Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Roman - 2010

 

        1. HCL 1 din 12.01.2010

            Privind aprobarea unui parteneriat, în scopul realizării proiectului "Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț"

                Anexa

 

        2. HCL 2 din 12.01.2010

            Privind punerea la dispoziția proiectului "Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Neamț" a terenurilor pentru construcția/modernizarea/reabilitarea noilor investiții aferente obiectului de investiții "Extinderea și modernizarea sistemului de canalizare în județul Neamț - Aglomerarea Roman"

                Anexa

 

        3. HCL 3 din 12.01.2010

            Pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Studiul de fezabilitate privind realizarea obiectivului de investiții "Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflați în situații de risc în Municipiul Roman"

 

        4. HCL 4 din 12.01.2010

            Privind aprobarea contractului privind delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Roman, către S.C. "MUNICIPAL LOCATO SERV" S.A. Roman

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 2

 

        5. HCL 5 din 28.01.2010

            Privind aprobarea concesionării și închirierii unor terenuri pentru construcții

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 2

 

        6. HCL 6 din 28.01.2010

            Privind aprobarea unor documentații de urbanism

 

        7. HCL 7 din 28.01.2010

            Privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 43 din 26.05.2005

 

        8. HCL 8 din 28.01.2010

            Privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 116 din 18.06.2009 privind aprobarea vânzării unor terenuri

 

        9. HCL 9 din 28.01.2010

            Privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman

                Anexa

 

        10. HCL 10 din 28.01.2010

            Privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 105/28.11.2002 privind aprobarea listei spațiilor comerciale sau de prestări servicii ce urmează a fi vândute în condițiile Legii nr. 550/2002

 

        11. HCL 11 din 28.01.2010

            Privind aprobarea unei asocieri cu Județul Neamț în vederea construirii unei noi clădiri a Muzeului de Științele Naturii Roman

                Anexa

 

        12. HCL 12 din 28.01.2010

            Privind aprobarea studiului de fezabilitate "Construire Muzeu de Științe ale Naturii în municipiul Roman"

 

        13. HCL 13 din 28.01.2010

            Privind aprobarea "Regulamentului privind procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obțină calitatea de administrator de imobile la Asociațiile de proprietari"

                Anexa

 

        14. HCL 14 din 28.01.2010

            Privind aprobarea studiului de fezabilitate, a planului anual de evoluție a tarifelor și taxelor, precum și a cofinanțării proiectului "Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț"

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 2

 

        15. HCL 15 din 28.01.2010

            Privind rectificarea unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 211/17.12.2009

 

        16. HCL 16 din 28.01.2010

            Privind aprobarea unor taxe de concesiune

 

        17. HCL 17 din 28.01.2010

            Privind modificarea H.C.L. nr. 12/2008 pentru aprobarea Regulamentului de transport în regim taxi

 

        18. HCL 18 din 28.01.2010

            Privind concesionarea unui spațiu medical

                Anexa

 

        19. HCL 19 din 28.01.2010

            Privind numirea reprezentanților Consiliului Local Roman în Consiliul Consultativ al Spitalului Municipal de Urgență Roman

 

        20. HCL 20 din 28.01.2010

            Privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

 

        21. HCL 21 din 15.02.2010

            Privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman

                Anexa

 

        22. HCL 22 din 15.02.2010

            Privind aprobarea trecerii unui teren în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară - Neamț

                Anexa

 

        23. HCL 23 din 15.02.2010

            Privind punerea la dispoziția proiectului "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Neamț" a terenului pentru construcția / extinderea / reabilitarea noilor investiții aferente acestuia

                Anexa nr. 1

 

        24. HCL 24 din 15.02.2010

            Privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

 

        Raportul Primarului Municipiului Roman pe anul 2009 - prezentat la punctul 5 de pe ordinea de zi a Ședinței extraordinare a Consiliului Local Roman din 15.02.2010

 

        25. HCL 25 din 11.03.2010

            Privind constatării încetării de drept a unui mandat de consilier

 

        26. HCL 26 din 11.03.2010

            Privind validarea unui mandat de consilier

 

        27. HCL 27 din 11.03.2010

            Privind acordarea de scutiri la impozitele pe clădiri și teren pentru Fundația Umanitară "PACEA" și C.A.R. Pensionari Roman

 

