Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Roman - 2011

 

        1. HCL 1 din 13.01.2011

            Privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman

                Anexa

 

        2. HCL 2 din 13.01.2011

            Privind aprobarea preluării unor suprafețe de teren

 

        3. HCL 3 din 13.01.2011

            Privind aprobarea închirierii terenurilor agricole

                Anexa nr. 1    Anexa nr. 2

 

        4. HCL 4 din 13.01.2011

            Privind aprobarea închirierii unor terenuri pentru amplasarea de chioșcuri presă-carte

                Anexa                Model chioșc închiriere

 

        5. HCL 5 din 13.01.2011

            Privind modificarea H.C.L. nr. 82 din 16.07.2010 privind aprobarea dării în administrare a unor autovehicule

 

        6. HCL 6 din 13.01.2011

            Privind aprobarea Înțelegerii de cooperare între municipiul Roman, județul Neamț din România și orașul Grugliasco din Republica Italiană

                Anexa

 

        7. HCL 7 din 13.01.2011

            Privind modificarea H.C.L. nr. 140 din 18.10.2010 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2011

                Anexa

 

        8. HCL 8 din 13.01.2011

            Privind aprobarea Planurilor de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Roman și al serviciilor publice de interes local subordonate pentru anul 2011

                Anexa

 

        9. HCL 9 din 13.01.2011

            Privind modificarea H.C.L. nr. 89/2010 privind aprobarea funcțiilor publice, a organigramei, statelor de funcții pentru aparatul de specialitate și serviciile publice de interes local subordonate

                Anexa

 

        10. HCL 10 din 13.01.2011

            Privind Regulamentul de organizare și funcționare al Poliției Locale Roman

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 1_1    Anexa nr. 1_2     Anexa nr. 1_3    Anexa nr. 1_4

 

        11. HCL 11 din 13.01.2011

            Privind acordul cu privire la participarea municipiului Roman și aplicarea la "Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - beneficiari unități administrativ - teritoriale, instituții publice și unități de cult"

 

        12. HCL 12 din 13.01.2011

            Privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții "Noi capacități de producere a energiei termice prin valorificarea resurselor de energii regenerabile pentru unități de învățământ în municipiul Roman"

 

        13. HCL 13 din 13.01.2011

            Privind aprobarea Planului anual de acțiuni pentru repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social

                Anexa

 

        14. HCL 14 din 13.01.2011

            Privind aprobarea documentației pentru închirierea spațiilor aflate în administrarea Direcției Administrația Piețelor, Bazar, Obor

                Anexa nr. 1        Anexa nr. 2       Anexa nr. 3        Anexa nr. 4

 

        15. HCL 15 din 25.01.2011

            Privind aprobarea raportului procedurii și a contractului de concesionare a serviciului public de salubritate componenta "Depozitarea controlată a deșeurilor municipale"

                Anexa nr. 1        Anexa nr. 2

 

        16. HCL 16 din 25.01.2011

            Privind încetarea dreptului de administrare al S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman asupra depozitului de deșeuri al Municipiului Roman

 

        17. HCL 17 din 25.01.2011

            Privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman

                Anexa

 

        18. HCL 18 din 25.01.2011

            Privind aprobarea Studiilor de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investiții

 

        19. HCL 19 din 09.02.2011

             Privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman

                Anexa

 

        20. HCL 20 din 09.02.2011

             Privind aprobarea concesionării unor terenuri pentru construcții

                Anexa

 

        21. HCL 21 din 09.02.2011

             Privind aprobarea închirierii unor terenuri pentru construcții

                Anexa

 

        22. HCL 22 din 09.02.2011

             Privind aprobarea vânzării unor terenuri

                Anexa

 

        23. HCL 23 din 09.02.2011

             Privind numirea Comisiei de licitații pentru concesionarea de terenuri destinate construcțiilor

 

        24. HCL 24 din 09.02.2011

             Privind aprobarea bugetului activității generale pe anul 2011 al S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman

                Anexa

 

         Raport de activitate pe anul 2010 al S.C. Municipal Locato Serv S.A.

