Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Roman - 2009

 

1. HCL 1 din 29.01.2009

    Privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier

 

2. HCL 2 din 29.01.2009

    Privind validarea unui mandat de consilier

 

3. HCL 3 din 29.01.2009

    Privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier

 

4. HCL 4 din 29.01.2009

    Privind validarea unui mandat de consilier

 

5. HCL 5 din 29.01.2009

    Privind modul de organizare a apărării împotriva incendiilor în municipiul Roman

 

6. HCL 6 din 29.01.2009

    Privind numirea cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor

 

7. HCL 7 din 29.01.2009

    Privind adoptarea unor măsuri de optimizare a capacității de apărare împotriva incendiilor pe teritoriul municipiului Roman

 

8. HCL 8 din 29.01.2009

    Privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea Sălii Polivalente și a unor terenuri de sport

 

9. HCL 9 din 29.01.2009

    Privind aprobarea propunerii de modificare și completare a anexei nr. 3 la H.G. nr. 1356/2001 privind atestarea domeniului public al județului Neamț, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Neamț

        Anexa nr. 1

        Anexa nr. 2

 

10. HCL 10 din 29.01.2009

    Privind aprobarea sporului salarial de 10% pentru personalul Poliției Comunitare Roman

 

11. HCL 11 din 29.01.2009

    Privind schimbarea denumirii unor străzi

 

12. HCL 12 din 29.01.2009

    Privind trecerea unui imobil - locuințe A.N.L. din domeniul public al municipiului Roman în domeniul public al statului

        Anexa

 

13. HCL 13 din 29.01.2009

    Privind numirea unei comisii de vânzare a locuințelor A.N.L. din municipiul Roman

 

14. HCL 14 din 29.01.2009

    Privind aprobarea unor reglementări privind circulația pe drumurile publice din municipiul Roman

 

15. HCL 15 din 29.01.2009

    Privind numirea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Roman la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara "Aqua Neamț"

 

16. HCL 16 din 29.01.2009

    Privind aprobarea transmiterii unei clădiri din domeniul privat al municipiului Roman și administrarea Consiliului Local în administrarea S.C. ACVASERV S.R.L.

        Anexa

 

17. HCL 17 din 29.01.2009

    Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Caietului de Sarcini ale serviciului de iluminat public în municipiul Roman

        Anexa nr. 1 (pag. 1-37)        Anexa nr. 1 (pag. 38)

        Anexa nr. 2 (pag. 1-4)          Anexa nr. 2 (pag. 5)                Anexa nr. 2 (pag. 6-14)

        Anexa nr. 2 (pag. 15-21)      Anexa nr. 2 (pag. 22-26)        Anexa nr. 2 (pag. 27)

 

18. HCL 18 din 29.01.2009

    Privind modificarea H.C.L. nr. 139/18.09.2008 privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, statului de funcții și numărul de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Roman și serviciilor subordonate descentralizate

        Anexa nr. 1

        Anexa nr. 2

        Anexa nr. 3

        Anexa nr. 4

        Anexa nr. 5

 

19. HCL 19 din 29.01.2009

    Privind aprobarea solicitării de preluare în domeniul public al municipiului a sălii de cinematografului UNIREA și a terenului aferent

 

20. HCL 20 din 29.01.2009

    Privind aprobarea prețului pentru gunoiul menajer și industrial depozitat de operatorii locali pe rampa de gunoi a municipiului Roman care se află în administrarea S.C. ACVASERV S.R.L. Roman

 

21. HCL 21 din 29.01.2009

    Privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public al municipiului în domeniul public al statului

 

22. HCL 22 din 29.01.2009

    Privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman

        Anexa

 

23. HCL 23 din 29.01.2009

    Privind aprobarea unor documentatii de urbanism

 

24. HCL 24 din 29.01.2009

    Privind aprobarea concesionării unor terenuri pentru construcții

        Anexa

 

25. HCL 25 din 29.01.2009

    Privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

Raport de activitatea al Serviciului pentru Situații de Urgență - prezentat la punctul 25 de pe Ordinea de zi

   

Raport privind situația asistenților personali în perioada iulie 2008 - decembrie 2008 - prezentat la punctul 26 de pe Ordinea de zi

 

Raport de activitate al Direcției Poliției Comunitare - prezentat la punctul 27 de pe Ordinea de zi

 

Informare cu privire la activitatea desfășurată în anul 2008 de către lucrătorii Poliției municipiului Roman - prezentat la punctul 28 de pe Ordinea de zi

 

Raport de activitate al Primarului Municipiului Roman, prof. Laurențiu Dan LEOREANU - prezentat la punctul 29 de pe Ordinea de zi

 

26. HCL 26 din 18.02.2009

    Privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier

 

27. HCL 27 din 18.02.2009

    Privind validarea unui mandat de consilier

 

28. HCL 28 din 18.02.2009

    Privind modificarea H.C.L. nr. 12/2008 privind aprobarea înființării serviciului public de transport în regim taxi și a Regulamentului de organizare și executare a serviciului de transport în regim de taxi

 

29. HCL 29 din 18.02.2009

    Privind modificarea H.C.L. nr. 35/2007 privind aprobarea traseelor pe care se interzice efectuarea practicii conducerii autovehiculelor în vederea obținerii permisului de conducere