        28. HCL 28 din 11.03.2010

            Privind aprobarea concesionării unor terenuri pentru construcții

                Anexa

 

        29. HCL 29 din 11.03.2010

            Privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman

                Anexa

 

        30. HCL 30 din 11.03.2010

            Privind cofinanțarea proiectului "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Neamț"

 

        31. HCL 31 din 11.03.2010

            Privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 103/2008 privind numirea comisiei pentru analizarea cererilor de repartizare a locuințelor sociale din fondul locativ al Municipiului Roman, modificată prin H.C.L. nr. 93/2009

 

        32. HCL 32 din 11.03.2010

            Privind darea în folosință gratuită Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț a unui imobil

 

        33. HCL 33 din 11.03.2010

            Privind aprobarea Regulamentului de administrare și funcționare a cimitirelor aparținând Municipiului Roman și a tarifelor pentru concesionări, servicii și taxe funerare în cimitirul Eternitatea din Municipiul Roman

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 2

 

        34. HCL 34 din 11.03.2010

            Privind aprobarea unor tarife

 

        35. HCL 35 din 11.03.2010

            Privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

 

        36. HCL 36 din 11.03.2010

            Privind aprobarea bugetului general consolidat pe anul 2010, a listelor de investiții din bugetul local, din fondul de rulment, taxe speciale și a bugetelor pe programe

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 1a

                Anexa nr. 1b

                Anexa nr. 1c

                Anexa nr. 2

                Anexa nr. 3

                Anexa nr. 4

                Anexa nr. 4a

                Anexa nr. 4b

                Anexa nr. 4c

                Anexa nr. 5

                Anexa nr. 6

                Anexa nr. 7

                Anexa nr. 8

                Anexa nr. 9

 

        37. HCL 37 din 11.03.2010

            Privind aprobarea bugetului activității generale pe anul 2010 al S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman

                Anexa

 

        38. HCL 38 din 11.03.2010

            Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al S.C. Acvaserv S.R.L. Roman

                Anexa

 

        39. HCL 39 din 11.03.2010

            Privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Roman, județul Neamț, atestat prin H.G. nr. 1356/2001 (anexa nr. 3) modificată și completată prin H.G. nr. 650/2007

                Anexa

 

        40. HCL 40 din 11.03.2010

            Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției și a noilor valori ale bugetului proiectului: "Reabilitarea, modernizarea și echiparea clădirii destinate serviciilor sociale în municipiul Roman"

 

        41. HCL 41 din 26.03.2010

            Privind completarea H.C.L. nr. 81/14.04.2009

                Anexa

 

        42. HCL 42 din 26.03.2010

            Privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman

                Anexa

 

        43. HCL 43 din 26.03.2010

            Privind aprobarea concesionării unor terenuri pentru construcții

                Anexa

 

        44. HCL 44 din 26.03.2010

            Privind modificarea H.C.L. nr. 133/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind normele de gospodăire, întreținere, curățenie și estetică în Municipiul Roman

 

        45. HCL 45 din 26.03.2010

            Privind executarea lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanțelor energetice a blocurilor de locuințe

 

        46. HCL 46 din 26.03.2010

            Privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. ACVASERV S.R.L. Roman

 

        47. HCL 47 din 26.03.2010

            Privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

 

        48. HCL 48 din 22.04.2010

            Privind modificarea H.C.L. nr. 125 din 18.09.2008 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local și ai agenților economici în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ din Municipiul Roman

 

        49. HCL 49 din 22.04.2010

            Privind modificarea Regulamentului de administrare și funcționare a cimitirelor aparținând Municipiului Roman aprobat prin H.C.L. nr. 33/2010

 

        50. HCL 50 din 22.04.2010

            Privind modificarea H.C.L. nr. 138/18.09.2008 privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Roman și serviciilor subordonate descentralizate

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 2

                Anexa nr. 3

                Anexa nr. 4

                Anexa nr. 5

                Anexa nr. 6

 

        51. HCL 51 din 22.04.2010

            Privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman

                Anexa nr. 1

 

        52. HCL 52 din 22.04.2010

            Privind aprobarea Raportului de evaluare al Comisiei de Evaluare și atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate unui operator de transport

                Anexa nr. 1

 

        53. HCL 53 din 22.04.2010

            Privind aprobarea cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului "Microhidrocentrală pe râul Moldova, Municipiul Roman"

 