 

         Informare privind activitatea Zonei Operaționale Est a Companiei Județene APA SERV S.A. în anul 2010

 

        25. HCL 25 din 14.02.2011

            Privind utilizarea fondului de rulment pe anul 2010

 

        26. HCL 26 din 14.02.2011

            Privind aprobarea bugetului general consolidat pe anul 2011 a listelor de investiții din bugetul local și bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii

                Anexa 1     Anexa 2     Anexa 3     Anexa 3a     Anexa 4a     Anexa 4b     Anexa 4c

 

        27. HCL 27 din 28.02.2011

            Privind utilizarea excedentului anual al bugetului local pe anul 2010

                Anexa

 

        28. HCL 28 din 28.02.2011

            Privind aprobarea amplasamentelor punctelor de colectare în cadrul proiectului "Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț"

                Anexa 1    Anexa 2

 

        29. HCL 29 din 28.02.2011

            Privind modificarea H.C.L. nr. 89/2010 pentru aprobarea funcțiilor publice, a organigramei, statelor de funcții pentru aparatul de specialitate și serviciile publice de interes local subordonate

                Anexa 1    Anexa 2    Anexa 3    Anexa 4

 

        Raportul Primarului Municipiului Roman pe anul 2010

 

        30. HCL 30 din 31.03.2011

            Privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman

                Anexa

 

        31. HCL 31 din 31.03.2011

            Privind aprobarea concesionării unor terenuri pentru construcții

                Anexa

 

        32. HCL 32 din 31.03.2011

            Privind modificarea H.C.L. nr. 85 din 30.04.2009 privind aprobarea dării în administrare a unei suprafețe de teren

 

        33. HCL 33 din 31.03.2011

            Privind aprobarea cererilor și repartizarea terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală

                Anexa

 

        34. HCL 34 din 31.03.2011

            Privind aprobarea efectuării unor schimburi de terenuri

 

        35. HCL 35 din 31.03.2011

            Privind aprobarea vânzării unor imobile

                Anexa

 

        36. HCL 36 din 31.03.2011

            Privind aprobarea modificarea H.C.L. nr. 84/16.07.2010 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal de Urgență Roman

 

        37. HCL 37 din 31.03.2011

            Privind casarea unor autovehicule aparținând Municipiului Roman și achiziționarea unora prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național

                Anexa

 

        38. HCL 38 din 31.03.2011

            Privind casarea unui autovehicul aparținând Direcției Administrația Piețelor, Bazar, Obor

                Anexa

 

        39. HCL 39 din 31.03.2011

            Privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Roman, județul Neamț atestat prin H.G. nr. 1356/2001 (anexa nr. 3) modificată și completată prin H.G. nr. 650/2007

                Anexa 1    Anexa 2    Anexa 3   

 

        40. HCL 40 din 31.03.2011

            Privind aprobarea concesionării unui spațiu cu destinația de cabinet medical din cadrul Ambulatoriului de Specialitate Roman

                Anexa

 

        41. HCL 41 din 31.03.2011

            Privind schimbarea destinației unor imobile

 

        42. HCL 42 din 31.03.2011

            Privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 103/2008 privind numirea comisiei pentru analizarea cererilor de repartizare a locuințelor sociale din fondul locativ al Municipiului Roman, modificată prin H.C.L. nr. 93/2009 și H.C.L. nr. 31/2010

 

        43. HCL 43 din 31.03.2011

            Privind modificarea H.C.L. nr. 18/14.02.2008 privind aprobarea Normelor locale în domeniul serviciilor de transport public local

                Anexa

 

        44. HCL 44 din 31.03.2011

            Privind modificarea H.C.L. nr. 12/2008 privind aprobarea Regulamentului de transport în regim taxi și în regim de închiriere

 

        45. HCL 45 din 31.03.2011

            Privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de organizare și a modului de desfășurare a concursului/examenului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale și a criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale în cazul examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Roman și al serviciilor publice de interes local subordonate

                Anexa

 

        46. HCL 46 din 31.03.2011

            Privind atribuirea denumirii unor drumuri de explotare

 

        47. HCL 47 din 31.03.2011

            Privind aprobarea comasării unor unități de învățământ din municipiul Roman

 

        48. HCL 48 din 31.03.2011

            Privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

 