 

30. HCL 30 din 18.02.2009

    Privind modificarea H.C.L. nr. 15 din 29.01.2009 privind numirea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Roman la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Aqua Neamț"

 

31. HCL 31 din 18.02.2009

    Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Roman nr. 62/2008 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "ECONEAMȚ"

        Anexa nr. 1

        Anexa nr. 2

 

32. HCL 32 din 18.02.2009

    Privind aprobarea Master Planului pentru Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor pentru Județul Neamț

        Anexa

 

33. HCL 33 din 18.02.2009

    Privind aprobarea regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare, eliberare a autovehiculelor abandonate în municipiul Roman

        Anexa nr. 1

        Anexa n. 2

 

34. HCL 34 din 18.02.2009

    Privind solicitatea trecerii unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă București în domeniul public al municipiului Roman - ca unitate administrativ teritorială și administrarea directă a Consiliului Local Roman

 

35. HCL 35 din 18.02.2009

    Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Înființare și amenajare de spații verzi și locuri de joacă în municipiul Roman"

 

36. HCL 36 din 18.02.2009

    Privind aprobarea prețului pentru depozitarea gunoiului menajer și industrial provenit de la persoanele fizice și juridice din Municipiul Roman și revocarea unei hotărâri

 

37. HCL 37 din 26.02.2009

    Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiții "Înființare și amenajare de spații verzi și locuri de joacă în Municipiul Roman"

38. HCL 38 din 26.02.2009

    Privind aprobarea trecerii unui teren din domeniul public al municipiului Roman în domeniul public al statului

39. HCL 39 din 26.02.2009

    Privind aprobarea Rapoartelor de evaluare ale Comisiei de Evaluare și atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate unor operatori de transport

        Anexa nr. 1

        Anexa nr. 2

40. HCL 40 din 26.02.2009

    Privind aprobarea Documentației de atribuire pentru contractul de concesiune serviciul public de salubritate – pentru activitatea de Precolectare, colectare și transportul deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special, din municipiul Roman și revocarea unei hotărâri

        Anexa nr. 1

        Anexa nr. 2

        Anexa nr. 3

41. HCL 41 din 26.02.2009

    Privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

42. HCL 42 din 26.02.2009

    Privind aprobarea ajustării tarifelor pentru salubrizare stradală în municipiul Roman

        Anexa

 

43. HCL 43 din 09.03.2009

    Privind aprobarea vânzării bunurilor de preluare aferente contractului de concesiune a Serviciului Public de Salubritate

 

44. HCL 44 din 09.03.2009

    Privind modificarea anexei nr. 2 a H.C.L. nr. 101 din 06.08.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Roman

        Anexa

 

45. HCL 45 din 09.03.2009

    Privind modificarea H.C.L. nr. 137 din 25.10.2007 privind aprticiparea Consiliului Local Roman la constituirea unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitară în județul Neamț

 

46. HCL 46 din 09.03.2009

    Privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

 

47. HCL 47 din 30.03.2009

    Privind aprobarea "Planului integrat de dezvoltare urbană pentru zona de acțiune centru - favorit"

48. HCL 48 din 30.03.2009

    Privind aprobarea realizării obiectivului de investiții "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a municipiului Roman - zonele: Scuar Hotel Roman, Pietonal Ștefan cel Mare - tronsoanele I și IV, Centru istoric Urban Ștefan cel Mare, zona Cartierelor Favorit și Cuza-Vodă"

49. HCL 49 din 30.03.2009

    Privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a municipiului Roman - zonele: Scuar Hotel Roman, Pietonal Ștefan cel Mare - tronsoanele I și IV, Centru istoric Urban Ștefan cel Mare, zona Cartierelor Favorit și Cuza-Vodă"

50. HCL 50 din 30.03.2009

    Privind aprobarea realizării obiectivului de investiții "Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în municipiul Roman"

51. HCL 51 din 30.03.2009

    Privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în municipiul Roman"

52. HCL 52 din 30.03.2009

    Privind modificarea H.C.L. nr. 12 din 31.01.2008 privind aprobarea înființării serviciului public de transport în regim taxi și a Regulamentului de organizare și executare a serviciului de transport în regim de taxi

53. HCL 53 din 30.03.2009

    Privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Piețelor din municipiul Roman

        Anexa

54. HCL 54 din 30.03.2009

    Privind aprobarea unui studiu de fezabilitate (Construire drum legătură între strada Cucutei și DJ 207A)

55. HCL 55 din 30.03.2009

    Privind acordarea de gratuități pe mijloacele de transport urban de călători unor categorii sociale

        Anexa

56. HCL 56 din 30.03.2009

    Privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

57. HCL 57 din 30.03.2009

    Privind modificara H.C.L. nr. 92 din 10.07.2008 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Roman în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Acvaserv S.R.L. Roman

58. HCL 58 din 30.03.2009

    Privind aprobarea punctelor de consum energie electrică pentru S.C. APASERV S.A. Neamț, S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. Roman și Consiliul Local al municipiului Roman

        Anexa

59. HCL 59 din 30.03.2009

    Privind aprobarea scutirii la plată a impozitului pe clădiri, datorat bugetului local al municipiului Roman de către persoanele fizice constituite legal în asociații de proprietari care procedează la efectuarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuințe

60. HCL 60 din 30.03.2009

    Privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale privind stimularea atragerii de investiții și susținerea dezvoltării economice durabile în municipiul Roman pentru persoane juridice (schemă locală de ajutor de stat)

        Anexa nr. 1

61. HCL 61 din 30.03.2009

    Privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unui spațiu dintr-un imobil către Asociația Sportivă Fotbal Club Municipal Petrotub Roman

62. HCL 62 din 30.03.2009

    Privind aprobarea concesionării unor terenuri pentru construcții

        Anexa

63. HCL 63 din 30.03.2009

    Privind aprobarea unor documentații de urbanism

64. HCL 64 din 30.03.2009

    Privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 40 din 28.05.2001 privind Regulamentul de Gospodărie Comunală

65. HCL 65 din 30.03.2009

    Privind modificarea H.C.L. nr. 152 din 30.10.2008 privind aprobarea stațiilor publice pentru transportul rutier public de persoane în trafic național prin curse regulate

        Anexa

66. HCL 66 din 30.03.2009

    Privind modificarea H.C.L. nr. 155 din 30.10.2008 privind Aprobarea Contractului-cadru  de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi și componenței Comisiei speciale pentru încheierea contractelor de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport public în regim de taxi

67. HCL 67 din 30.03.2009

    Privind aprobarea bugetului general consolidat pe anul 2009 și a listelor de investiții din bugetul local și din fondul de rulment

        Anexa nr. 1

        Anexa nr. 1A

        Anexa nr. 1B

        Anexa nr. 2

        Anexa nr. 3

        Anexa nr. 4

        Anexa nr. 5

        Anexa nr. 5A

        Anexa nr. 5B

        Anexa nr. 6

 

            Informare privind situația financiar-contabilă a S.C. Acvaserv S.R.L. Roman în perioada 30.09.2008 - 28.02.2009

                    - prezentată la pct. 22 de pe ordinea de zi în Ședința ordinară din 30.03.2009

 

            Raportul administratorilor S.C. Acvaserv S.R.L. Roman pe anul 2008

                    - prezentat la pct. 23 de pe ordinea de zi în Ședința ordinară din 30.03.2009

        68. HCL 68 din 14.04.2009

            Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Roman nr. 147 din 15.11.2007 privind constituirea Asociației de dezvoltare intercomunitară "AQUA Neamț"

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 2

 

        69. HCL 69 din 14.04.2009

            Privind aprobarea studiului de fezabilitate, a realizării obiectivului de investiții "Reabilitarea, modernizarea și echiparea clădirii destinate serviciilor sociale din municipiul Roman, str. Speranței, nr. 11" și a cheltuielilor aferente

 

        70. HCL 70 din 14.04.2009

            Privind aprobarea studiului de fezabilitate, a realizării obiectivului de investiții "Moderizarea, reabilitarea și dotarea Școlii cu clasele I-VIII, nr. 5, Roman" și a cheltuielilor aferente

 

        71. HCL 71 din 14.04.2009

            Privind aprobarea studiului de fezabilitate, a realizării obiectivului de investiții "Dezvoltarea, modernizarea și reabilitarea Colegiului tehnic "Miron Costin" Roman pentru îmbunătățirea calității în educație" și a cheltuielilor aferente

 

        72. HCL 72 din 14.04.2009

            Privind aprobarea studiului de fezabilitate, a realizării obiectivului de investiții "Îmbunătățirea calității în educație prin reabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii cu clasele I-VIII, nr. 1, Roman" și a cheltuielilor aferente

 

        73. HCL 73 din 14.04.2009

            Privind aprobarea studiului de fezabilitate, a realizării obiectivului de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Colegiului Național "Roman-Vodă" în vederea îmbunătățirii calității infrastructurii educaționale" și a cheltuielilor aferente

 

        74. HCL 74 din 14.04.2009

            Privind aprobarea studiului de fezabilitate, a realizării obiectivului de investiții "Dezvoltarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale a Grupului Școlar "Vasile Sav" Roman" și a cheltuielilor aferente

 

        75. HCL 75 din 14.04.2009

            Privind aprobarea studiului de fezabilitate, a realizării obiectivului de investiții "Consolidarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea Seminarului Teologic Ortodox "Sf. Gheorghe" Roman" și a cheltuielilor aferente

 

        76. HCL 76 din 14.04.2009

            Privind aprobarea asocierii Municipiului Roman la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Roman Metropolitan", precum și aprobarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Roman Metropolitan"

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 2

 

        77. HCL 77 din 14.04.2009

            Privind utilizarea fondului de rulment pe anul 2009

 

        78. HCL 78 din 14.04.2009

            Privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

 

        79. HCL 79 din 14.04.2009

            Privind aprobarea transmiterii unei clădiri din domeniul privat al municipiului Roman și administrarea S.C. ACVASERV S.R.L., în administrarea S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. și revocarea unei hotărâri

                Anexa

 

        80. HCL 80 din 14.04.2009

            Privind preluarea unor bunuri din patrimoniul S.C. ACVASERV S.R.L. Roman în domeniul privat al Municipiului Roman și transmiterea parțială a acestora în administrarea S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.R.L. Roman