        54. HCL 54 din 28.05.2010

            Privind aprobarea unor documentații de urbanism

 

        55. HCL 55 din 28.05.2010

            Privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman

                Anexa

 

        56. HCL 56 din 28.05.2010

            Privind completarea H.C.L. nr. 32/2010, privind darea în folosință gratuită Inspectoratului de Jandarmi Neamț a unui imobil

 

        57. HCL 57 din 28.05.2010

            Privind modificarea H.C.L. nr. 209/2009 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pe anul 2010

 

        58. HCL 58 din 28.05.2010

            Privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

 

        59. HCL 59 din 28.05.2010

            Privind modificarea bugetului local pe anul 2010

                Anexa

 

        60. HCL 60 din 28.06.2010

            Privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier

 

        61. HCL 61 din 28.06.2010

            Privind validarea unui mandat de consilier

 

        62. HCL 62 din 28.06.2010

            Privind aprobarea concesionării unor terenuri pentru construcții

                Anexa

 

        63. HCL 63 din 28.06.2010

            Privind aprobarea trecerii unui teren din administrarea Liceului cu Program Sportiv Roman în administrarea Consiliului Local Roman

                Anexa

 

        64. HCL 64 din 28.06.2010

            Privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman

                Anexa

 

        65. HCL 65 din 28.06.2010

            Privind completarea H.C.L. nr. 81/14.04.2009

                Anexa

 

        66. HCL 66 din 28.06.2010

            Privind aprobarea Regulamentului de soluționare a cererilor și repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 2

 

        67. HCL 67 din 28.06.2010

            Privind modificarea H.C.L. nr. 139/18.09.2008 privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Roman și serviciilor subordonate descentralizate

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 2

                Anexa nr. 3

                Anexa nr. 4

 

        68. HCL 68 din 28.06.2010

            Privind modificarea H.C.L. nr. 12/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de Transport în Regim de Taxi și a Serviciului de Transport în regim de Închiriere

                Anexa

 

        69. HCL 69 din 28.06.2010

            Privind numirea reprezentanților Consiliului Local Roman în Consiliul Consultativ al Spitalului de Psihiatrie "Sf. Nicolae" Roman

 

        70. HCL 70 din 28.06.2010

            Privind schimbarea destinației unor imobile

 

        71. HCL 71 din 28.06.2010

            Privind aprobarea unei taxe locale de utilizare a canalizației subterane

 

        72. HCL 72 din 28.06.2010

            Privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

 

        73. HCL 73 din 28.06.2010

            Privind modificarea bugetului local pe anul 2010

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 2

                Anexa nr. 3

 

        74. HCL 74 din 28.06.2010

            Privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 192/2009 privind administrarea unui imobil

 

        75. HCL 75 din 28.06.2010

            Privind preluarea managementului asistenței medicale din municipiul Roman

 

        76. HCL 76 din 16.07.2010

             Privind actualizarea Programului Local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din municipiul Roman, reactualizat până în luna iunie 2010

                  Anexa

 

        77. HCL 77 din 16.07.2010

             Privind stabilirea denumirii unor străzi

                  Anexa

 

        78. HCL 78 din 16.07.2010

             Privind aprobarea inventarului terenurilor disponibile care pot fi atribuite în folosință gratuită potrivit Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală

                  Anexa nr. 1

                  Anexa nr. 2

 

        79. HCL 79 din 16.07.2010

             Privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman

                  Anexa

 

        80. HCL 80 din 16.07.2010

             Privind aprobarea concesionării unor terenuri pentru construcții

                  Anexa

 

        81. HCL 81 din 16.07.2010

             Privind modificarea H.C.L. nr. 209/17.12.2009 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2010

 

        82. HCL 82 din 16.07.2010

             Privind aprobarea dării în administrare a unor autovehicule

                  Anexa

 

        83. HCL 83 din 16.07.2010

             Privind aprobarea Listei nominale cu persoanele care au obținut calificativul "Admis" la examenul de atestare în calitatea de administrator de imobile la asociațiile de proprietari

                  Anexa

 

        84. HCL 84 din 16.07.2010

             Privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal de Urgență Roman

 

        85. HCL 85 din 16.07.2010

             Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investiții

 

        86. HCL 86 din 16.07.2010

             Privind modificarea bugetului local pe anul 2010

                  Anexa

 