        49. HCL 49 din 31.03.2011

            Privind modificarea bugetului local pe anul 2011, a listelor de investiții finanțate din bugetul local și din bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii

                Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3

 

        50. HCL 50 din 31.03.2011

            Privind aprobarea unui contract cadru de asociere a Municipiului Roman cu persoane juridice non-profit

                Anexa

 

        51. HCL 51 din 28.04.2011

            Privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier

 

        52. HCL 52 din 28.04.2011

            Privind validarea unui mandat de consilier

 

        53. HCL 53 din 28.04.2011

            Privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Roman, județul Neamț atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1356/201 (anexa 3), cu modificările și completările ulterioare

                Anexa

 

        54. HCL 54 din 28.04.2011

            Privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public al municipiului în domeniul public al statului

 

        55. HCL 55 din 28.04.2011

            Privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 187 din 12.10.2009 privind aprobarea achiziționării unor terenuri pentru modernizarea Arterei Roman Est

 

        56. HCL 56 din 28.04.2011

            Privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman

                Anexa

 

        57. HCL 57 din 28.04.2011

            Privind acordarea unor titluri de "Cetățean de Onoare" al municipiului Roman

 

        58. HCL 58 din 28.04.2011

            Privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

 

        59. HCL 59 din 28.04.2011

            Privind modificarea bugetului local pe anul 2011 și a listei de investiții finanțate din bugetul local

                Anexa nr. 1    Anexa nr. 2

 

        60. HCL 60 din 28.04.2011

            Privind acceptarea donației unor materiale oferite de Compania Județeană APA SERV S.A. Neamț în vederea reamplasării unei conducte de apă

 

        61. HCL 61 din 25.05.2011

            Privind aprobarea instrumentării proiectului de investiție "Modernizarea drumurilor de acces și a drumurilor agricole de exploatație în municipiul Roman"

 

        62. HCL 62 din 25.05.2011

            Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții din cadrul proiectului "Modernizarea drumurilor de acces și a drumurilor agricole de exploatație în municipiul Roman"

 

        63. HCL 63 din 25.05.2011

            Privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman

                Anexa

 

        64. HCL 64 din 25.05.2011

            Privind modificarea H.C.L. nr. 89/2010 privind aprobarea funcțiilor publice, a organigramei, statelor de funcții pentru aparatul de specialitate și serviciile publice de interes local subordonate

                Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4

 

        65. HCL 65 din 25.05.2011

            Privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Roman

                Anexa

 

        66. HCL 66 din 25.05.2011

            Privind modificarea bugetului local pe anul 2011, a bugetului de venituri proprii și subvenții al Spitalului Municipal de Urgență Roman și a listei obiectivelor de investiții finanțate din bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii la Spitalul Municipal de Urgență Roman

                Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3

 

        67. HCL 67 din 25.05.2011

            Privind aprobarea studiului de fezabilitate "Restaurarea, consolidarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și modernizarea infrastructurilor conexe Bibliotecii "George Radu Melidon" din Roman"

 

        68. HCL 68 din 25.05.2011

            Privind aprobarea unei asocieri cu Județul Neamț în vederea implementării proiectului "Restaurarea, consolidarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și modernizarea infrastructurilor conexe Bibliotecii publice "George Radu Melidon" - Roman"

 

        69. HCL 69 din 25.05.2011

            Privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

 

        70. HCL 70 din 25.05.2011

            Privind aprobarea concesionării și închirierii unor terenuri pentru construcții

                Anexa nr. 1    Anexa nr. 2

 

        71. HCL nr. 71 din 30.06.2011

            Privind constatarea încetarii de drept a unui mandat de consilier

        72. HCL nr. 72 din 30.06.2011

            Privind validarea unui mandat de consilier

                Juramânt

       
73. HCL nr. 73 din 30.06.2011

            Privind constatarea încetarii de drept a unui mandat de consilier

       
74. HCL nr. 74 din 30.06.2011

            Privind validarea unui mandat de consilier

                Juramânt

       
75. HCL nr. 75 din 30.06.2011

            Privind constatarea încetarii de drept a unui mandat de consilier

       
76. HCL nr. 76 din 30.06.2011

            Privind validarea unui mandat de consilier
                Juramânt

       
77. HCL nr. 77 din 30.06.2011

            Privind aprobarea sustenabilității financiare pentru proiectul "Școală după scoală - primul pas spre succesul școlar și profesional"