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 2

 

        81. HCL 81 din 14.04.2009

            Privind aprobarea listei bunurilor de retur și a bunurilor proprii aferente contractului de concesionare a Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 2

 

        82. HCL 82 din 30.04.2009

            Privind aprobarea unui studiu de fezabilitate (Artera Roman Est sector DJ 207A și DN2 (E85))

 

        83. HCL 83 din 30.04.2009

            Privind aprobarea achiziționării unui teren pentru realizarea Arterei Roman-Est

 

        84. HCL 84 din 30.04.2009

            Privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

 

        85. HCL 85 din 30.04.2009

            Privind aprobarea dării în administrare a unei suprafețe de teren

                Anexa

 

        86. HCL 86 din 30.04.2009

            Privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către "C.N.I."-S.A. a sălii de sport și a terenului aferent de la Colegiul Tehnic "Miron Costin" Roman

                Anexa

 

        87. HCL 87 din 30.04.2009

            Privind aprobarea concesionării unor terenuri pentru construcții

                Anexa

 

        88. HCL 88 din 30.04.2009

            Privind aprobarea unor documentații de urbanism

 

        89. HCL 89 din 30.04.2009

            Privind modificarea bugetului local pe anul 2009

                Anexa

 

        90. HCL 90 din 30.04.2009

            Privind modificarea H.C.L. nr. 139/18.09.2008 privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Roman și serviciilor subordonate descentralizate

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 2

                Anexa nr. 3

                Anexa nr. 4

                Anexa nr. 5

                Anexa nr. 6

                Anexa nr. 7

 

        91. HCL 91 din 30.04.2009

            Privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 80/14.04.2009 și a H.C.L. nr. 81/14.04.2009

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 2

                Anexa nr. 3

 

        92. HCL 92 din 30.04.2009

            Privind modificarea H.C.L. nr. 92/2008 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Roman în A.G.A. a S.C. ACVASERV S.R.L. Roman

 

        93. HCL 93 din 30.04.2009

            Privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 103/06.08.2008 privind numirea comisiei pentru analizarea cererilor de repartizare a locuințelor sociale din fondul locativ al Municipiului Roman

 

        94. HCL 94 din 30.04.2009

            Privind aprobarea concesionării a unui spațiu cu destinația de cabinet medical din cadrul Policlinicii Roman

                Anexa

 

        95. HCL 95 din 30.04.2009

            Privind darea în administrare a unui imobil către Școala de Artă Roman

                Anexa

 

        96. HCL 96 din 14.05.2009

            Privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

                Anexa (1)

                Anexa (2)

                Anexa (3)

                Anexa (4)

 

        97. HCL 97 din 14.05.2009

            Privind aprobarea Master Planului Județului Neamț pentru apă și apă uzată

 

        98. HCL 98 din 14.05.2009

            Privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

 

        99. HCL 99 din 14.05.2009

            Privind aprobarea unui studiu de fezabilitate "Microhidrocentrală pe râul Moldova - municipiul Roman"

 

        100. HCL 100 din 14.05.2009

            Privind modificarea H.C.L. nr. 94/30.04.2009 privind aprobarea concesionării a unui spațiu cu destinația de cabinet medical din cadrul Policlinicii Roman

  

        101. HCL 101 din 18.06.2009

            Privind modificarea H.C.L. nr. 55/30.03.2009 privind acordarea de gratuități pe mijloacele de transport urban de călători unor categorii sociale

                Anexa

 

        102. HCL 102 din 18.06.2009

            Privind modificarea H.C.L. nr. 81/14.04.2009

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 2

                Anexa nr. 3

                Anexa nr. 4

 

        103. HCL 103 din 18.06.2009

            Privind aprobarea unor tarife

 

        104. HCL 104 din 18.06.2009

            Privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

 

        105. HCL 105 din 18.06.2009

            Privind aprobarea garantării unui împrumut contractat de S.C. ACVASERV S.R.L. Roman

 

        106. HCL 106 din 18.06.2009

            Privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către A.N.L. a unei suprafețe de teren

 

        107. HCL 107 din 18.06.2009

            Privind aprobarea preluării unei suprafețe de teren

 

        108. HCL 108 din 18.06.2009

            Privind modificarea bugetului local pe anul 2009

                Anexa

 

        109. HCL 109 din 18.06.2009

            Privind aprobarea contului de execuție bugetară pe anul 2008

 

        110. HCL 110 din 18.06.2009

            Privind aprobarea Programului local multianual pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Roman pentru anul 2009

                Anexa

 

        111. HCL 111 din 18.06.2009

            Pentru aprobarea documentației tehnico-economice privind realizarea obiectivului de investiții "Reabilitarea, modernizarea și extinderea clădirii destinată "Caminului pentru bătrâni" în municipiul Roman", a proiectului și cheltuielilor legate de proiect

 

        112. HCL 112 din 18.06.2009

            Pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice privind realizarea obiectivului de investiții "Reabilitarea și modernizarea clădirii destinată pentru "Baia Publică" în municipiul Roman", a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect

 