        87. HCL 87 din 16.07.2010

             Privind rectificarea bugetului activității generale pe anul 2010 al S.C. Municipal Locato Serv S.R.L. Roman

                  Anexa

 

        88. HCL 88 din 16.07.2010

             Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al S.C. Acvaserv S.R.L. Roman

                  Anexa

 

        89. HCL 89 din 02.08.2010

            Privind aprobarea funcțiilor publice, a organigramei, statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului și serviciilor publice de interes local subordonate

                Anexa nr. 1        Anexa nr. 2        Anexa nr. 3        Anexa nr. 4        Anexa nr. 5

                Anexa nr. 6        Anexa nr. 7        Anexa nr. 8        Anexa nr. 9        Anexa nr. 10

                Anexa nr. 11      Anexa nr. 12      Anexa nr. 13      Anexa nr. 14

 

        90. HCL 90 din 02.08.2010

              Privind aprobarea traseului variantei de ocolire Roman

 

        91. HCL 91 din 02.08.2010

              Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției și a noilor valori ale bugetului proiectului: "Reabilitarea, modernizarea și echiparea clădirii destinate serviciilor sociale în municipiul Roman"

 

        92. HCL 92 din 02.08.2010

              Privind modificarea bugetului local pe anul 2010

                Anexa

 

        93. HCL 93 din 07.09.2010

              Privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier

 

        94. HCL 94 din 07.09.2010

              Privind validarea unui mandar de consilier

 

        95. HCL 95 din 07.09.2010

              Privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier

 

        96. HCL 96 din 07.09.2010

              Privind validarea unui mandat de consilier

 

        97. HCL 97 din 07.09.2010

              Privind aprobarea unei documentații de urbanism

 

        98. HCL 98 din 07.09.2010

              Privind aprobarea concesionării unor terenuri pentru construcții

                Anexa

 

        99. HCL 99 din 07.09.2010

              Privind aprobarea vânzării unor terenuri

                Anexa

 

        100. HCL 100 din 07.09.2010

              Privind aprobarea Actului Constitutiv modificat al Companiei Județene Apa Serv S.A. Neamț

                Anexa

 

        101. HCL 101 din 07.09.2010

              Privind modificarea și completarea actului constitutiv și statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA Neamț"

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 2

 

        102. HCL 102 din 07.09.2010

              Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Roman în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea Comercială "WWE - Roman S.R.L."

 

        103. HCL 103 din 07.09.2010

              Privind acceptarea sponsorizării / donației S.C. Hidroelectrica S.A. București către Municipiul Roman, județul Neamț, pentru lucrări de refacere a infrastructurii grav afectate de calamități naturale în Județul Neamț, în perioada iunie-august 2010

                 Anexa

 

        104. HCL 104 din 07.09.2010

              Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai invetsiției și a noilor valori ale bugetului proiectului: "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a Municipiului Roman - zonele Scuar Hotel, Pietonal Ștefan cel Mare, Centru istoric urban Ștefan cel Mare, Cartierele Favorit și Cuza-Vodă"

 

        105. HCL 105 din 07.09.2010

              Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției și a noilor valori ale bugetului proiectului "Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în municipiul Roman"

 

        106. HCL 106 din 07.09.2010

              Privind stabilirea cuantumului chiriei aferentă locuințelor A.N.L. din str. Ștefan cel Mare, bl. 15, sc. C, pentru titularii de contracte de închiriere ce au împlinit vârsta de 35 de ani, conform art. 8, alin. 4, lit. "a" din Legea nr. 152/1998/R

 

        107. HCL 107 din 07.09.2010

              Privind rectificarea bugetului local al municipiului Roman pe anul 2010

                Anexa

                Notă justificativă privind selectarea procedurii de achiziție publică pentru execuția lucrării: Refacere infrastructură afectată

 

        108. HCL 108 din 07.09.2010

              Privind aprobarea dării în administrare a Lacului de Agrement din Parcul Municipal Roman

 

        109. HCL 109 din 07.09.2010

              Privind modificarea H.C.L. nr 84/2010 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal de Urgență Roman

 

        110. HCL 110 din 07.09.2010

              Privind readucerea la starea inițială a suprafețelor afectate în urma lucrărilor executate pentru: branșamente, racorduri, reparații planificate sau accidentale pe drumurile publice de către Serviciul Public de Gospodărire Comunală al Municipiului Roman

 