       
78. HCL nr. 78 din 30.06.2011

            Privind aprobarea Listei nominale cu persoanele care au obținut calificativul "Admis" la examenul de atestare în calitatea de administrator de imobile la asociațiile de proprietari
               
Anexa

       
79. HCL nr. 79 din 30.06.2011

            Privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman
               
Anexa

       
80. HCL nr. 80 din 30.06.2011

            Privind aprobarea concesionării directe a unor locuri de parcare

       
81. HCL nr. 81 din 30.06.2011

            Privind aprobarea dezmembrării unor terenuri
               
Anexa nr. 1        Anexa nr. 2        Anexa nr. 3

       
82. HCL nr. 82 din 30.06.2011

            Privind aprobarea vânzării unor terenuri
               
Anexa

       
83. HCL nr. 83 din 30.06.2011

            Privind aprobarea contului anual de execuție bugetară pe anul 2010

       
84. HCL nr. 84 din 30.06.2011

            Privind aprobarea Studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investiții

       
85. HCL nr. 85 din 30.06.2011

            Privind aprobarea contractării unui împrumut în sumă de 30.700.000 lei, echivalent a 7.280.000 euro pentru realizarea unor investiții publice de interes local

       
86. HCL nr. 86 din 30.06.2011

            Privind aprobarea listei cu obiectivele de investiții ce se vor finanța din împrumut
               
Anexa

       
87. HCL nr. 87 din 30.06.2011 privind stabilirea alocației zilnice de hrană la Cantina de Ajutor Social Roman

       
88. HCL nr. 88 din 30.06.2011

            Privind modificarea bugetului local, a bugetului de venituri proprii și subventii, a listei obiectivelor de investiții din bugetul instituțiilor finantate integral sau parțial din venituri proprii la Spitalul Municipal de Urgență Roman, a listei obiectivelor de investiții din bugetul instituțiilor finantate integral sau parțial din venituri proprii la Direcția Administrația Piețelor, Bazar, Obor Roman și a listei obiectivelor de investiții finanțate din bugetul de dezvoltare
               
Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4    Anexa nr. 5

       
89. HCL nr. 89 din 30.06.2011

            Privind aprobarea concesionării unor terenuri pentru construcții
               
Anexa
 

        90. HCL nr. 90 din 30.06.2011

            Privind suportarea comisionului perceput de furnizorul de servicii de acceptare de plăți electronice în cadrul Sistemului Național Electronic de Plată Online a Taxelor și Impozitelor utilizând cardul bancar datorate bugetului local al Municipiului Roman
 

        Informare cu privire la vizita delegației Municipiului Roman în Municipiul Grugliasco-Torino, regiunea Piemonte, cu care municipiul nostru are semnat un Pact de Amiciție

       
91. HCL nr. 91 din 06.07.2011

            Privind aprobarea depunerii proiectului "Servicii moderne pentru medici și pacienți" și a cheltuielilor legate de proiect

 

        92. HCL nr. 92 din 18.07.2011

            Privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman

                Anexa

 

        93. HCL nr. 93 din 18.07.2011

            Privind aprobarea modificării inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Roman, județul Neamț atestat prin H.G. nr. 1356/2001 (anexa nr. 3) cu modificările și completările ulterioare

                Anexa

 

        94. HCL nr. 94 din 18.07.2011

            Privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unui teren

 

        95. HCL nr. 95 din 18.07.2011

            Privind aderarea Municipiului Roman la Societatea Națională de Cruce Roșie din România - Filiala Neamț

 

        96. HCL nr. 96 din 18.07.2011

            Privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții din cadrul proiectului: "Înființarea de piste pentru bicicliști în municipiul Roman"

 

        97. HCL nr. 97 din 18.07.2011

            Privind aprobarea cuantumurilor veniturilor potențiale care se pot obține din valorificarea bunurilor de strictă necesitate ce depășesc cantitativ categoriile prevăzute în anexa 6 a H.G. 50/2011, necesare stabilirii dreptului la ajutor social