        113. HCL 113 din 18.06.2009

            Privind modificarea H.C.L. nr. 36/18.02.2009 (privind aprobarea prețului pentru depozitarea gunoiului menajer și industrial provenit de la persoanele fizice și juridice din Municipiul Roman și revocarea unei hotărâri)

 

        114. HCL 114 din 18.06.2009

            Privind stabilirea destinației locuințelor situate în str. Fabricii

                Anexa nr. 1

                        Anexa nr. 1a

                        Anexa nr. 1b

                Anexa nr. 2

 

        115. HCL 115 din 18.06.2009

            Privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de reclamă și publicitate în municipiul Roman

                Anexa

 

        116. HCL 116 din 18.06.2009

            Privind aprobarea vânzării unor terenuri

 

        117. HCL 117 din 18.06.2009

            Privind completarea H.C.L. nr. 80/14.04.2009

                Anexa

 

        118. HCL 118 din 18.06.2009

            Privind aprobarea regulamentelor privind locuințele sociale, din fondul locativ de stat și locuințelor pentru tineri destinate închirierii

                Anexa nr. 1

                        Anexa nr. 1_1

                        Anexa nr. 1_2

                        Anexa nr. 1_3

                        Anexa nr. 1_4

                        Anexa nr. 1_5

                Anexa nr. 2

                        Anexa nr. 2_1

                        Anexa nr. 2_2

                        Anexa nr. 2_3

                        Anexa nr. 2_4

                        Anexa nr. 2_5

                        Anexa nr. 2_6

                        Anexa nr. 2_7

                        Anexa nr. 2_8

                        Anexa nr. 2_9

                        Anexa nr. 2_10

                        Anexa nr. 2_11

 

        119. HCL 119 din 18.06.2009

            Privind aprobarea vânzării unui spațiu cu destinația de locuință din municipiul Roman, Aleea Dumbrava Roșie, nr. 1, către actualul chiriaș

 

        120. HCL 120 din 18.06.2009

            Privind aprobarea atribuirii unor terenuri pentru construcții

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 2

 

        121. HCL 121 din 18.06.2009

            Privind aprobarea unor documentații de urbanism

 

        122. HCL 122 din 18.06.2009

            Privind aprobarea realizării obiectivului de investiții "Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflați în situații de risc în Municipiul Roman", a înființării noului serviciu comunitar propus prin subproiect, a organigramei serviciului comunitar, a subproiectului și a cheltuielilor legate de subproiect

 

        123. HCL 123 din 18.06.2009

            Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiții "Construcție Sală Sport - Colegiul Tehnic "Miron Costin" Municipiul Roman", a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect

 

        124. HCL 124 din 18.06.2009

            Privind aprobarea Protocolului pentru darea în administrare a unor utilaje către S.C. ACVASERV S.R.L. Roman

                Anexa

 

        125. HCL 125 din 24.06.2009

            Privind aprobarea participării Municipiului Roman la cofinanțarea și implementarea proiectului "ACCES - Centru de zi pentru persoane cu dizabilitati" și transmiterea în folosință gratuită a unui imobil către Fundația de Dezvoltare Locală "Speranța" Târgu Neamț, în vederea realizării proiectului

 

        126. HCL 126 din 24.06.2009

            Privind aprobarea unor măsuri referitoare la lucrările edilitare realizate cu afectarea rețelei stradale a Municipiului Roman

 

        127. HCL 127 din 30.06.2009

            Privind aprobarea trecerii unui teren din domeniul public în domeniul public al municipiului

 

        128. HCL 128 din 30.06.2009

            Privind transmiterea în folosință gratuită Companiei Naționale de Investiții - CNI SA a terenului în suprafață de 3.000 mp, pe durata construirii obiectivului "Bazin de înot didactic-școlar"

                Anexa

 

        129. HCL 129 din 30.06.2009

            Privind asumarea finanțării unor lucrări, a întreținerii și exploatării de către Consiliul local al municipiului Roman a obiectivului "Bazin de înot didactic-școlar"

 

        130. HCL 130 din 30.06.2009

            Privind modificarea H.C.L. nr. 139/18.09.2008 privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Roman și serviciilor subordonate descentralizate

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 2

                Anexa nr. 3

                Anexa nr. 4

 

        131. HCL 131 din 30.06.2009

            Privind aprobarea efectuării unor lucrări din bugetul local

 

        132. HCL 132 din 30.06.2009

            Privind modificarea bugetului local pe anul 2009

                Anexa

 

        133. HCL 133 din 30.06.2009

            Privind aprobarea Regulamentului privind Normele de Gospodărire, Întreținere, Curățenie, și Estetică în municipiul Roman

                Anexa

 

        134. HCL 134 din 30.06.2009

            Privind aprobarea Statutului municipiului Roman

                Anexa

                    Anexa A

                    Anexa B

                    Anexa C

                    Anexa D

                    Anexa E

 

       135. HCL 135 din 30.06.2009

            Privind modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 92 din 12.07.2007 privind desemnarea Comisiei pentru circulație în Municipiul Roman

 

        136. HCL 136 din 30.06.2009

            Cu privire la modificarea și/sau completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Roman, județul Neamț atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1356/2001 (anexa nr. 3) modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 650/2007

                Anexa

 