        111. HCL 111 din 07.09.2010

              Privind aprobarea Regulamentului privind organizarea, autorizarea și desfășurarea activităților comerciale și de prestări servicii în Municipiul Roman

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 2

                Anexa nr. 3

                Anexa nr. 4

                Anexa nr. 5

                Anexa nr. 6

                Anexa nr. 7

                Anexa nr. 8

                Anexa nr. 9

 

        112. HCL 112 din 07.09.2010

              Privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

 

        113. HCL 113 din 07.09.2010

              Privind schimbarea destinației unui imobil

 

        114. HCL 114 din 07.09.2010

              Privind modificarea bugetului local pe anul 2010

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 2

                Anexa nr. 3

 

        115. HCL 115 din 07.09.2010

              Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Roman nr. 14 din 28.01.2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici aferenți investiției, a planului anual de evoluție a tarifelor și taxelor precum și a cofinanțării proiectului "Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț"

                Anexa

 

        116. HCL 116 din 07.09.2010

              Privind aprobarea unui contract de sponsorizare

                Anexa

 

        117. HCL 117 din 07.09.2010

              Privind modificarea H.C.L. nr. 125 din 18.09.2008 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ din Municipiul Roman

                Anexa

 

        Raport de activitate al S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. Roman pentru perioada ianuarie-iunie 2010

 

        Raport de activitate al S.C. ACVASERV S.R.L. Roman la 30.06.2010

 

        Raport de activitate al C.J. APASERV S.A. NEAMȚ

 

        118. HCL 118 din 23.09.2010

                Privind privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici din Studiul de Fezabilitate pentru proiectul: "Microhidrocentrală pe râul Moldova, municipiul Roman"

 

        119. HCL 119 din 23.09.2010

                Privind privind modificarea H.C.L. nr. 89 din 02.08.2010 privind aprobarea funcțiilor publice, a organigramei, statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului și serviciilor publice de interes local subordonate

                 Anexa nr. 1

                 Anexa nr. 2

                 Anexa nr. 3

                 Anexa nr. 4

                 Anexa nr. 5

                 Anexa nr. 6

 

        120. HCL 120 din 23.09.2010

                Privind privind aprobarea cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului "Microhidrocentrală pe râul Moldova, municipiul Roman"

 

        121. HCL 121 din 23.09.2010

                Privind privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

 

        122. HCL 122 din 23.09.2010

                Privind privind modificarea bugetului local pe anul 2010 şi a listelor de investiţii din bugetul local

                 Anexa nr. 1

                 Anexa nr. 2

                 Anexa nr. 3

 

        123. HCL 123 din 23.09.2010

                Privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Neamț"

                  Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2

 

        124. HCL 124 din 23.09.2010

                Privind acordarea unui mandat special de reprezentare

 

        125. HCL 125 din 18.10.2010

                Privind aprobarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism

 

        126. HCL 126 din 18.10.2010

                Privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul public al municipiului în domeniul public al statului

 

        127. HCL 127 din 18.10.2010

                Privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman

                    Anexa

 

        128. HCL 128 din 18.10.2010

                Privind aprobarea modificării anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 78 din 16.07.2010 pentru aprobarea inventarului terenurilor disponibile care pot fi atribuite în folosință gratuită potrivit Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru constuirea unei locuințe proprietate personală

 

        129. HCL 129 din 18.10.2010

                Privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unor terenuri

 

        130. HCL 130 din 18.10.2010

                Privind aprobarea dezmembrării unui teren

 

        131. HCL 131 din 18.10.2010

                Privind aprobarea concesionării unor terenuri pentru construcții

                    Anexa

 

        132. HCL 132 din 18.10.2010

                Privind aprobarea vânzării unor terenuri

                    Anexa

 

        133. HCL 133 din 18.10.2010

                Privind aprobarea Contractului-cadru de atribuire în gestiune delegată a transportului public în regim taxi și în regim de închiriere, a Caietului de sarcini cadru pentru atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi și în regim de închiriere și componența Comisiei speciale pentru încheirea contractelor de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport public în regim de taxi și în regim de închiriere

                    Anexa nr. 1

                    Anexa nr. 2

                    Anexa nr. 3

 

        134. HCL 134 din 18.10.2010

                Privind numirea membrilor Comisiei de avizare a cererilor privind organizarea adunărilor publice în municipiul Roman

 