                Anexa

 

        98. HCL nr. 98 din 18.07.2011

            Privind modificarea bugetului local pe anul 2011

                Anexa

 

        99. HCL 99 din 03.08.2011

            Privind exercitarea dreptului de preemțiune privind cumpărarea imobilului denumit "Casa Celibidache"

 

        100. HCL 100 din 03.08.2011

            Privind modificarea bugetului de venituri proprii și subvenții și a listei obiectivelor de investiții din bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii la Spitalul Municipal de Urgență Roman

                Anexa nr. 1        Anexa nr. 2

 

        101. HCL 101 din 03.08.2011

            Privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local

 

        102. HCL 102 din 03.08.2011

            Privind aprobarea concesionării unor spații cu destinația de cabinete medicale din cadrul Ambulatoriului de Specialitate Roman

                Anexa nr. 1        Anexa nr. 2

 

        103. HCL 103 din 03.08.2011

            Privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman

                Anexa

 

        104. HCL 104 din 03.08.2011

            Privind aprobarea concesionării unor terenuri pentru construcții

                Anexa

 

        105. HCL 105 din 22.09.2011

            Privind modificarea H.C.L. nr. 47 din 31.03.2011 privind aprobarea comasării unor unități de învățământ din municipiul Roman

 

        106. HCL 106 din 22.09.2011

            Privind rectificarea bugetului local pe anul 2011, a bugetului din venituri proprii și subvenții, modificarea Listei obiectivelor de investiții finanțate din bugetul de dezvoltare, precum și a Listei obiectivelor de investiții finanțate din venituri proprii și subvenții la Direcția Administrație Piețelor Bazar Obor

                Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4

 

        107. HCL 107 din 22.09.2011

            Privind aprobarea Raportului de evaluare al Comisiei de evaluare și atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate unui operator de transport

                Anexa

 

        108. HCL 108 din 22.09.2011

            Privind modificarea H.C.L. nr. 93 din 10.07.2008 privind aprobarea listei spațiilor și a terenurilor aferente din proprietatea privată a municipiului Roman ce urmează a fi vândute potrivit prevederilor O.U.G. nr. 68/2008 și desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de vânzare a spațiilor medicale

 

        109. HCL 109 din 22.09.2011

            Privind aprobarea concesiunii unui cabinet medical

                Anexa

 

        110. HCL 110 din 22.09.2011

            Privind modificarea H.C.L. nr. 13 din 29.01.2009 privind numirea unei comisii de vânzare a locuințelor A.N.L. din Municipiul Roman

 

        111. HCL 111 din 22.09.2011

            Privind luarea unor măsuri în ceea ce privește obiectivul "Muzeu de științe ale naturii Roman"

 

        112. HCL 112 din 22.09.2011

            Privind aplicarea prevederilor Legii nr. 175/2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Asociațiilor de Proprietari, cu privire la stingerea penalităților către S.C. ACVASERV S.R.L. Roman

                Anexa

 

        113. HCL 113 din 22.09.2011

            Privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

 

        114. HCL 114 din 22.09.2011

            Privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de posturi pentru aparatul de specialitate al Primarului și serviciilor publice de interes local subordonate

                Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4    Anexa nr. 5

                Anexa nr. 6    Anexa nr. 7    Anexa nr. 8    Anexa nr. 9    Anexa nr. 10

                Anexa nr. 11  Anexa nr. 12  Anexa nr. 13

 

        115. HCL 115 din 22.09.2011

            Privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman

                Anexa

 

        116. HCL 116 din 22.09.2011

            Privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unor terenuri în scopul alimentării cu energie electrică a unor investiții

 

        117. HCL 117 din 22.09.2011

            Privind aprobarea concesionării unor terenuri pentru construcții

                Anexa

 

        118. HCL 118 din 22.09.2011

            Privind aprobarea vânzării unor terenuri

                Anexa

 

        119. HCL 119 din 22.09.2011

            Privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri

 

        120. HCL 120 din 22.09.2011

            Privind aprobarea dezmembrării și alipirii unor terenuri

                Anexa nr. 1    Anexa nr. 2

 