        137. HCL 137 din 09.07.2009

            Privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Roman, județul Neamț, atestat prin H.G. nr. 1356/2001 (anexa nr. 3) modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 650/2007

                Anexa

 

        138. HCL 138 din 09.07.2009

            Privind completarea H.C.L. nr. 81/14.04.2009

 

        139. HCL 139 din 20.07.2009

            Pentru aprobarea studiului de fezabilitate și ai indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "LOCUINȚE PENTRU TINERI - str. Moldovei"

                Anexa

 

        140. HCL 140 din 20.07.2009

            Pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "CONSTUIRE SALĂ SPORT - COLEGIUL TEHNIC "MIRON COSTIN""

 

        141. HCL 141 din 20.07.2009

            Cu privire la modificarea și/sau completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Roman, județul Neamț atestat prin H.G. nr. 1356/2001 (anexa nr. 3) modificată și completată prin H.G. nr. 650/2007

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 2

 

        142. HCL 142 din 20.07.2009

            Privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

 

        143. HCL 143 din 20.07.2009

            Privind modificarea bugetului local pe anul 2009

                Anexa

 

        144. HCL 144 din 20.07.2009

            Privind încadrarea juridică a unor terenuri

 

        145. HCL 145 din 20.07.2009

            Privind modificarea anexei 1 la H.C.L. nr. 60 din 30.03.2009

                Anexa

 

        146. HCL 146 din 20.07.2009

            Privind aprobarea concesionării a unui spațiu cu destinația de cabinet medical din cadrul Policlinicii Roman

 

        147. HCL 147 din 20.07.2009

            Privind aprobarea unei cofinanțări

 

        148. HCL 148 din 20.07.2009

            Privind modificarea H.C.L. nr. 139/18.09.2008 privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Roman și serviciilor subordonate descentralizate

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 2

 

        149. HCL 149 din 20.07.2009

            Privind completarea H.C.L. nr. 133/30.06.2009

 

        150. HCL 150 din 20.07.2009

            Pentru aprobarea Documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții privind reabilitarea termică a blocurilor de locuințe nr. 25 și 32 din b-dul Roman Mușat, municipiul Roman

                Anexa 1A

                Anexa 1B

 

        151. HCL 151 din 30.07.2009

            Privind aprobarea comisiei de verificare a situațiilor de lucrări și a stadiului fizic de execuție privind constuirea Blocului social destinat chiriașilor evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari conform prevederilor O.U.G. nr. 74/2007

 

        152. HCL 152 din 30.07.2009

            Privind aplicarea la "Programul de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală și energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătățirea calității aerului, apei și solului", program finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu și acordul Consiliului Local prinvind contractarea finanțării

 

        153. HCL 153 din 30.07.2009

            Privind aprobarea studiului de fezabilitate privind realizarea obiectivului de investiții "Noi capacități de producție a energiei termice prin valorificarea resurselor de energii regenerabile pentru Spitalul Municipal, Sala Polivalentă și Liceul cu program Sportiv din municipiul Roman"

 

        154. HCL 154 din 30.07.2009

            Privind regimul juridic, amenajarea, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 2  

 

        155. HCL 155 din 27.08.2009

            Privind transmiterea în folosință gratuită Companiei Naționale de Investiții - CNI-SA a terenului în suprafață de 3.300 mp, pe durata construirii obiectivului "Sală de sport la Colegiul tehnic "Miron Costin""

                Anexa

 

        156. HCL 156 din 27.08.2009

            Privind asumarea finanțării unor lucrări, a întreținerii și exploatării de către Consiliul local al municipiului Roman a obiectivului "Sală de sport la Colegiul tehnic "Miron Costin""

 

        157. HCL 157 din 27.08.2009

            Privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman

                Anexa

 

        158. HCL 158 din 27.08.2009

            Cu privire la modificarea și/sau completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Roman, județul Neamț atestat prin H.G. nr. 1356/2001 (anexa nr. 3) modificată și completată prin H.G. nr. 650/2007

                Anexa

 

        159. HCL 159 din 27.08.2009

            Privind aprobarea concesionării unor terenuri pentru construcții

                Anexa

 

        160. HCL 160 din 27.08.2009

            Privind aprobarea unor documentații de urbanism

 

        161. HCL 161 din 27.08.2009

            Privind aprobarea concesionării a unui teren pentru realizarea unui obiectiv de investiții

                Anexa

 

        162. HCL 162 din 27.08.2009

            Privind aprobarea Regulamentului privind procedura înregistrării și radierii vehiculelor nesupuse înmatriculării

                Anexa nr. 1

                Anexa 1^1

                Anexa 1^2

 

        163. HCL 163 din 27.08.2009

            Privind modificarea H.C.L. nr. 151 din 15.11.2007 privind înființarea și atribuțiile Autorității de Autorizare, parte componentă a Compartimentului Transport Public Local

                Anexa

 

        164. HCL 164 din 27.08.2009

            Privind aprobarea unui proiect tehnic

                Anexa

 

        165. HCL 165 din 27.08.2009

            Privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 16 din 29.01.2009

 

        166. HCL 166 din 27.08.2009

            Privind aprobarea unei cofinanțări

 

        167. HCL 167 din 27.08.2009

            Privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

 