        135. HCL 135 din 18.10.2010

                Privind aprobarea traseului variantei de ocolire Roman

                    Anexa

 

        136. HCL 136 din 18.10.2010

                Privind aprobarea concesiunii serviciului public de salubritate - componenta "Depozitarea controlată a deșeurilor municipale" - în localitatea Roman, județul Neamț

                    Anexa nr. 1

                    Anexa nr. 2

                    Anexa nr. 3

                    Anexa nr. 4

                    Anexa nr. 5

 

        137. HCL 137 din 18.10.2010

                Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate și a serviciilor publice de interes local

                    Anexa

 

        138. HCL 138 din 18.10.2010

                Privind modificarea H.C.L. nr. 151 din 15.11.2007 privind înființarea și atribuțiile Autorității de Autorizare, parte componentă a Compartimentului transport public local

                    Anexa

 

        139. HCL 139 din 18.10.2010

                Privind modificarea H.C.L. nr. 18 din 14.02.2008 privind aprobarea Normelor locale în domeniul serviciilor de transport public local

                    Anexa

 

        140. HCL 140 din 18.10.2010

                Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2011

                    Anexa nr. 1

                    Anexa nr. 2

                    Anexa nr. 3

                    Anexa nr. 4

                    Anexa nr. 5

 

        141. HCL 141 din 18.10.2010

                Privind reducerea de la plata impozitului aferent anului 2011 pentru locuința de domiciliu și terenul aferent acesteia a unor persoane

 

        142. HCL 142 din 18.10.2010

                Privind modificarea bugetului local pe anul 2010

                    Anexa nr. 1

                    Anexa nr. 2

 

        143. HCL 143 din 18.10.2010

                Privind aprobarea organigramei și a statelor de funcții ale Spitalului Municipal de Urgență Roman

                    Anexa nr. 1

                    Anexa nr. 2

                    Anexa nr. 3a

                    Anexa nr. 3b

 

        144. HCL 144 din 18.10.2010

                Privind aprobarea bugetului la Spitalul Municipal de Urgență Roman pe perioada iulie-decembrie 2010

                    Anexa - partea I

                    Anexa - partea II

 

        145. HCL 145 din 18.10.2010

                Privind modificarea H.C.L. nr. 187 din 15.12.2008 privind asocierea Municipiului Roman în vederea înființării S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman

 

        146. HCL 146 din 18.10.2010

                Privind completarea H.C.L. nr. 19 din 23.02.2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Poliției Comunitare a Municipiului Roman

                    Anexa

 

        147. HCL 147 din 18.10.2010

                Privind aprobarea organizării "Cupei Mușatinilor" la fotbal-tenis

 

        148. HCL 148 din 29.10.2010

                Privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Roman, județul Neamț, atestat prin H.G. nr. 1356/2001 (anexa nr. 3) modificată și completată prin H.G. nr. 650/2007

                    Anexa nr. 1

                    Anexa nr. 2

 

        149. HCL 149 din 29.10.2010

                Privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman

                    Anexa

 

        150. HCL 150 din 29.10.2010

                Privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local

 

        151. HCL 151 din 12.11.2010

                Privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman

                    Anexa

 

        152. HCL 152 din 12.11.2010

                Privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Roman, județul Neamț atestat prin H.G. nr. 1356/2001 (anexa nr. 3) modificată și completată prin H.G. nr. 650/2007

                    Anexa nr. 1

                    Anexa nr. 2

 

        153. HCL 153 din 12.11.2010

                Privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a contractării finanțării pentru obiectivele de invetiții din cadrul proiectului "Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și a rețelelor de canalizare în municipiul Roman"

 

        154. HCL 154 din 12.11.2010

                Privind modificarea H.C.L. nr. 133/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind normele de gospodărire, întreținere, curățenie și estetică în Municipiul Roman

 

        155. HCL 155 din 12.11.2010

                Privind modificarea bugetului local pe anul 2010

                    Anexa nr. 1

                    Anexa nr. 2

                    Anexa nr. 3

 

        156. HCL 156 din 12.11.2010

                Privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

 

        157. HCL 157 din 02.12.2010

                Privind modificarea H.C.L. nr. 10 din 31.01.2003 privind darea în administrare a unei suprafețe de teren

                    Anexa

 

        158. HCL 158 din 02.12.2010

                Privind aprobarea comodatării unui spațiu

                    Anexa

 