        121. HCL 121 din 22.09.2011

            Privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual din Spitalul Municipal de Urgență Roman

                Anexa

 

        Raportul de gestiune pentru perioada ianuarie - iunie 2011 al S.C. Acvaserv S.R.L. Roman - în insolvenţă - Prezentat la punctul 19 de pe ordinea de zi în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Roman din data de 22.09.2011

 

        Raport explicativ - semestrul I anul 2011 al S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman - Prezentat la punctul 20 de pe ordinea de zi în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Roman din data de 22.09.2011

 

        Raport cu privire la serviciul de publicitate media pentru anul 2011 - Prezentat la punctul 21 de pe ordinea de zi în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Roman din data de 22.09.2011

 

        122. HCL nr. 122 din 13.10.2011

            Privind modificarea articolului 5 din H.C.L. nr. 187/15.12.2008 privind asocierea Municipiului Roman în vederea înființării S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman

 

        123. HCL nr. 123 din 13.10.2011

            Privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman

                Anexa

 

        124. HCL nr. 124 din 13.10.2011

            Privind aprobarea concesionării unor terenuri pentru construcții

                Anexa

 

        125. HCL nr. 125 din 13.10.2011

            Privind modificarea bugetului local pe anul 2011, a bugetului din venituri proprii și subvenții, modificarea Listei obiectivelor de investiții finanțate din bugetul de dezvoltare, precum și a Listei obiectivelor de investiții finanțate din venituri proprii și subvenții la Direcția Administrația Piețelor, Bazar, Obor

                Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4    Anexa nr. 5

 

        126. HCL nr. 126 din 13.10.2011

            Privind modificarea H.C.L. nr. 125 din 18.09.2008 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ din Municipiul Roman

 

        127. HCL nr. 127 din 13.10.2011

            Privind modificarea H.C.L. nr. 114/2011 privind aprobarea funcțiilor publice, a organigramei, statelor de funcții pentru aparatul de specialitate și serviciile publice de interes local subordonate

                Anexa nr. 1    Anexa nr. 2

 

        128. HCL nr. 128 din 13.10.2011

            Privind aprobarea Planurilor de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Roman și al serviciilor publice de interes local subordonate pentru anul 2012

                Anexa

 

        129. HCL nr. 129 din 13.10.2011

            Privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

 

        130. HCL nr. 130 din 13.10.2011

            Privind aprobarea trecerii din domeniul public în cel privat al municipiului Roman a unui teren

 

        131. HCL nr. 131 din 13.10.2011

            Privind rectificarea unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 112/22.09.2011

 

        132. HCL nr. 132 din 08.11.2011

            Privind modificarea bugetului local pe anul 2011, a Listei obiectivelor de investiții finanțate din bugetul de dezvoltare, a Listei de studii și proiecte finanțate din bugetul de dezvoltare, a bugetului Spitalului Municipal de Urgență Roman, precum și a Listei obiectivelor de investiții din bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii la Spitalul Municipal de Urgență Roman

                Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 2a    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4

 

        133. HCL nr. 133 din 08.11.2011

            Privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

 

        134. HCL nr. 134 din 08.11.2011

            Privind aprobarea vânzării unui teren

 

        135. HCL nr. 135 din 30.11.2011

            Privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier

 

        136. HCL nr. 136 din 30.11.2011

            Privind validarea unui mandat de consilier

 

        137. HCL nr. 137 din 30.11.2011

            Privind alegerea viceprimarului Municipiului Roman

 

        138. HCL nr. 138 din 30.11.2011

            Privind modificarea H.C.L. nr. 114/2011 privind aprobarea funcțiilor publice, a organigramei, statelor de funcții pentru aparatul de specialitate și serviciile publice de interes local subordonate

                Anexa

 

        139. HCL nr. 139 din 30.11.2011

            Privind acordarea unui mandat special Adunării Generale a Acționarilor a S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. Roman

 

        140. HCL nr. 140 din 30.11.2011

            Privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unui imobil

                Anexa

 

        141. HCL nr. 141 din 30.11.2011

            Privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman

                Anexa

 