        168. HCL 168 din 27.08.2009

            Privind modificarea bugetului local pe anul 2009

                Anexa

 

        169. HCL 169 din 27.08.2009

            Privind aprobarea propunerilor de "Criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii în municipiul Roman" și modificarea H.C.L. nr. 118/2009

                Anexa

 

        170. HCL 170 din 27.08.2009

            Privind trecerea unor imobile - locuințe A.N.L. din domeniul public al municipiului Roman în domeniul public al statului

                Anexa

 

        171. HCL 171 din 07.09.2009

            Privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a realizării proiectului "Îmbunătățirea calității mediului prin înființarea de parcuri noi în Municipiul Roman"

 

        172. HCL 172 din 07.09.2009

            Privind îndreptarea unei erori materiale din H.C.L. nr. 68 din 14.04.2009 (privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Roman nr. 147 din 15.11.2007 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA Neamț")

 

        173. HCL 173 din 07.09.2009

            Privind modificarea H.C.L. nr. 167 din 27.08.2009 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

 

        174. HCL 174 din 07.09.2009

            Privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local

 

        175. HCL 175 din 07.09.2009

            Privind acordarea unor titluri de "Cetățean de onoare" al municipiului Roman

 

        176. HCL 176 din 07.09.2009

            Privind aprobarea structurii pe specialități a membrilor comisiei sociale pentru repartizarea de locuințe pentru tineri destinate închirierii

 

        177. HCL 177 din 23.09.2009

            Privind modificarea H.C.L. nr. 170 din 27.08.2009, privind trecerea unor imobile - locuinte A.N.L. din domeniul public al municipiului Roman în domeniul public al statului

                Anexa

 

        178. HCL 178 din 23.09.2009

            Privind modificarea H.C.L. nr. 139/18.09.2009 privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Roman și serviciilor subordonate descentralizate

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 2

                Anexa nr. 3

                Anexa nr. 4

 

        179. HCL 179 din 23.09.2009

            Privind aprobarea participării Municipiului Roman la Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate, program finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu

 

        180. HCL 180 din 23.09.2009

            Privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

 

        181. HCL 181 din 23.09.2009

            Privind  susținerea Programului BIBLIONET

 

        182. HCL 182 din 23.09.2009

            Privind modificarea bugetului local pe anul 2009

                Anexa

 

        183. HCL 183 din 23.09.2009

            Privind aprobarea "Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii în municipiul Roman"

                Anexa

 

        184. HCL 184 din 23.09.2009

            Privind aprobarea documentației tehnico-economice privind realizarea obiectivului de investiții "Restaurarea și consolidarea clădirii "VILA HOGAȘ" - Roman, în scopul valorificării potențialului turistic cultural local și regional", a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect

 

        185. HCL 185 din 12.10.2009

            Privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici în vederea aplicării "Programului de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate", finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 2

 

        186. HCL 186 din 12.10.2009

            Privind aprobarea prelungirii valabilității prevederilor Planului urbanistic General (P.U.G.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) aprobate prin Hotărârile Consiliului Local Roman nr. 33/1995 și nr. 9/1998

 

        187. HCL 187 din 12.10.2009

            Privind aprobarea achiziționării unor terenuri pentru modernizarea Arterei Roman-Est

 

        188. HCL 188 din 12.10.2009

            Privind aprobarea concesionării unor terenuri pentru construcții

                Anexa

 

        189. HCL 189 din 12.10.2009

            Privind aprobarea modificarii "Bugetului în afara bugetului local" și a "Bugetului local" pe anul 2009

                Anexa

 

        190. HCL 190 din 12.10.2009

            Privind aprobarea listei solicitanților care au acces și a celor care nu au acces la o locuință realizată prin programul A.N.L.

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 2

 

        191. HCL 191 din 12.10.2009

            Privind completarea H.C.L. nr. 154 din 30.07.2009 privind regimul juridic, amenajarea, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman

                Anexa

 

        192. HCL 192 din 15.10.2009

            Privind administrarea unui imobil

                Anexa

 

        193. HCL 193 din 15.10.2009

            Privind schimbarea destinației unui imobil din spațiu cu altă destinație în spațiu cu destinația de Adăpost social

 

        194. HCL 194 din 15.10.2009

            Privind aprobarea proiectului "Creșterea performanțelor Administrației Publice Locale și a interacțiunii acesteia cu cetățeanul prin implementarea unor soluții de e-guvernare la nivelul municipiului Roman" și a cheltuielilor legate de proiect

 

        195. HCL 195 din 27.11.2009

            Privind modificarea bugetului local pe anul 2009, a bugetului în afara bugetului local pe anul 2009, a listelor de investiții din bugetul local și din fondul de rulment

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 2

                Anexa nr. 3

                Anexa nr. 4

 

        196. HCL 196 din 27.11.2009

            Privind modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Roman Metropolitan", aprobat prin H.C.L. nr. 76/14.04.2009

 

        197. HCL 197 din 27.11.2009

            Privind aprobarea garantării unui împrumut contractat de S.C. ACVASERV S.R.L. Roman

 

        198. HCL 198 din 27.11.2009

            Privind aprobarea înțelegerii de cooperare între municipiul Roman și orașul Cortona din Republica Italiană

                Anexa

 

