.11.2013 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman

        Anexa   

 

149. HCL nr. 149 din 29.11.2013 privind aprobarea vânzării unor terenuri

        Anexa   

 

150. HCL nr. 150 din 29.11.2013 privind aprobarea unei documentaţii de urbanism

 

151. HCL nr. 151 din 29.11.2013 privind aprobarea concesionării unor terenuri pentru construcţii

        Anexa   

 

152. HCL nr. 152 din 29.101.2013 privind aprobarea dezmembrării şi alipirii unor terenuri

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4    Anexa nr. 5    Anexa nr. 6   

 

153. HCL nr. 153 din 29.11.2013 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

 

154. HCL nr. 154 din 29.101.2013 privind rectificarea bugetului local consolidat pe anul 2013, a listelor de investiţii din bugetul local, a listei de dotări a Spitalului Municipial de Urgenţă şi a listei de investiţii din bugetul împrumutului

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4    Anexa nr. 5   

 

155. HCL nr. 155 din 29.11.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4    Anexa nr. 5   

 

156. HCL nr. 156 din 29.11.2013 privind reducerea de la plata impozitului aferent anului 2014 pentru locuinţa de domiciliu şi terenul aferent acesteia a unor persoane fizice

 

157. HCL nr. 157 din 29.11.2013 privind anularea creanelor fiscale restante aflate în sold la 31.12.2013, mai mici de 40 lei

 

158. HCL nr. 158 din 29.11.2013 privind aprobarea Studiului de Soluţie: "Alimentarea cu energie electrică Obiective industriale în Aleea Industriilor"

 

159. HCL nr. 159 din 29.11.2013 privind schimbarea destinaţiei unui imobil

 

160. HCL nr. 160 din 09.12.2013 privind rectificarea bugetului local consolidat pe anul 2013 – secţiunea de funcţionare

        Anexa   

 

161. HCL nr. 161 din 18.12.2013 privind îndreptare unor erori materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 148 şi 151 din 29.11.2013

 

162. HCL nr. 162 din 18.12.2013 privind modificarea H.C.L. nr. 12/2008 pentru aprobarea Regulamentului de transport în regim taxi

 

163. HCL nr. 163 din 18.12.2013 privind modificarea H.C.L. nr. 155/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru pentru atribuirea în gestiune delegată a Serviciului de transport în regim taxi şi de închiriere

 

164. HCL nr. 164 din 18.12.2013 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ din municipiul Roman pentru anul şcolar 2014-2015

        Anexa   

 

165. HCL nr. 165 din 18.12.2013 la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 79/2013 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3   

 

166. HCL nr. 166 din 18.12.2013 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului

        Anexa   

 

167. HCL nr. 167 din 18.12.2013 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman

        Anexa   

 

168. HCL nr. 168 din 18.12.2013 privind aprobarea unei documentaţii de urbanism

 

169. HCL nr. 169 din 18.12.2013 privind aprobarea concesionării unor terenuri pentru construcţii

        Anexa   

 

170. HCL nr. 170 din 18.12.2013 privind modificarea H.C.L. nr. 10 din 28.02.2013 privind aprobarea organigramei, situatia posturilor şi statelor de funcţii şi personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman

        Anexa   

 

171. HCL nr. 171 din 18.12.2013 privind aprobarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism

 

172. HCL nr. 172 din 18.12.2013 privind completarea H.C.L. nr. 97 din 06.08.2013 privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri

 

173. HCL nr. 173 din 18.12.2013 privind aprobarea taxei de utilizare a canalizaţiei subterane

 

174. HCL nr. 174 din 18.12.2013 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

 

175. HCL nr. 175 din 18.12.2013 privind rectificarea bugetului local consolidat pe anul 2013 şi a listelor de investiţii finanţate din buget local şi din bugetul creditelor interne

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4   

 

176. HCL nr. 176 din 18.12.2013 privind numirea unei Comisii pentru întocmirea Regulamentului Local de facturare şi contorizare individuală a consumului de apă

 

177. HCL nr. 177 din 18.12.2013 privind aprobarea înfiinţării unei autogări