        159. HCL 159 din 02.12.2010

                Privind aprobarea dării în administrare a Centrului de Primire Urgențe către Spitalul Municipal de Urgență Roman

 

        160. HCL 160 din 02.12.2010

                Privind reglementarea condițiilor de punere pe piață a unor plante, produse și substanțe asimilate plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante sau psihotrope pe teritoriul municipiului Roman

 

        161. HCL 161 din 02.12.2010

                Privind aprobarea redenumirii unor unități școlare din municipiul Roman

 

        162. HCL 162 din 02.12.2010

                Privind modificarea bugetului local pe anul 2010 și a listelor de investiții din bugetul local

                    Anexa nr. 1

                    Anexa nr. 2

                    Anexa nr. 3

                    Anexa nr. 4

 

        163. HCL 163 din 02.12.2010

                Privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

 

        164. HCL 164 din 02.12.2010

                Privind aprobarea alocării fondurilor necesare finalizării unor lucrări (consolidarea și repunerea în funcțiune a apartamentelor blocului de locuințe nr. 15B din Aleea Revoluției, municipiul Roman, județul Neamț)

 

        165. HCL 165 din 16.12.2010

                Privind aprobarea unor documentații de urbanism

        166. HCL 166 din 16.12.2010

                Privind aprobarea vânzării unor terenuri
                    Anexa

        167. HCL 167 din 16.12.2010

                Privind completarea H.C.L. nr. 60 din 18.07.2005
                    Anexa

        168. HCL 168 din 16.12.2010

                Privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman
                    Anexa

        169. HCL 169 din 16.12.2010

                Privind aprobarea concesionării unor terenuri pentru construcții
                    Anexa

        170. HCL 170 din 16.12.2010

                Privind aprobarea contractului-cadru pentru închirierea spațiilor aflate în administrarea Consiliului Local
                    Anexa
 

        171. HCL 171 din 16.12.2010

                Privind modificarea H.C.L. nr. 140 din 18.10.2010 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2011

        172. HCL 172 din 16.12.2010

                Privind aprobarea Raportului de evaluare al Comisiei de evaluare și atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate unui operator de transport
                    Anexa
 

        173. HCL 173 din 16.12.2010

                Privind modificarea H.C.L. nr. 12/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de transport în regim de Taxi și a Serviciului de transport în regim de închiriere

        174. HCL 174 din 16.12.2010

                Privind aprobarea menținerii unei taxe de concesiune
 

        175. HCL 175 din 16.12.2010

                Privind modificarea H.C.L. nr. 89/2010 privind aprobarea funcțiilor publice, a organigramei, statelor de funcții pentru aparatul de specialitate și serviciile publice de interes local subordonate
                    Anexa nr. 1

                    Anexa nr. 2

                    Anexa nr. 3

                    Anexa nr. 4

                    Anexa nr. 5

        176. HCL 176 din 16.12.2010

                Privind modificarea bugetului local pe anul 2010 și a listelor de investiții din bugetul local
                    Anexa nr. 1

                    Anexa nr. 2

                    Anexa nr. 3

                    Anexa nr. 4

                    Anexa nr. 5

        177. HCL 177 din 16.12.2010

                Privind aprobarea unui act adițional la contractul de Delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 28 din 10.09.2009
                    Anexa
 

        178. HCL 178 din 16.12.2010

                Privind modificarea articolului 2 din H.C.L. nr. 110/07.09.2010 privind readucerea la starea inițială a suprafețelor afectate în urma lucrărilor executate pentru: branșamente, racorduri, reparații planificate sau accidentale pe drumurile publice de către Serviciul public de gospodărire comunală al Municipiului Roman

        179. HCL 179 din 16.12.2010

                Privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

        180. HCL 180 din 16.12.2010

                Privind modificarea H.C.L. nr. 143/2010 privind aprobarea organigramei și a statelor de funcții ale Spitalului Municipal de Urgență Roman
                    Anexa nr. 1

                    Anexa nr. 2

                    Anexa nr. 3

                    Anexa nr. 4

                    Anexa nr. 5
                    Anexa nr. 6

                    Anexa nr. 7
 

        181. HCL 181 din 16.12.2010

                Privind clasificarea unui drum de interes local de pe raza Municipiului Roman, județul Neamț, în categoria drumurilor comunale
                    Anexa