        199. HCL 199 din 27.11.2009

            Privind aprobarea listei de priorități A.N.L. pentru anul 2009, în vederea repartizării locuințelor construite în Roman de către Agenția Națională pentru Locuințe, destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani

                Anexa

 

        200. HCL 200 din 27.11.2009

            Privind modificarea H.C.L. nr. 81/14.04.2009

                Anexa

 

        201. HCL 201 din 17.12.2009

            Privind aprobarea concesionării unor terenuri pentru construcții

                Anexa

 

        202. HCL 202 din 17.12.2009

            Privind aprobarea unor documentații de urbanism

 

        203. HCL 203 din 17.12.2009

            Privind stabilirea denumirii unor noi piațete și străzi

                Anexa nr. 00

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 2

                Anexa nr. 3

                Anexa nr. 4

                Anexa nr. 5

                Anexa nr. 6

                Anexa nr. 7

                Anexa nr. 8

                Anexa nr. 9

                Anexa nr. 10

                Anexa nr. 11

 

        204. HCL 204 din 17.12.2009

            Privind aprobarea transmiterii unor imobile cu destinația de locuință aflate în proprietatea publică a municipiului Roman în administrarea S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman

 

        205. HCL 205 din 17.12.2009

            Privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietatea privată a municipiului Roman

                Anexa

 

        206. HCL 206 din 17.12.2009

            Cu privre la modificarea și/sau completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiul Roman, județul Neamț atestat prin H.G. nr. 1356/2001 (anexa nr. 3) modificată și completată prin H.G. nr. 650/2007

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 2

 

        207. HCL 207 din 17.12.2009

            Privind zonarea fiscală a teritoriului municipiului Roman

                Anexa nr. 1A

                Anexa nr. 1B

 

        208. HCL 208 din 17.12.2009

            Privind reducerea de la plata impozitului aferent anului 2010 pentru locuința de domiciliu și terenul aferent acesteia a unor persoane fizice

 

        209. HCL 209 din 17.12.2009

            Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2010

                    Anexa nr. 1

                    Anexa nr. 2

                    Anexa nr. 3

                    Anexa nr. 4

                    Anexa nr. 5

 

        210. HCL 210 din 17.12.2009

            Privind aprobarea ajustării tarifelor pentru salubrizarea stradală în municipiul Roman

                Anexa

 

        211. HCL 211 din 17.12.2009

            Privind aprobarea concesionării unui spațiu cu destinația de cabinet medical din cadrul Ambulatoriului de Specialitate Roman

                Anexa

 

        212. HCL 212 din 17.12.2009

            Privind aprobarea dezlipirii și transmiterea în folosință gratuită Companiei Naționale de Investiții - C.N.I. - S.A. a terenului în suprafață de 900 mp, pe durata construirii obiectivului "Sală de sport la Colegiul tehnic <Petru Poni>"

                Anexa

 

        213. HCL 213 din 17.12.2009

            Privind completarea H.C.L. nr. 89/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Caietului de sarcini ale serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

 

        214. HCL 214 din 17.12.2009

            Privind stabilirea cuantumului chiriei aferentă locuințelor A.N.L. pentru titularii de contracte de închiriere ce au împlinit vârsta de 35 de ani, conform art. 8, alin. 4, lit. "a" din Legea nr. 152/1998/R

 

        215. HCL 215 din 17.12.2009

            Privind aprobarea prețului de vânzare a locuințelor construite de Agenția Națională pentru Locuințe în Municipiul Roman

 

        216. HCL 216 din 17.12.2009

            Privind modificarea <bugetului local> și a <bugetului în afara bugetului local> și a listelor de investiții pe anul 2009

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 2

                Anexa nr. 3

                Anexa nr. 4

 

        217. HCL 217 din 17.12.2009

            Privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

 

        218. HCL 218 din 17.12.2009

            Privind completarea H.C.L. nr. 101/2008, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Roman

 

        219. HCL 219 din 17.12.2009

            Privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 80/14.04.2009

                Anexa

 

        220. HCL 220 din 17.12.2009

            Privind darea în folosință gratuită Poliției Municipiului Roman a spațiilor în suprafață utilă totală de 84,00 m.p. situate în imobilul din str. Bogdan Dragoș, nr. 16

                Anexa

 

        221. HCL 221 din 17.12.2009

            Privind modificarea H.C.L. nr. 133/2009 și a H.C.L. nr. 12/2008

 

 

        222. HCL 222 din 28.12.2009

            Privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman

                Anexa

 

        223. HCL 223 din 28.12.2009

            Privind modificarea H.C.L. nr. 207/17.12.2009 privind zonarea fiscală a municipiului teritoriului municipiului Roman și a H.C.L. nr. 209/17.12.2009 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2010

                Anexa

 

        224. HCL 224 din 28.12.2009

            Privind revocarea H.C.L. nr. 213/17.12.2009 privind completarea H.C.L. nr. 89/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Caietului de sarcini ale serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

 

        225. HCL 225 din 28.12.2009

            Privind modificarea bugetului local pe anul 2009

                Anexa

 

        226. HCL 226 din 28.12.2009

            Privind stabilirea destinației unor locuințe și stabilirea titularului dreptului de administrare al acestora