        142. HCL nr. 142 din 30.11.2011

            Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2012
               
Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4    Anexa nr. 5

 

        143. HCL nr. 143 din 30.11.2011

            Privind reducerea de la plata impozitului aferent anului 2012 pentru locuința de domiciliu și terenul aferent acesteia a unor persoane fizice

 

        144. HCL nr. 144 din 30.11.2011

            Privind completarea H.C.L. nr. 154/30.07.2009 privind regimul juridic, amenajarea, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman

                Anexa

 

        145. HCL nr. 145 din 30.11.2011

            Privind aprobarea îndreptării unei erori din H.C.L. nr. 180 din 16.12.2010 privind modificarea statului de funcții și de personal al Spitalului Municipal de Urgență Roman

                Anexa

 

        146. HCL nr. 146 din 30.11.2011

            Privind aprobarea înființării unei linii de gardă în cadrul laboratorului de analize medicale al Spitalului Municipal de Urgență Roman

 

        147. HCL nr. 147 din 30.11.2011

            Privind modificarea bugetului local pe anul 2011, a Listei obiectivelor de investiții finanțate din bugetul de dezvoltare, a Listei de studii și proiecte finanțate din bugetul de dezvoltare, a bugetului Spitalului Municipal de Urgență Roman și a bugetului Direcției Administrația Piețelor, Bazar, Obor Roman, a Listei obiectivelor de investiții din bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii la Spitalul Municipal de Urgență Roman, precum și a Listei obiectivelor de investiții a Direcției Administrația Piețelor, Bazar, Obor Roman
                Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 2a    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4    Anexa nr. 5

 

        148. HCL nr. 148 din 30.11.2011

            Privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

 

        149. HCL nr. 149 din 30.11.2011

            Privind dizolvarea și lichidarea S.C. „WWE - Roman” S.R.L.

 

        150. HCL nr. 150 din 30.11.2011

            Privind aprobarea concesionării unor terenuri pentru construcții

                Anexa

 

        151. HCL nr. 151 din 30.11.2011

            Privind anularea unor obligații fiscale accesorii administrate de către Direcția Impozite și Taxe Locale Roman

 

        152. HCL nr. 152 din 19.12.2011

            Privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier

 

        153. HCL nr. 153 din 19.12.2011

            Privind validarea unui mandat de consilier

 

        154. HCL nr. 154 din 19.12.2011

            Privind modificarea H.C.L. nr. 18 / 14.02.2008 privind aprobarea Normelor locale în domeniul serviciilor de transport public local

 

        155. HCL nr. 155 din 19.12.2011

            Privind schimbarea destinației unui imobil

 

        156. HCL nr. 156 din 19.12.2011

            Privind rectificarea unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 112/22.09.2011

 

        157. HCL nr. 157 din 19.12.2011

            Privind preluarea fără plată, de către Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Roman, a unei autospeciale scoase din funcțiune de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

 

        158. HCL nr. 158 din 19.12.2011

            Privind aprobarea concesiunii serviciului public de salubritate - componenta „Precolectarea, colectarea și transportul deșeurilor municipale, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special” - în localitatea Roman, județul Neamț

                Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4

 

        159. HCL nr. 159 din 19.12.2011

            Privind modificarea H.C.L. nr. 143/2010 privind aprobarea organigramei, a statelor de funcții și a numărului de posturi ale Spitalului Municipal de Urgență Roman

                Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4

 

        160. HCL nr. 160 din 19.12.2011

            Privind modificarea bugetului local pe anul 2011, a Listei obiectivelor de investiții finanțate din bugetul de dezvoltare și a bugetului de venituri proprii al Spitalului Municipal de Urgență Roman

                Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3

 

        161. HCL nr. 161 din 19.12.2011

            Privind aprobarea vânzării unor terenuri

                Anexa

 

        162. HCL nr. 162 din 19.12.2011

            Privind aprobarea concesionării și închirierii unor terenuri pentru construcții

                Anexa

 

        163. HCL nr. 163 din 19.12.2011

            Privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman

                Anexa

 

        164. HCL nr. 164 din 19.12.2011

            Privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local

 

        165. HCL nr. 165 din 19.12.2011

            Privind preluarea în administrare a unui teren

                Anexa